Ägarbyte

Har du köpt eller sålt ett fordon? Då ska du och den andra parten göra en anmälan om ägarbyte.

Det kan du göra via:

 • webben (endast för privatpersoner)
 • appen (endast för privatpersoner)
 • registreringsbeviset.

Men om du köper eller säljer ditt fordon till en fordonshandlare, kan han eller hon ofta göra ägarbytet åt dig.

Ägarbyte när webbtjänsten eller appen inte fungerar

Ska ägarbytet gälla från en dag då tjänsterna inte fungerade, så anmäler du det skriftligen på registreringsbevisets del 2, den gula delen. Där har du möjlighet att ange datum för ägarbytet till skillnad från våra e-tjänster som automatiskt plockar ”dagens datum” för ägarbytet. 

Här kan du som privatperson anmäla ägarbyte via vår e-tjänst. Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag.

Anmäl ägarbyte  

För att kunna använda webbtjänsten behöver

 • säljaren kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis bank ID eller mobilt bank ID).
 • både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år.
 • säljaren kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Väljer du att anmäla ägarbytet med hjälp av registreringsbeviset ska du använda det senast utfärdade registreringsbeviset i original. Anmälan görs på del 2, den gula delen, av registreringsbeviset. Om du har ett registreringsbevis som utfärdats innan september 2004 så finns bara en del.

Anmälans innehåll

Anmälan om ägarbyte ska innehålla

 • köparens personnummer, organisationsnummer eller annat tilldelat nummer
 • köparens namn
 • köparens adress i Sverige
 • datum för äganderättens övergång
 • underskrifter av både säljare och köpare.

Vid ägarbyte till en underårig ska anmälan även innehålla

 • vårdnadshavarnas personnummer, namn och underskrifter
 • uppgift om vem av vårdnadshavarna som ska registreras.

Skicka anmälan

Anmälan om ägarbyte skickas till:
Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Du bör själv se till att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen. Kontrollera också att motparten är den person som han eller hon utger sig för att vara.

Anmälan måste komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar från överlåtelsen. Annars kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet (i stället för det datum som på anmälan anges som datum för ägarbytet).

Du kan anmäla ägarbytet för ditt fordon via vår app Mina fordon, som du hämtar kostnadsfritt på Appstore eller Google Play till din iPhone eller Androidtelefon.

För att anmäla ägarbyte via appen krävs tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 2, den gula delen. Dessutom måste både köpare och säljare ha ett giltigt svenskt körkort. (Både köpare och säljare behöver vara en privatperson på minst 18 år.)

Om ägarbytet anmäls via appen, så kan inte datum för ägarbytet väljas, utan ägarbytet registreras från samma dag som anmälan sker.

TÄNK PÅ ATT aldrig låta någon fotografera ditt körkort. Knappa själv in dina körkortsuppgifter när du gör ett ägarbyte i appen.

Läs mer frågor och svar om ägarbyte via vår app.

 

Om du vill ställa av fordonet i samband med en anmälan om ägarbyte via webben behöver du göra det innan eller efter ni registrerar bytet. Det går inte att anmäla en avställning direkt i e-tjänsten för ägarbyte.

Innan: Du som säljare ställer av fordonet via någon av våra tjänster innan ägarbytet. Då återbetalas eventuellt kvarvarande fordonsskatt till dig. Men om det kommer in en anmälan om ägarbyte, som gäller från samma dag (eller tidigare), så kan den nya ägaren vända sig till Skatteverket för att begära omprövning av återbetalningen av fordonsskatt. Det innebär att Skatteverket kan besluta att det i stället är den nya ägaren som ska få tillbaka fordonsskatten.

Efter: Du som köpare och ny ägare kan ställa av fordonet på vår webbplats efter ägarbytet, om du har e-legitimation. Saknar du e-legitimation måste du vänta på registreringsbeviset, del 1, som kommer med posten. Tänk på att du måste ha trafikförsäkring för de dagar fordonet är påställt.

Om fordonet är påställt, eller ska ställas på i samband med ägarbytet, ska den nya ägaren teckna en trafikförsäkring. Försäkringen ska gälla från det ägarbytesdatum som anmäls. Tänk på att det är den tidigare ägaren som är ansvarig för fordonet fram till det att ägarbytet registreras.

Släpfordon behöver inte ha trafikförsäkring.

Om ägarbytet sker i den månad som fordonsskatt ska betalas, övergår inte skyldigheten att betala till den nya ägaren. Det gäller även om ägarbytet sker innan skatten måste betalas. Slutsiffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad som fordonsskatten ska betalas.

