Ombordanställda

På sidorna för ombordanställda hittar du information om bland annat behörigheter, bemanning och arbetsmiljö ombord. Här hittar du också information om förändringar som berör dig som sjöman.

Populära e-tjänster

 

Vattenskoterwebben

Mina sidor för sjömän

Behörighetsguiden

Mönstringssystemet (redarwebben)  

Utbildarwebben  

Sjöläkarwebben 

 

Populära sidor

Nu kan du som har en behörighet eller utbildning som fartygsbefäl ansöka om ett förarbevis för vattenskoter

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder ikraft 1 maj 2022. Kravet är en godkänd utbildning för vattenskoter. Enligt övergångsregler kan även den som har annan nautisk kompetens ansöka. Läs mer på sidan om vattenskoterAnsökan måste vara registrerad hos Transportstyrelsen senast 30 april 2023.

Erkännande av läkarintyg för sjöfolk som har utfärdats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Från och med 16 augusti 2021 godkänner Sverige läkarintyg för sjöfolk som har utfärdats i en annan medlemsstat i EES för tjänstgöring ombord på svenska fartyg. Utländska läkarintyg är inte godkända för ansökan om behörighet.

Regleringen kan läsas i sin helhet i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning av sjöfolk, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159.

Förlängningen av giltighetstiden för behörigheter och certifikat m.m. p.g.a. coronapandemin på sjöfartsområdet upphör att gälla

Den förlängning av giltighetstiden för behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och läkarintyg som regeringen införde på grund av pandemin kommer att upphöra i sommar och allra senast i september 2021, beroende av när den ursprungliga giltighetstiden på din behörighet eller annan handling löpte ut, se mer utförlig information nedan. Det innebär att du – om du utnyttjat giltighetstidsförlängningen och inte genomgått utbildning eller undersökning etc - behöver förnya dina behörigheter, certifikat och läkarintyg för att vara behörig att inneha befattning ombord. Giltighetstiderna kommer inte förlängas ytterligare eftersom sådana åtgärder och beslut inte längre accepteras internationellt.  Följaktligen kommer det vara många som är i behov av både läkarintyg och kurser för att förnya sina certifikat. Det finns därför en risk att det blir svårt att få tid för läkarintyg och de kurser du kan vara i behov av. Därför är det viktigt att du är förutseende och planerar i god tid i förväg. Om du känner dig osäker på hur skolorna bedriver sina utbildningar ta gärna kontakt med dem på förhand så du kan vara säker på att du kan genomföra utbildningen på lämpligaste sätt ur ett smittskyddsperspektiv och med hänsyn till gällande restriktioner och rekommendationer.  

Förlängning av behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och läkarintyg för sjöfolk

Uppdatering: Behörigheter, specialbehörigheter, certifikat eller läkarintyg för sjöfolk vars giltighetstid utgår mellan den 1 april 2020 och 31 maj 2021 kommer att förlängas med 15 månader, men som längst till och med den 30 september 2021. Detta kommer inte innebära att en ny handling behöver ansökas. Du behöver heller ingen bekräftelse från Transportstyrelsen för att denna förlängning ska vara gällande.

Syftet med den tillfälliga regeln är att skapa förutsättningar för sjömän att kunna fortsätta tjänstgöra ombord även om det skulle uppstå svårigheter att få tid hos läkare eller med att genomföra kurser på ett säkert sätt utifrån situationen med Covid-19.

Den tillfälliga regeln hindrar dock inte att gå på en läkarundersökning eller att genomföra kurser om man har möjlighet att göra det på ett säkert sätt.

Under år 2021 kommer det vara en stor efterfrågan på läkarundersökningar och på att genomgå kurser pga. att många sjömän har certifikat som då måste förnyas. Det finns därför en risk att efterfrågan kommer att bli större än tillgången och det är därför bra att planera att genomföra sitt läkarbesök eller genomgå sina kurser redan nu. Detta under förutsättning att du själv gör bedömningen att det kan ske på ett tryggt sätt för dig utifrån risken med Covid-19.

Den ovan nämnda utökade giltighetstiden innebär att den som har en behörighet, specialbehörighet, certifikat,  eller läkarintyg för sjöfolk vars giltighetstid utgår till exempel den 1 april 2020 kan addera 15 månaders förlängd giltighetstid fram till den 1 juli 2021.

Förlängning av svenska endorseringar/erkännanden av utländska behörigheter och specialbehörigheter

Mellan den 1 april 2020 och 31 maj 2021 kommer svenska endorseringar som utfärdats av Transportstyrelsen vars giltighetstid utgår att förlängas med 15 månader men som längst till och med den 30 september 2020. En förutsättning för detta är att den utländska behörigheten eller specialbehörigheten har förlängts av det land som utfärdade dem. Detta kommer inte innebära att en ny handling behöver ansökas. Du behöver heller ingen bekräftelse från Transportstyrelsen för att denna förlängning ska vara gällande.

