Fartygsbefäl klass VII inre fart

Rättigheter i inre fart

Behörigheten fartygsbefäl klass VII inre fart medför rätt att tjänstgöra som befälhavare på svenska handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om högst 150, samt överstyrman i inre fart på fartyg med en bruttodräktighet om högst 800.

Krav för att få behörigheten

Sökanden ska ha fullgjort godkänd utbildning till lägst fartygsbefäl klass VII, och

  1. ha fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet om minst 70, varav minst 6 månader på handelsfartyg i inre fart, där tjänstgöringen ska ha bestått av uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett fartygsbefäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller
  2. ha fullgjort minst 24 månaders tjänstgöring som befälhavare på handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om minst 20. Tjänstgöringen enligt första stycket 1 och 2 får ersättas av handledd fartygsförlagd utbildning om denna fullgjorts som en kurs vid högskolan.

Vid ansökan om behörighet för första gången får utbildningen till fartygsbefäl klass VII inte vara äldre än fem år.

Krav för att förnya behörigheten

Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 i inre fart i minst 180 dagar (faktisk tid ombord) under senaste femårsperioden. Tjänstgöringen ska vara fullgjord efter den senaste utfärdade behörigheten och fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik.

Alternativ grund till förnyelse framgår av Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Läkarintyg

Vid ansökan om behörighet för första gången eller vid förnyelse krävs ett läkarintyg som styrker att de föreskrivna kraven på syn och hörsel är uppfyllda, intyget får inte vara äldre än två år.

Utbyte utan ny giltighetstid (konvertering)

Den som innehar en giltig behörighet som fartygsbefäl klass VII inre fart kan efter ansökan byta ut behörigheten mot en behörighet där de utökade rättigheterna till tjänstgöring framgår. En sådan behörighet utfärdas då med samma giltighetstid som den tidigare utfärdade behörigheten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!