Fartygsbefäl klass VIII inre fart

Rättigheter i inre fart.

Behörigheten fartygsbefäl klass VIII inre fart medför rätt att tjänstgöra som befälhavare på svenska handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om högst 70.

Krav för att få behörigheten

Sökanden ska ha fullgjort godkänd utbildning till fartygsbefälsexamen klass VIII, och

  1. ha fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring, varav minst 6 måna­der på fartyg i inre fart, där tjänstgöringen ska bestått av uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett far­tygs­befäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller
  2. ha fullgjort minst 24 månaders däckspraktik i inre fart på den fartygs­typ behörigheten avser, och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i att upprätthålla fartygets säkerhet.

Däckstjänstgöring enligt första stycket 1 ska vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20. Behörigheten enligt första stycket 2, ska begränsas till att vara giltig för tjänstgöring på ett visst fartyg. 

Vid ansökan om behörighet för första gången får din fartygsbefälsexamen klass VIII inte vara äldre än fem år.

Krav för att förnya behörigheten

Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 i inre fart i minst 180 dagar (faktisk tid ombord) under senaste femårsperioden. Tjänstgöringen ska vara fullgjord efter den senaste utfärdade behörigheten och fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik.

Alternativ grund till förnyelse framgår av Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Läkarintyg

Vid ansökan om behörighet för första gången eller vid förnyelse krävs ett läkarintyg som styrker att de föreskrivna kraven på syn och hörsel är uppfyllda, intyget får inte vara äldre än två år.

Utbyte utan ny giltighetstid (konvertering)

Rätt till tjänstgöring för behörigheten har inte förändrats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!