Läkarintyg för sjöfolk

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg.

När du som är sjöman mönstrar på måste du alltid ha med dig ditt giltiga läkarintyg. Här finns information om varför det behövs och hur du gör för att få ett läkarintyg utskrivet.

Erkännande av läkarintyg för sjöfolk som har utfärdats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Från och med 16 augusti 2021 godkänner Sverige läkarintyg för sjöfolk som har utfärdats i en annan medlemsstat i EES för tjänstgöring ombord på svenska fartyg. Utländska läkarintyg är inte godkända för ansökan om behörighet.

Regleringen kan läsas i sin helhet i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning av sjöfolk, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159.

Förlorat läkarintyg

Om du av någon anledning behöver en dubblett av ditt läkarintyg ska du kontakta den läkare som har utfärdat intyget. Transportstyrelsen kan inte utfärda ett giltigt läkarintyg eftersom det måste skrivas under av utfärdande läkare.

När krävs det ett läkarintyg för sjöfolk?

Det finns olika situationer då du som sjöman behöver ett läkarintyg för sjöfolk:

 • Vid vissa utbildningar är det ett inträdeskrav att sjömannen ska kunna uppvisa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.
 • Vid ansökan om behörighet för fartygsbefäl och maskinbefäl via Transportstyrelsen ska du kunna uppvisa att de föreskrivna syn- och hörselkraven är uppfyllda. Detta gäller även vid ansökan om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.
 • Vid sjötjänstgöring ska alla besättningsmedlemmar på båtar/fartyg, som sysselsätts i yrkesmässig trafik, från 6 meters längd och uppåt inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk.

Hur utfärdas ett läkarintyg?

Läkaren genomför en läkarundersökning för att klargöra att du inte har någon sjukdom eller något annat kroppsligt hinder som skulle kunna innebära en fara för dig själv eller för andra ombord.

Denna tjänstbarhetsbedömning gör läkaren mot bakgrund av:

 • Hälsodeklaration
 • Allmän undersökning
 • Syn- och hörselkontroll.

De medicinska kraven varierar beroende på vilket fartområde och i vilken befattning du ska tjänstgöra i.

Sjömansläkare

Svenska läkarintyg enligt STCW Manila kan enbart skrivas ut av de läkare som är anslutna till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb. Här finns en sökbar lista över de läkare som är anslutna till sjöläkarwebben.

Läkare utomlands

Utrikesdepartementet förordnar de läkare utomlands som får lov att utfärda svenska läkarintyg för sjöfolk.

Under relaterad information på denna webbsida finns en sökbar litsa över alla läkare som är anslutna till Sjöläkarwebben. Listan omfattar även läkare i utlandet.

Efter läkarbesöket

Efter undersökningen ska du få med dig ett läkarintyg för sjöfolk som är på 3 sidor uppdelade i 8 avsnitt A-H med följande information:

 • A - Sjömannens uppgifter
 • B - Synundersökning
 • C - Hörselundersökning
 • D - Hälsobedömning
 • E - Övriga upplysningar
 • F - Läkarens uppgifter
 • G - Underskrifter
 • H - Allmän information

Läkarintyget ska i original medföras ombord vid tjänstgöring. Läkarintyget ska vara signerat av den läkare som utfärdat det. 

Alla läkarintyg utfärdas i Transportstyrelsens system som heter Sjöläkarwebben där en kopia på läkarintyget skickas per automatik till Transportstyrelsen. Intyget behöver inte skickas till Transportstyrelsen på annat sätt. Efter att intyg korrekt registrerats i sjömansregistret skickas en mejlbekräftelse till mottagaren av läkarintyget.

Frågor och svar

Vilken är den längsta tillåtna giltighetstiden för ett läkarintyg vid behörighetsansökan?

Vid tillfället för behörighetsansökan får läkarintyget inte vara äldre än två år. Detta gäller även om läkarintyget har en giltighetstid om fyra år.

Hur länge är läkarintyget giltigt för tjänstgöring?

Följande giltighetstider finns för läkarintyg för sjöfolk vid tjänstgöring:

 • Om sjömannen inte har fyllt 18 år är giltighetstiden 1 år.
 • Om läkarintyget gäller obegränsad eller begränsad fart är giltighetstiden 2 år.
 • Om läkarintyget gäller för inre fart eller för fiskare är giltighetstiden 4 år.
 • Om läkaren begränsar till kortare tid än föreskrivet är det läkarens giltighetstid som gäller.

Vilket läkarintyg behövs för ansökan om eller förnyelse av en behörighet för inre fart?

För sjömän på fartyg som uteslutande används i inre fart får läkarundersökningen i dagsläget begränsas till syn- och hörselförmåga. Vid ansökan om eller förnyelse av en behörighet för inre fart, krävs det ett läkarintyg som inte är äldre än två år vid ansökningstillfället och visar att gällande syn- och hörselkrav är uppfyllda.

Olika fartområden för tjänstgöring

Vilket område sjömannen ska tjänstgöra i kan ha betydelse vid utfärdandet av läkarintyget. Kraven varierar för olika fartområden. Här finner du avgränsningar för olika fartområden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!