Besiktning

Här hittar du information om fordonsbesiktning och vilka regler som gäller för olika typer av fordon. Informationen gäller främst de vanligaste fordonskategorierna.

Fordonsbesiktning görs för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den utrustning som krävs ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Nya besiktningsregler börjar gälla den 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att den fasta besiktningsperioden på fem månader, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.

Läs mer om de nya besiktningsreglerna

Information om besiktning

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna. Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir besiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag.

Swedacs webbplats hittar du en förteckning över besiktningsföretag och stationer som du kan vända dig till.

Kontrollbesiktning av personbilar och lätta lastbilar (totalvikt på högst 3 500 kg)

Slutsiffran i registreringsnumret styr när fordonet ska besiktas, det vill säga fordonets besiktningsperiod, se tabellen nedan. Besiktningsperioden består av besiktningsmånaden och de två kalendermånader som ligger närmast före och efter.

Dessa fordon ska kontrollbesiktas första gången under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller efter att 34 månader har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk.

Andra gången fordonet ska kontrollbesiktas är under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller två år efter föregående besiktningsmånad.

Därefter ska fordonet kontrollbesiktas årligen inom sin besiktningsperiod. Observera att vissa nya fordon ska kontrollbesiktas årligen, till exempel utryckningsfordon, hyrbilar, trafikskolebilar och bilar som används för yrkesmässig personbefordran.

SlutsiffraBesiktningsmånadBesiktningsperiod
1 januari november–mars
2 februari december–april
3 mars januari–maj
4 april februari–juni
5 juli maj–september
6 augusti juni–oktober
7 september juli–november
8 oktober augusti–december
9 november september–januari
0 december oktober–februari

Respittid

Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Det innebär att fordonet kan köras i tre veckor från påställningsdagen innan det blir körförbud. Följande villkor måste vara uppfyllda:

Fordonet

 • är en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med en totalvikt av högst 3500 kg
 • har körförbud på grund av att besiktningsperioden har passerats
 • har varit avställt från och med besiktningsmånaden*
 • är godkänt vid besiktning, efter föregående besiktningsperiodens början.

*) Detta innebär att fordonet ska vara avställt senast den första dagen i besiktningsmånaden.

Tunga fordon

Tunga fordon som personbilar, lastbilar, bussar och tillhörande släpvagnar, med en totalvikt över 3 500 kg, ska kontrollbesiktas första gången inom 12 månader efter att fordonet för första gången ställdes på. Därefter kontrollbesiktas fordonet senast 12 månader efter den månad då senast föregående fullständiga kontrollbesiktning ägde rum.

Exempel: Om du besiktar den 7 april innevarande år ska nästa kontrollbesiktning ske senast den 30 april året efter.

Kontrollbesiktning av motorcyklar och bildragna släpvagnar med totalvikt under 3 500 kg

Fordonet ska kontrollbesiktas första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. Därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Körförbud

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud). Fordonet måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.

Föreläggande

Om ditt fordon har sådana brister att det inte kan godkännas vid en kontrollbesiktning men bristerna inte heller är så pass allvarliga att du får körförbud, föreläggs du om efterkontroll. Du bör åtgärda bristerna snarast och inom en viss tid komma tillbaka för en efterkontroll. Om efterkontrollen inte genomförs inom bestämd tid, får fordonet körförbud.

Du kan också vända dig till en ackrediterad (godkänd) verkstad för att genomföra en efterkontroll. Verkstaden åtgärdar bristerna och skickar in ett intyg till oss. Om intyget inte kommer i tid eller om intyget inte godkänns, får fordonet körförbud. 

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om det vid en kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion visar sig att ett fordon byggts om eller på något annat sätt har ändrats, kan fordonet föreläggas att inom en månad inställas för registreringsbesiktning. En registreringsbesiktning har till syfte att

 • identifiera ett fordon
 • fastställa de uppgifter som ska införas i vägtrafikregistret
 • kontrollera att fordonet uppfyller de krav som ställs på det.

