Begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart

Rättigheter i inre fart.

Behörigheten begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart medför rätt att tjänstgöra som befälhavare på svenska handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om högst 40. Detta är en ny behörighet.

Krav för att få behörigheten

Sökanden ska ha fullgjort en godkänd utbildning till fartygsbefälsexamen klass VIII, och ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring som befälhavare på handels­fartyg i inre fart vars skrov har en längd om minst 6 meter. 

Vid ansökan om behörighet för första gången får din fartygsbefälsexamen klass VIII inte vara äldre än fem år.

Krav för att förnya behörigheten

Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en skrovlängd om minst 6 meter i inre fart i minst 180 dagar (faktisk tid ombord) under senaste femårsperioden. Tjänstgöringen ska vara fullgjord efter den senaste utfärdade behörigheten och fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik.

Alternativ grund till förnyelse framgår av Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Läkarintyg

Vid ansökan om behörighet för första gången eller vid förnyelse krävs ett läkarintyg som styrker att de föreskrivna kraven på syn och hörsel är uppfyllda, intyget får inte vara äldre än två år.

Utbyte utan ny giltighetstid (konvertering)

-

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!