Besiktning i utlandet

Bor du utomlands under större delen av året och äger ett svenskregistrerat fordon? Här kan du ta reda om det är tillåtet att besikta ditt fordon utomlands.

Fordonsägare ska ta reda på vad som gäller för registrering av fordon samt besiktning i det land där denne befinner sig. 

Ett svenskregistrerat fordon ska besiktas i Sverige. 

Om du bor utomlands under större delen av året och äger ett svenskregistrerat fordon, så ska fordonet registreras och besiktas i det land där det befinner sig. 

Sedan reglerna för besiktning ändrades 2018 kan fordonsägare själva styra när besiktningen ska ske. Besiktningen kan då anpassas till en tidpunkt när fordonet är i Sverige.

Transportstyrelsen har tidigare beviljat dispens från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning i Sverige, men kommer inte längre att göra det.

Dispensen har inte betytt att besiktningen har godkänts i Sverige utan dispensen avser endast att inställelseperioden har flyttats fram. 

Vi har utrett om det är möjligt att likställa en besiktning i annat EU-land med en besiktning genomförd i Sverige. Slutsatsen är att en periodisk besiktning utförd i ett EU-land inte kan likställas med en besiktning gjord i Sverige.

Slutsatsen grundas bl.a. på:

  • artikel 4 i direktiv 2014/45/EU. Varje medlemsstat ska se till att fordon som är registrerade på dess territorium, genomgår periodisk provning i enlighet med direktivet på ett provningscentrum som godkänts av den medlemsstat i vilken fordonet i fråga är registrerat.

  • 4 kap. 2 och 4 kap. 2 a - 2 i §§ fordonslagen (2002:574), FoL. Kontrollbesiktningar får endast utföras av besiktningsorgan som är ackrediterade av Swedac. En ackreditering får vidare, enligt 2 b § FoL, endast ges till juridisk person i Sverige vars registrering enligt handelsregisterlagen (1974:157) utvisar att huvudkontoret finns i Sverige.

Här kan du hitta information om registrering av fordon i olika EU-länder.
Registrera bilen i annat EU-land - Your Europe (europa.eu)

Export och tillfällig registrering

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!