Prisinformation för taxiföretag

Samtliga taxifordon ska ha prisdekaler både inne i och utanpå fordonet.

Den som har tillstånd till taxitrafik är skyldig att före färden låta passagerarna få kännedom om den taxa som tillämpas. Taxan ska vara uppbyggd så att priset för transporten enkelt kan bedömas före färden. Kvittot ska visa körd sträcka och hur lång tid färden tagit.

Taxifordon ska vara försedda med prisinformation om den färdavgift som gäller för det aktuella fordonet. Prisinformationen ska vara väl synlig såväl inne i som utanför fordonet, varaktigt utförd och utformad enligt de mallar som finns i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik. Vidare ska prisinformationen vara utformad på ett sådant sätt att den inte medvetet eller omedvetet förvillar eller försvårar för passageraren.

Om färdavgiften bestäms med hjälp av tariffer ska dessa finnas registrerade i taxametern.

Tariffer som genom skriftligt avtal uteslutande används för en viss kund eller passagerarkategori ska inte redovisas i prisinformationen.

Om taxiföretaget eller sammanslutningen tillämpar fasta priser får prisinformationen hänvisa till skriftlig information som finns hos taxiföraren.

Jämförpris

Jämförpris ska anges för varje tariff. Jämförpris är priset inklusive mervärdesskatt för en 10 kilometer lång transport som varar i 15 minuter inklusive eventuell grundavgift. Vidare ska det högsta jämförpriset som tillämpas av det aktuella taxifordonet anges med särskild storlek som framgår av bilagan till föreskrifterna. De olika jämförpriserna ska anges i kronor och med svart text mot gul bakgrund, medan övrig bakgrund på prisinformationen ska vara vit.

Tariffparameter

Tariffparameter för tid ska anges i kronor per timme, timtaxa. Tariffparameter för sträcka ska anges i kronor per kilometer, kilometertaxa. Tariffparameter för fast pris ska anges i kronor.

Prisuppgift till kunden innan taxiresan startar

En bindande prisuppgift ska lämnas till kunden före färd om jämförpriset för taxiresan överstiger 500 kronor.

 • Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden.
 • Prisuppgiften ska lämnas när färden beställs.
 • Ett bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden.
 • De prisuppgifter som föraren lämnat de senaste två dygnen ska sparas i bilen.
 • Alla prisuppgifter ska sparas i sex månader hos tillståndshavaren.
 • Någon prisuppgift behöver inte lämnas när ett fast pris används.

Tillståndshavaren väljer själv på vilket sätt en prisuppgift ska lämnas men kunden har alltid rätt att få prisuppgiften på papper om han eller hon vill ha det.

Prisuppgiften ska innehålla följande om köruppdraget:

 • rubriken Bevis om prisuppgift/Evidence of price
 • taxiföretagets namn och person-, samordnings- eller organisationsnummer
 • taxins registreringsnummer (om det är känt vid beställningstillfället)
 • taxiförarens förarkod (om det är känt vid beställningstillfället)
 • datumstart- och slutplats
 • uppskattad tidpunkt för starten
 • lämnat pris.

Prisuppgiften måste vara läsbar och kunna tas emot och sparas av kunden.

Storbilstaxa

En storbilstaxa kan användas vid körningar med fler än 4 passagerare. Den taxan ska inte anges i kronor på prisinformationsdekalen. På prisinformationen räcker det att ange att storbilstaxa tillämpas, men däremot ska föraren kunna lämna skriftlig information om en sådan taxa till kunden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!