Ombordanställda

På sidorna för ombordanställda hittar du information om bland annat behörigheter, bemanning och arbetsmiljö ombord. Här hittar du också information om förändringar som berör dig som sjöman.

 

 Populära e-tjänster

Mina sidor för sjömän

Behörighetsguiden

Mönstringssystemet (redarwebben)  

Utbildarwebben  

Sjöläkarwebben  

Populära sidor

Åtgärder med syfte att underlätta för sjöfolk under rådande omständigheter med coronaviruset COVID-19

Förlängning av behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och läkarintyg för sjöfolk

Uppdatering: Behörigheter, specialbehörigheter, certifikat eller läkarintyg för sjöfolk vars giltighetstid gick ut/utgår mellan den 1 april och 31 december 2020 kommer att förlängas med 9 månader. Detta kommer inte innebära att en ny handling behöver ansökas. Du behöver heller ingen bekräftelse från Transportstyrelsen för att denna förlängning ska vara gällande.

Syftet med den tillfälliga regeln är att skapa förutsättningar för sjömän att kunna fortsätta tjänstgöra ombord även om det skulle uppstå svårigheter att få tid hos läkare eller med att genomföra kurser på ett säkert sätt utifrån situationen med Covid-19.

Den tillfälliga regeln hindrar dock inte att gå på en läkarundersökning eller att genomföra kurser om man har möjlighet att göra det på ett säkert sätt.

Under nästkommande år (2021) kommer det vara en stor efterfrågan på läkarundersökningar och på att genomgå kurser pga. att många sjömän har certifikat som då måste förnyas. Det finns därför en risk att efterfrågan kommer att bli större än tillgången och det är därför bra att planera att genomföra sitt läkarbesök eller genomgå sina kurser redan nu. Detta under förutsättning att du själv gör bedömningen att det kan ske på ett tryggt sätt för dig utifrån risken med Covid-19.

Den ovan nämnda utökade giltighetstiden innebär att den som har en behörighet, specialbehörighet, certifikat,  eller läkarintyg för sjöfolk vars giltighetstid utgår till exempel den 1 april kan addera 9 månaders förlängd giltighetstid fram till den 1 januari 2021. Skulle giltighetstiden istället utgå den 1 juli så kan du räkna fram giltighetstiden till den 1 april 2021.

Förlängning av svenska endorseringar/erkännanden av utländska behörigheter och specialbehörigheter

Mellan den 1 april och 31 december 2020 kommer svenska endorseringar som utfärdats av Transportstyrelsen vars giltighetstid utgår att förlängas med 9 månader. En förutsättning för detta är att den utländska behörigheten eller specialbehörigheten har förlängts av det land som utfärdade dem. Detta kommer inte innebära att en ny handling behöver ansökas. Du behöver heller ingen bekräftelse från Transportstyrelsen för att denna förlängning ska vara gällande.

Detta innebär att den som har en endorsering vars giltighetstid utgår till exempel den 1 april kan addera 9 månaders förlängd giltighetstid fram till den 1 januari 2021. Skulle giltighetstiden istället utgå den 1 juli så kan du räkna fram giltighetstiden till den 1 april 2021.

Mer information om åtgärder finns här. 

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt stannar till sjöss i mer än tre dygn

Den 15 november 2019 träder nya medicinska regler in för yrkesfiskare som omfattas av informationen ovan. Ändringarna innebär att sjömannen ska genomgå en läkarundersökning som benämns fullständig undersökning och som består av en allmän undersökning samt syn- och hörselundersökning. Läkarintyget är giltigt i max 2 år. Mer information om vad som omfattas av en fullständig hälsoundersökning hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk 2 och 3 kapitlet.

Vad innebär detta för mig som fiskare?

Har du inte ett läkarintyg som uppfyller de nya kraven så ska du genomgå en ny läkarundersökning för att fortsätta tjänstgöra till sjöss. I dagsläget ska du välja mellan obegränsad eller begränsad fart för att uppfylla de nya kraven.

Nya regler för behörigheter i inre fart

Transportstyrelsen har slutfört ett uppdrag med syfte att ge ökade möjligheter för sjömän inom skärgårdstrafiken att tillgodoräkna sig tillräcklig behörighets­givande tjänstgöring och ge ökade möjligheter för rederierna att bemanna sina fartyg. Uppdraget har resulterat i föreskriftsändringar vilka kommer att träda ikraft den 1 januari 2018 för att kunna tillämpas inför sommarsäsongen 2018. 

Läs mer om de nya reglerna.

Nya regler kring tillgodoräknande av tjänstgöring från vägfärjor

De ändrade reglerna innebär att tjänstgöring på vägfärjor kan tillgodoräknas i sin helhet utan begränsning, dock enbart för behörigheter i inre fart. Tjänstgöringen kommer också att tillgodoräknas vid förnyelse av fartygs- och maskinbefälsbehörigheter samt specialbehörighet för krishantering.

Tjänstgöring på lindragen eller linstyrd vägfärja kommer fortsatt inte att kunna tillgodoräknas.

Syftet med regeländringen är att vägfärjorna ska kunna behålla sin sjöpersonal och ta tillvara sjömännens erfarenhet av tjänstgöring i inre fart. Tjänstgöringen sker däremot i ett begränsat område och det gör att tjänstgöringen inte kan tillgodoräknas för en förstagångsbehörighet i enlighet med STCW-konventionen.

Utökade rättigheter i oceanfart

Behörigheter som fartygsbefäl klass III, fartygsbefäl klass IV och maskinbefäl klass III var tidigare begränsade till Europafart. Från och med 2018-01-01 tas denna begränsning bort så att behörigheterna blir giltiga även i oceanfart.

För att ta del av de utökade rättigheterna så behöver du ansöka om en ny behörighet. I annat fall kommer du att få de nya rättigheterna då du förnyar din behörighet. Behörigheter som utfärdas från och med 2018-01-02 kommer direkt få de utökade rättigheterna.

För dig som redan har en behörighet men inte uppfyller kravet för förnyelse kan Transportstyrelsen efter ansökan konvertera din nuvarande behörighet för att på så sätt ta del av de utökade rättigheterna.

Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg

Det har gjorts ett tillägg i STCW-konventionen gällande en ny förtrogenhetsutbildning för agerande vid nödsituationer på passagerarfartyg. Kraven träder ikraft 1 juli 2018. För mer information se dokumentet Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg.

Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg som omfattas av Polarkoden

Fartygsbefäl som kommer att tjänstgöra på fartyg som omfattas av Polarkoden och som trafikerar polarområdena kommer att behöva ett nytt certifikat. Kraven träder ikraft 1 juli 2018. För mer information se dokumentet Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg som omfattas av Polarkoden

Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden

De sjömän som kommer att tjänstgöra på fartyg som drivs av flytande naturgas (LNG) och omfattas av IGF-koden i enlighet med SOLAS kommer att behöva ett nytt certifikat. IGF-koden träder ikraft den 1 januari 2017 vilket innebär att de som tjänstgör på redan existerande LNG-fartyg inte omfattas av kravet. För mer information, se dokumentet Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!