Detta innebär att den som har en endorsering vars giltighetstid utgår till exempel den 1 april 2020 kan addera 15 månaders förlängd giltighetstid fram till den 1 juli 2021. Skulle giltighetstiden istället utgå den 1 juli 2021 blir giltighetstiden till den 30 september 2021.

Tillfällig riktlinje för fartygsförlagd utbildning

Med anledning av den pågående pandemin (Covid-19) har det uppstått svårigheter att få tillgång till praktikplatser. Transportstyrelsen har därför sett ett behov av att införa tillfälliga lättnader i de ordinarie riktlinjerna för fartygsförlagd utbildning. De tillfälliga riktlinjerna syftar till att underlätta för eleverna att genomföra sin praktik. De tillfälliga riktlinjer gäller för elever inom gymnasial sjöfartsutbildning, samt elever vid sjöfartshögskolorna.Riktlinjerna kompletterar Transportstyrelsens ordinarie riktlinjer för fartygsförlagd utbildning och är giltiga för de praktikperioder ombord i fartyg som påbörjas under perioden 1 december 2020 till 1 april 2022.

Tillfällig riktlinjen för fartygsförlagd utbildning finns här.

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt stannar till sjöss i mer än tre dygn

Den 15 november 2019 träder nya medicinska regler in för yrkesfiskare som omfattas av informationen ovan. Ändringarna innebär att sjömannen ska genomgå en läkarundersökning som benämns fullständig undersökning och som består av en allmän undersökning samt syn- och hörselundersökning. Läkarintyget är giltigt i max 2 år. Mer information om vad som omfattas av en fullständig hälsoundersökning hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk 2 och 3 kapitlet.

Vad innebär detta för mig som fiskare?

Har du inte ett läkarintyg som uppfyller de nya kraven så ska du genomgå en ny läkarundersökning för att fortsätta tjänstgöra till sjöss. I dagsläget ska du välja mellan obegränsad eller begränsad fart för att uppfylla de nya kraven.

Nya regler för behörigheter i inre fart

Transportstyrelsen har slutfört ett uppdrag med syfte att ge ökade möjligheter för sjömän inom skärgårdstrafiken att tillgodoräkna sig tillräcklig behörighets­givande tjänstgöring och ge ökade möjligheter för rederierna att bemanna sina fartyg. Uppdraget har resulterat i föreskriftsändringar vilka kommer att träda ikraft den 1 januari 2018 för att kunna tillämpas inför sommarsäsongen 2018. 

Läs mer om de nya reglerna.

Nya regler kring tillgodoräknande av tjänstgöring från vägfärjor

De ändrade reglerna innebär att tjänstgöring på vägfärjor kan tillgodoräknas i sin helhet utan begränsning, dock enbart för behörigheter i inre fart. Tjänstgöringen kommer också att tillgodoräknas vid förnyelse av fartygs- och maskinbefälsbehörigheter samt specialbehörighet för krishantering.

Tjänstgöring på lindragen eller linstyrd vägfärja kommer fortsatt inte att kunna tillgodoräknas.

Syftet med regeländringen är att vägfärjorna ska kunna behålla sin sjöpersonal och ta tillvara sjömännens erfarenhet av tjänstgöring i inre fart. Tjänstgöringen sker däremot i ett begränsat område och det gör att tjänstgöringen inte kan tillgodoräknas för en förstagångsbehörighet i enlighet med STCW-konventionen.

Utökade rättigheter i oceanfart

Behörigheter som fartygsbefäl klass III, fartygsbefäl klass IV och maskinbefäl klass III var tidigare begränsade till Europafart. Från och med 2018-01-01 tas denna begränsning bort så att behörigheterna blir giltiga även i oceanfart.

För att ta del av de utökade rättigheterna så behöver du ansöka om en ny behörighet. I annat fall kommer du att få de nya rättigheterna då du förnyar din behörighet. Behörigheter som utfärdas från och med 2018-01-02 kommer direkt få de utökade rättigheterna.

För dig som redan har en behörighet men inte uppfyller kravet för förnyelse kan Transportstyrelsen efter ansökan konvertera din nuvarande behörighet för att på så sätt ta del av de utökade rättigheterna.

Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg

Det har gjorts ett tillägg i STCW-konventionen gällande en ny förtrogenhetsutbildning för agerande vid nödsituationer på passagerarfartyg. Kraven träder ikraft 1 juli 2018. För mer information se dokumentet Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg.

Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg som omfattas av Polarkoden

Fartygsbefäl som kommer att tjänstgöra på fartyg som omfattas av Polarkoden och som trafikerar polarområdena kommer att behöva ett nytt certifikat. Kraven träder ikraft 1 juli 2018. För mer information se dokumentet Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg som omfattas av Polarkoden

Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden

De sjömän som kommer att tjänstgöra på fartyg som drivs av flytande naturgas (LNG) och omfattas av IGF-koden i enlighet med SOLAS kommer att behöva ett nytt certifikat. IGF-koden träder ikraft den 1 januari 2017 vilket innebär att de som tjänstgör på redan existerande LNG-fartyg inte omfattas av kravet. För mer information, se dokumentet Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!