Tidigare inbetalad fordonsskatt återbetalas inte när vi registrerar ett ägarbyte för ett fordon som fortsätter att vara påställt (det vill säga att fordonet inte ställs av i samband med anmälan om ägarbytet). Fordonsskatten följer då med fordonet.

Om fordonet ställs av eller på i samband med ägarbytet så påverkas fordonsskatten. Läs mer om dessa situationer via länkarna:

Läs mer om att ställa av ett fordon i samband med ägarbyte.

Läs mer om att ställa på ett fordon i samband med ägarbyte.

Läs mer om fordonsskatt och skattskyldighet.

Om du i samband med ett ägarbyte även ska ställa på ett fordon, är det viktigt att du tänker på hur du gör anmälningarna till oss om du vill att den nya ägaren ska bli den som är skyldig att betala fordonsskatten. Generellt gäller att den som är registrerad som ägare när påställningen sker blir skyldig att betala in skatten.

Tänk på att du kan inte ställa på ett fordon från ett datum bakåt i tiden. Påställningen gäller från och med den dag som vi registrerar din anmälan. Oftast är det den dag som anmälan kommer till oss eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan.

När ägarbyte och påställning anmäls samtidigt

Den nya ägaren blir skyldig att betala skatten om du anmäler påställningen på registreringsbeviset samtidigt (på samma bevis) som ägarbytet. Samma sak gäller om ägarbytet anmäls via vår app eller i vår e-tjänst och påställningen anmäls samtidigt. Då registreras både ägarbytet och påställningen direkt, från samma dag. 
Skattebeslut med inbetalningskort samkuverteras med registreringsbeviset vid påställning.

Om påställning anmäls innan ägarbytet

Om du väljer att anmäla en påställning separat (till exempel via vår app eller e-tjänst för påställning) innan ägarbytet så kommer du som nuvarande ägare att bli debiterad fordonsskatt.

Men om ägarbytet sedan anmäls på registreringsbeviset och datum för ägarbyte är samma dag (eller tidigare) som datum för påställning så kan Skatteverket pröva om skyldigheten att betala skatt kan flyttas till den nya ägaren. Du måste då själv kontakta Skatteverket och begära att skatten ska omdebiteras.
 

Om du ställer av ett fordon behöver du inte längre betala fordonsskatt och du behöver inte ha trafikförsäkring (vi meddelar försäkringsbolaget när fordonet är avställt). Om det finns överskjutande fordonsskatt, återbetalar vi den. Belopp under 50 kronor återbetalas inte. Vi betalar tillbaka till den person som är registrerad som ägare vid avställningstillfället. Om fordonet ställs av i samband med ett ägarbyte (i samma anmälan) så betalar vi tillbaka skatten till den nya ägaren.

Avställningen räknas från den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen. Om ägarbyte och avställning anmäls på registreringsbeviset kan detta innebära att fordonet är påställt från dagen för ägarbytet (enligt anmälan) och fram till dagen för avställningen (datumet som anmälan kom in). I så fall måste den nya ägaren teckna en trafikförsäkring som täcker den tiden.

Tänk på att fordonet ställs av direkt om du använder vår e-tjänst eller vår app "Mina fordon".

Om fordonet omfattas av ett leasingavtal på minst ett år så måste det registreras. Du anger det på registreringsbeviset och skickar med en kopia på leasingkontraktet. Om du säljer ett leasingfordon så godkänner vi bara anmälan om leasinggivaren har godkänt överlåtelsen eller om anmälan görs direkt av leasinggivaren.

När en företagare säljer ett fordon på avbetalning (det vill säga ett så kallat kreditköp med förbehåll om återtaganderätt) så ska det registreras i samband med ägarbytet.

Du som köper ett begagnat fordon har alltid ett ansvar att kontrollera fordonets bakgrund innan du genomför affären. Om den tidigare ägaren inte fullföljt sina kreditåtaganden så riskerar du att få betala fordonet två gånger.

I vår e-tjänst Söka fordonsuppgifter med registreringsnummer visas om ett fordon har sålts med kreditköp. Uppgiften visas under Sammanfattning där det i förekommande fall står Kreditköp i fältet Upplysningar. Vi upplyser också om kreditköp, om uppgiften finns, i vår automatiska tjänst för ägar- och fordonsuppgifter som du når via 0771-14 15 16.

Traktor och terrängvagn

Transportstyrelsen måste kunna bedöma hur traktorn eller terrängvagnen ska beskattas och därför krävs det att anmälan innehåller en beskrivning av hur den ska användas. Observera att ”klass 2” eller ”jordbrukstraktor” inte är en tillräcklig uppgift.