Fordonet får körförbud om inte registreringsbesiktningen genomförs i tid.

Vissa fordon omfattas av speciella besiktningsregler och ska kontrollbesiktas på ett annat sätt än normalt. Följande fordon (med en totalvikt under 3 500 kg) ska besiktas varje år:

 • utryckningsfordon
 • fordon som används vid övningskörning i trafikskola
 • fordon som drivs med gas från gasverk, exempelvis gengasfordon
 • bilar och släpvagnar som används i yrkesmässig trafik för personbefordran. 
 • släpvagnar inrättade för transport av sjuka eller skadade
 • bilar som används i uthyrningsrörelse
 • bilar som används för icke yrkesmässig skolskjuts
 • bussar

Slutsiffran i registreringsnumret avgör när fordonet ska besiktas (vilken besiktningsperiod som gäller).

Registrerade terrängmotorfordon

Registrerade terrängmotorfordon och terrängsläp som används i yrkesmässig trafik för personbefordran, och registrerade terrängmotorfordon som används i uthyrningsrörelse ska kontrollbesiktas

 • första gången senast ett år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, och
 • därefter senast ett år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Andra fordon som omfattas av särskilda besiktningsregler:  

 • Veteranfordon

  Fordon av årsmodell 1950 eller äldre behöver normalt inte kontrollbesiktas. De kan dock föreläggas om besiktning vid flygande inspektion. Observera! Befrielsen omfattar inte fordon som används i yrkesmässig trafik för personbefordran, för övningskörning i trafikskola, uthyrningsrörelse, transport av sjuka och skadade, utryckningsfordon, skolskjuts och bussar. 
 • Hobbyfordon

  Personbilar, motorcyklar och lastbilar som har högst 3 500 kg i totalvikt och med en årsmodell som är 30 år eller äldre ska besiktas senast 24 månader efter att föregående fullständiga besiktning gjordes.
 • Rallybilar

  Vissa rallybilar behöver inte kontrollbesiktas. De fordon som omfattas av besiktningsbefrielse ska i sitt registreringsbevis ha textkoderna T71X, T71Y, T71Z, T71ZE, T71ZK eller T71ZS (se fordonets registreringsbevis).
 • Motorredskap klass 1 och tillhörande släpfordon

  Motorredskap klass 1, alltså motorredskap med en konstruktiv hastighet av mer än 30 km/h, ska kontrollbesiktas. Första kontrollbesiktningen ska göras senast 36 månader efter att fordonet ställdes på första gången. Därefter besiktas fordonet senast 24 månader efter föregående fullständiga kontrollbesiktning. Släpfordon som dras av ett motorredskap klass 1 omfattas av samma regler. Motorredskap som tillhör klass 2 behöver inte besiktas.
 • Epatraktorer och A-traktorer

  En epatraktor är en bil som är ombyggd till traktor och registreringsbesiktad före den 1 april 1975. Den ska kontrollbesiktas årligen under sin besiktningsperiod, som är styrd efter registreringsnumrets slutsiffra. Observera! Så kallade A-traktorer, det vill säga bilar som är ombyggda till traktorer, är befriade från kontrollbesiktning.

Svenskregistrerade fordon måste kontrollbesiktas i Sverige. För fordon som regelbundet finns utomlands under besiktningsperioden, men finns i Sverige under annan tid, kan man ansöka om dispens och eventuellt få besiktningsperioden ändrad. Vi tar inte ut någon avgift för prövning av sådan dispens.

Du ansöker på blanketten (Ansökan om undantag - fordon) som finns på blankettsida fordon till höger.

Dispens ges inte för fordon som finns utomlands hela året, utan de ska registreras i det land där de befinner sig.

Transportstyrelsen skickar inte ut besiktningsprotokoll. Om du vill ha en kopia på ett protokoll, ska du vända dig till det företag som har genomfört besiktningen.