Krav för att få taxitrafiktillstånd

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att du ska få taxitrafiktillstånd.

För att bedriva taxitrafik krävs det att du har ett taxitrafiktillstånd. Dessa krav regleras i taxitrafiklagen (SFS 2012:211) och i taxitrafikförordningen (SFS 2012:238). När du ansöker om trafiktillstånd, prövar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som ställs när det gäller:

  • yrkeskunnande
  • ekonomiska förhållanden
  • gott anseende.

Yrkeskunnande

För att du ska få bedriva verksamhet krävs att du har vissa kunskaper inom ditt branschområde. De krav som ställs på dig regleras av taxitrafiklagen, taxitrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Kravet på yrkeskunnande är uppfyllt när du är godkänd på det skriftliga provet som du avlägger vid Trafikverkets förarprovskontor.

Transportstyrelsen avgör om du uppfyller de krav som ställs på ekonomiska förhållanden och gott anseende.

Ekonomiska resurser

Du som ansöker om taxitrafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst  100 000 kr för ett fordon och 50 000 kr för varje fordon som tillkommer därutöver. Du ska också visa tillfredsställande likviditet och soliditet.

Trafikverket har utfärdat en vägledning och allmänna råd för den ekonomiska prövningen (publikation 2000:95). Av denna framgår följande:

  • Med kapital menas skillnaden mellan omsättningstillgångar (inräknat outnyttjad checkkredit) och kortfristiga skulder.
  • Med reserver menas skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder med panträtt/säkerhet i tillgångarna (till exempel äganderättsförbehåll och fastighetsinteckning).

För att den sökandes likviditet ska anses tillfredsställande bör de kortfristiga skulderna inte överstiga omsättningstillgångarna.

En tillfredsställande soliditet bör uppgå till 12 procent. Särskilda blanketter för den ekonomiska redovisningen finns hos Transportstyrelsen.

Gott anseende

Vid prövningen av kravet på gott anseende beaktar Transportstyrelsen sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Transportstyrelsen hämtar uppgifter bland annat från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister, vägtrafikregistret, Bolagsverkets register och kronofogdemyndighetens register.

För att kravet på gott anseende ska vara uppfyllt bör den sökande till exempel inte ha skulder hos kronofogdemyndigheten, inte vara försatt i konkurs eller ha företrätt andra bolag som försatts i konkurs under de senaste fem åren. Den sökande får heller inte ha gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott eller förseelser.

Relaterad information