Taxi och annan yrkesmässig trafik

När det görs en anmälan om ägarbyte av ett fordon som används som taxi och som ska fortsättas att användas som taxi så ska det skrivas in i anmälan. Om fordonet inte längre ska användas som taxi, måste taxiskyltarna lämnas in till Transportstyrelsen. Tänk på att ett fordon som slutar användas i taxitrafik måste registreringsbesiktas inom en månad från upphörandet.

Om fordonet ska användas i annan yrkesmässig trafik så ska det skrivas in i anmälan. Du kan anmäla ett ägarbyte för ett fordon som ska användas i annan yrkesmässig trafik, men en notering om yrkesmässig trafik kan inte anmälas utan måste i så fall kompletteras skriftligen efter ägarbytet.

Ägarbyte till underåriga fordonsägare

Barn kan inte ensamma stå som registrerade ägare till fordon som de inte har förarbevis eller körkort för. Det gäller inte släp som kan dras av fordon som den underårige har förarbevis eller körkort till.

Om den underårige har förarbevis eller körkort för fordonet behövs inget godkännande från vårdnadshavare utan då anmäls ett ägarbyte precis som vanligt.

I annat fall ska ägarbytet till den underårige godkännas av båda vårdnadshavarna. Det ska även framgå på anmälan vem av vårdnadshavarna som ska ansvara för trafikförsäkring, fordonsskattfordonsavgifter och parkeringsanmärkningar för fordonet. Dessa uppgifter ska anges i fältet Övrig anmälan på Del 2 av registreringsbeviset.

Om det saknas ett godkännande, kräver vi in det innan ägarbytet registreras. Vi genomför alltså inte ägarbytet utan godkännandet.

När den underårige och vårdnadshavaren har registrerats så är det vårdnadshavaren som ansvarar för och undertecknar anmälningar på registreringsbeviset. Byte av vårdnadshavare och datum för bytet ska anmälas i fältet Övrig anmälan på Del 2 av registreringsbeviset. Anmälan måste komma in till oss inom 10 dagar från den angivna dagen.
 
När barnet fyller 18 år eller skaffar förarbevis eller körkort till fordonet, tas vårdnadshavaren med automatik bort ur vägtrafikregistret. Från detta datum ansvarar barnet för trafikförsäkring, skatt och avgifter samt eventuella parkeringsanmärkningar.

När säljaren är underårig

Om en underårig säljare har förarbehörighet för det aktuella fordonet, så krävs inget godkännande från vårdnadshavarna.

I andra fall med en underårig säljare så finns det en vårdnadshavare som är registrerad som ansvarig. En anmälan om ägarbyte ska då anmälas på det registreringsbevis som den ansvariga vårdnadshavaren har och det är den personen som ska godkänna ägarbytet med sin underskrift. Något ytterligare godkännande krävs inte i det fallet.

 

För att ett ägarbyte ska kunna registreras måste den nya ägaren ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Om han eller hon saknar ett sådant kan Transportstyrelsen beställa ett samordningsnummer från Skatteverket. (Du kan inte själv beställa ett samordningsnummer.) Vi gör en sådan beställning när anmälan om ägarbyte kommer in.

Till anmälan om ägarbyte ska en tydlig kopia av alla sidor i ett giltigt pass eller nationellt identitetskort bifogas. (Nationella identitetskort utfärdas endast av vissa länder inom EU/EES och av Schweiz.) Observera att ett så kallat LMA-kort inte är en giltig identitetshandling. Vi behöver också uppgift om personens adress i Sverige.

Transportstyrelsen måste kunna styrka identiteten utifrån de handlingar som skickas in. Om det råder osäkerhet kan vi inte beställa ett samordningsnummer.

Tänk på att den nya ägaren, om fordonet är påställt, måste teckna en trafikförsäkring som gäller från och med den dag som anmäls som datum för ägarbyte.

För mer information kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor på .

Mer information om samordningsnummer kan du få på Skatteverkets webbplats.

Om du köper eller säljer ett fordon från ett dödsbo, ska anmälan ske på fordonets registreringsbevis (det senast utfärdade). En dödsbodelägare, boutredningsman eller annan representant från dödsboet undertecknar anmälan.

Läs mer under Anmäl ägarbyte via registreringsbevis.

En bil som varaktigt kommer att föras ut ur Sverige ska anmälas som avregistrerad på grund av export. Anmälan ska säljaren göra, även om det är köparen som kommer att ta bilen ut ur landet.

Det finns två tillvägagångssätt, om du ska sälja ett fordon till någon som är bosatt i ett annat land. Läs mer om hur det går till här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!