Besiktningstekniker

Du som vill arbeta som besiktningstekniker och använda denna yrkestitel måste vara certifierad. Besiktningstekniker ska vara certifierade av ett ackrediterat personcertifieringsorgan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. 

Varianter av yrkesrollen

En besiktningstekniker är anställd hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar på fordon. Certifiering får ske för en eller flera behörighetsklasser enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:53) och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör.

Behörighetsklasserna avser olika kontrollformer (kontroll-, registrerings- och lämplighetsbesiktning) och olika fordon t.ex. lätta fordon, tunga fordon eller motorcyklar.

Särskilda kompetenskrav

För certifiering krävs särskilda kunskaper inom teknik, fordon, förvaltningsrätt och regelverk samt kunskaper och färdighet i fordonsbesiktning, enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:53) och allmänna råd. Kunskaper från de olika områdena kan inhämtas genom diverse olika företag eller vid företag som ackrediterats av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) att certifiera besiktningstekniker.

Certifiering

Du som uppfyller föreskrivna krav får ansöka om certifiering till besiktningstekniker för fordonskontroll vid ett företag som ackrediterats av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) att certifiera besiktningstekniker. Företag som ackrediterats av Swedac kan du söka ut i Swedacs ackrediteringsregister. Certifieringen omfattar både praktiska och teoretiska prov.

Tillståndsperiod

Certifikat får lämnas för en period av högst 4 år. En besiktningstekniker ska årligen meddela ansvarigt certifieringsorgan om sin yrkesverksamhet och om genomförd fortbildning, i syfte att bibehålla certifikatet och att utvecklas.