Återlämnande av fordonshistoriska ursprungskontrollhandlingar

I samband med en ursprungskontroll skickar man in fordonsdokument i original. I vissa fall kan dessa dokument utgöra ett fordonshistoriskt värde. Här finner du informationen om hur ägaren kan få tillbaka en sådan handling efter att arkiveringstiden har löpt ut.

För att en ansökan om ursprungskontroll ska kunna godkännas behöver fordonsdokument i original bifogas. Dessa handlingar arkiveras i 10 år från det att fordonet har fått en godkänd registreringsbesiktning och registrerats i Sverige. Därefter har Transportstyrelsen rätten att destruera dem, dvs. förstöra dem, enligt gällande gallringsregler.

I vissa fall finns det ett fordonshistoriskt värde kopplat till handlingarna och då kan ägaren begära att få tillbaka dem. Vi på Transportstyrelsen makulerar handlingarna (gör dem ogiltiga) med en stämpel och skickar dem till den som äger fordonet.

Vägverket tog över ursprungskontrollen från AB Svensk Bilprovning den 4 februari 2008. Det är från den tidpunkten och endast inom processen att genomföra ursprungskontroll som Transportstyrelsen enligt RA-MS 2019:44 har möjlighet att återlämna handlingar. Handlingar för ett fordon som har genomgått en ursprungskontroll före den 4 februari 2008 kommer vi inte att kunna återlämna.

Den så kallade 30-årsregeln

Om fordonet är 30 år eller äldre, kan du som är ägare av fordonet beviljas ett återlämnande av handlingen efter att arkiveringstiden på 10 år har löpt ut. I särskilda fall kan det finnas ett fordonshistoriskt värde kopplat till handlingen, trots att fordonet inte är 30 år eller äldre. I de fallen kan du begära ett återlämnande med en skriftlig motivering till varför du bedömer att handlingen har ett fordonshistoriskt värde för dig. Vi kommer då att pröva din begäran och bedöma om återlämnandet är möjligt. 

När kan Transportstyrelsen pröva en begäran om återlämnande?

Arkiveringstiden är 10 år från det att fordonet har godkänts vid registreringsbesiktningen och fått ett svenskt registreringsnummer. Först när arkiveringstiden har löpt ut är det möjligt att pröva en begäran om återlämnande av handling. Prövningen kan ske mellan 10 och 11 år efter godkänd registreringsbesiktning. Efter 11 år kommer handlingarna gallras. 

Vem kan begära återlämnande av handling?

Det är endast den som är registrerad ägare till fordonet vid tidpunkten för återlämnandet som kan få det beviljat. Om fordonet har exporterats och är registrerat utanför Sverige, ska en kopia på fordonets senaste registreringsbevis bifogas med begäran. I dessa fall behöver vi adressuppgifter till den registrerade ägaren.

Transportstyrelsen makulerar handlingen

Vi makulerar handlingen före återlämnandet. Makuleringen görs med en stämpel som talar om att dokumentet inte kan användas i syfte att registrera ett fordon.

Såhär gör du

Fyll i och skriv ut blanketten "Begäran om återlämnande av fordonshistorisk ursprungskontrollhandling" och mejla den till ursprungskontroll@transportstyrelsen.se eller skicka per post till Transportstyrelsen, 701 96 Örebro.

Kom ihåg att motivera varför du anser att handlingen har ett fordonshistoriskt värde, om fordonet är yngre än 30 år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!