Krav för att få taxitrafiktillstånd

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att du ska få taxitrafiktillstånd.

För att bedriva taxitrafik krävs det att du har ett taxitrafiktillstånd. När du ansöker om taxitrafiktillstånd prövar Transportstyrelsen om du uppfyller kraven på:

  • yrkeskunnande
  • ekonomiska förhållanden
  • gott anseende.

Yrkeskunnande

Om du bedriver verksamheten som enskild firma ska du själv ha vissa kunskaper som är viktiga för att bedriva taxiverksamhet. I ett bolag ska det finnas en trafikansvarig som har dessa kunskaper. Dessa kunskaper kallas för yrkeskunnande i lagstiftningen. 

Kravet på yrkeskunnande är uppfyllt när du är godkänd på skriftliga prov som du avlägger vid Trafikverkets förarprovskontor.

Ekonomiska resurser

Du som ansöker om taxitrafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst  100 000 kr för ett fordon och 50 000 kr för varje fordon som tillkommer därutöver. Du ska också visa tillfredsställande likviditet och soliditet.

Trafikverket har utfärdat en vägledning och allmänna råd för den ekonomiska prövningen (publikation 2000:95). Av denna framgår följande:

  • Med kapital menas skillnaden mellan omsättningstillgångar (inräknat outnyttjad checkkredit) och kortfristiga skulder.
  • Med reserver menas skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder med panträtt/säkerhet i tillgångarna (till exempel äganderättsförbehåll och fastighetsinteckning).

För att den sökandes likviditet ska anses tillfredsställande bör de kortfristiga skulderna inte överstiga omsättningstillgångarna.

En tillfredsställande soliditet bör uppgå till 12 procent. Särskilda blanketter för den ekonomiska redovisningen finns hos Transportstyrelsen.

Gott anseende

Vid prövningen av kravet på gott anseende beaktar Transportstyrelsen sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Transportstyrelsen hämtar uppgifter bland annat från Polisens misstanke- och belastningsregister, Kronofogden, Skatteverket, Bolagsverket och vägtrafikregistret. Transportstyrelsen kan även göra andra kontroller när vi gör bedömningen. 

För att kravet på gott anseende ska vara uppfyllt bör du till exempel inte ha skulder hos Kronofogdemyndigheten, inte vara försatt i konkurs eller ha företrätt andra bolag som försatts i konkurs under de senaste fem åren. Du får heller inte ha gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade brott eller förseelser. Om du har dömts till böter för upprepade brott mot trafikreglerna kan Transportstyrelsen bedöma att du inte är lämplig att bedriva taxitrafik.

Transportstyrelsen gör alltid en helhetsbedömning av det goda anseendet vad gäller förekomst i Polisens misstanke- och belastningsregister, skuldregister eller om en person till exempel varit delaktig i en konkurs. De olika delarna vägs samman vid en bedömning av det goda anseendet. Om en person eller ett bolag som söker trafiktillstånd bedöms olämplig av Transportstyrelsen beslutas att personen eller bolaget får en så kallad olämplighetstid. 

Intyg från utlandet

Du som har vistats utomlands under de senaste fem åren kan måste du skicka motsvarande ett polisregisterutdrag från det eller de länder du har vistats i. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för kriminalregister. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du ansöka om utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister hos Polisen i Sverige.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Du måste även lämna in ett utdrag från den myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. 

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!