Nya regler för behörigheter i inre fart

Bakgrund

Transportstyrelsen har slutfört ett uppdrag med syfte att ge ökade möjligheter för sjömän inom skärgårdstrafiken att tillgodoräkna sig tillräcklig behörighetsgivande tjänstgöring och ge ökade möjligheter för rederierna att bemanna sina fartyg. Uppdraget har resulterat i föreskriftsändringar vilka kommer att träda ikraft den 1 januari 2018 för att kunna tillämpas inför sommarsäsongen 2018.

Hur påverkas behörigheterna?

Genom ökade krav om bryggtjänstgöring, handledning och praktikjournal kan tjänstgöringstiden sänkas för att få behörighet som fartygsbefäl klass VI inre fart, VII inre fart, VIII inre fart samt maskinbefäl klass VIII inre fart.

Behörigheterna fartygsbefäl klass IV,V, VI, VII, VI inre fart och VII inre fart ges även utökade rättigheter till tjänstgöring som befälhavare och överstyrman.

Ny behörighet som begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart

Denna behörighet ger rätt att tjänstgöra som befälhavare i inre fart på fartyg med en bruttodräktighet om högst 40.

Nya regler kring tillgodoräknande av tjänstgöring från vägfärjor

De ändrade reglerna innebär att tjänstgöring på vägfärjor kan tillgodoräknas i sin helhet utan begränsning, dock enbart för behörigheter i inre fart. Tjänstgöringen kommer också att tillgodoräknas vid förnyelse av fartygs- och maskinbefälsbehörigheter samt specialbehörighet för krishantering.

Tjänstgöring på lindragen eller linstyrd vägfärja kommer fortsatt inte att kunna tillgodoräknas.

Syftet med regeländringen är att vägfärjorna ska kunna behålla sin sjöpersonal och ta tillvara sjömännens erfarenhet av tjänstgöring i inre fart. Tjänstgöringen sker däremot i ett begränsat område och det gör att tjänstgöringen inte kan tillgodoräknas för en förstagångsbehörighet i enlighet med STCW-konventionen.

Om jag enbart vill ha möjlighet att arbeta på större fartyg, behöver jag då byta ut min behörighet?

För att få de nya högre rättigheterna så behöver du först konvertera din behörighet, se vidare "under hur ansöker jag om en behörighet" nedan.

Vad krävs för att få en behörighet enligt de nya reglerna och vilka rättigheter ger dessa?

I bilagorna till denna skrivelse framgår vilka rättigheter behörigheterna ger i inre fart, samt vad som krävs för att få dem. Den tjänstgöring som krävs för att få en behörighet kan i de flesta fall räknas retroaktivt.

När ska jag ansöka om nytt behörighetsbevis?

För att utbytet av behörigheter ska ske så smidigt som möjligt ser Transportstyrelsen gärna att ansökan sker när behörigheten går ut. För den som redan har en giltig behörighet men vill ta del av de utökade rättigheterna för tjänstgöring så kan Transportstyrelsen efter ansökan utfärda ett behörighetsbevis med samma utgångsdatum som tidigare utfärdad behörighet.

Vad händer med min behörighet om jag inte konverterar den nu?

Vid förnyelse av behörigheten kommer de nya rättigheterna med utan att du behöver meddela oss särskilt.

Hur ansöker jag om en behörighet?

Ansökan sker på enklast sätt via e-tjänsten "Mina sidor för sjömän". För dig som redan har en behörighet ska kategori "förnyelse" väljas. Om du vet att du inte uppfyller kravet gällande förnyelse men ändå vill ha de nya rättigheterna så underlättas hantering av ärendet om du anger att ansökan enbart gäller "konvertering".

Ansökningsavgiften är 800 kr.

Hur styrker jag min tjänstgöring?

Uppgift om tjänstgöring på svenska fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 finns normalt sett i sjömansregistret hos Transportstyrelsen. Tjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet under 20 behöver styrkas med intyg undertecknat av redaren eller annan lämplig person, använd denna blankett.

För vissa behörighet krävs att du haft "vakthållning på bryggan", och detta styrks genom ett fritt skrivet intyg från fartyget eller rederiet.

Behöver fartygen uppdaterade beslut om säkerhetsbesättning?

Fartyg som har beslut om säkerhetsbesättning utfärdade före i januari 2018 behöver uppdatera sitt beslut innan det är möjligt att tjänstgöra med de nya utökade rättigheterna som behörigheterna medger. Redaren ansöker hos Transportstyrelsen om sådan ändring.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!