Säkerheten på fartyg

Här hittar du regler för säkerheten på fartyg som beslutats av Transportstyrelsen.

TSFS-nrFörfattningsrubrikI kraft

2012:68

Föreskrifter om upphävande av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:7) om vakthållning

 

2012:67

Föreskrifter om vakthållning
Ändrad genom:

TSFS 2012:114

2012-08-01

2012-11-21

2012:62

Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1982:14) om provning, inspektion, godkännande, kontroll och egenkontroll av container.

2012-07-01
2012:23

Tillkännagivande om att avtal har slutits med erkända organisationer för genomförande av viss flaggstatstillsyn

2012-04-11
2011:118

Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:7) om vakthållning

2012-01-01
2011:96

Föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass
Guidelines 

2012-01-01
2011:47 Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik 2011-06-29
2011:2 Föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Ändrad genom:

TSFS 2012:71

2011-04-01

 

 

2012-08-01

2010:194 Tillkännagivande av Kustbevakningens uppgifter enligt förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd Sjöfart
2010:174 Föreskrifter om transport av last på fartyg och svenska terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast 2011-01-01
2010:166 Föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)
Ändrad genom TSFS 2012:130
2011-01-01

2013-01-01
2009:136

Tillkännagivande om att avtal har slutits med erkända organisationer för genomförande av viss flaggstatstillsyn 

Ersätts av:

TSFS 2010:101 
Ersätts av:
TSFS 2012:23

  

 

 

 

2010-06-23

2012-04-11

2009:131

Föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) 

Rättelseblad: 

TSFS 2009:131
Ändrad genom:
TSFS 2012:5

2010-01-01 

 

 

 

 

 

2012-02-01

2009:118 Föreskrifter om ändring av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2008:83) om säkerhet på fartyg med speciellt användningsområde 2010-01-01
2009:117 Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:81) om maskininstallation och periodvis obemannat maskinrum 2010-01-01
2009:116 Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:14) om förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg 2010-01-01
2009:114

Föreskrifter och allmänna råd
om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord
 

Ändrad genom:
TSFS 2010:83
Ändrad genom:

TSFS 2010:98

Ändrad genom:
TSFS 2010:177

Ändrad genom:
TSFS 2011:48
Ändrad genom: 
TSFS 2011:98

2010-01-01 

 

 

 

2010-07-01

 

2010-07-01

 

2011-01-01

 

2011-06-29

2012-01-01

2009:106 Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27) om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer 2010-01-01
2009:105 Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:30) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss 2010-01-01
2009:102

Föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000) 

Ändrad genom:
TSFS 2011:89

2010-01-01 

 

 

 

2012-07-01

2009:101 Föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994) 2010-01-01
2009:98

Föreskrifter och allmänna råd
om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare
 

Ändrad genom:

TSFS 2011:88

2010-01-01 

 

 

 

 

2012-01-01

2009:97 Föreskrifter och allmänna råd
om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 2002
2010-01-01
2009:95

Föreskrifter och allmänna råd
om radioutrustning på fartyg
 

Ändrad genom:

TSFS 2010:16

Ändrad genom:

TSFS 2011:5

Ändrad genom:

TSFS 2012:26

Ändrad genom:

TSFS 2012:69

2010-01-01 

 

 

2010-04-01

 

2011-04-01

2012-04-18

2012-08-01

2009:93

Föreskrifter och allmänna råd
om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 

Ändrad genom:
TSFS 2010:71

2010-01-01 






2010-05-01

2009:91
b2

Föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)  Band 2 

Ändrad genom:
2011:95 Band 2

2010-01-01 

 

  

 

2012-01-01

2009:91
b1

Föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)  Band 1 

Ändrad genom:
2011:95 Band 1

2010-01-01 

 

 

 

2012-01-01

2009:52

Föreskrifter om marin utrustning 

För utrustningslistorna, se bilagorna till direktiv 96/98/EG under Sjöfart / Fartyg / Marin utrustning

Ändrad genom:

TSFS 2010:23

TSFS 2011:93
TSFS 2012:103

2009-07-21 

 

 

 

 

2010-04-06
2011-12-10
2012-10-05

2009:49

Föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden) 

Ändrad genom:

TSFS 2009:110

Ändrad genom:
TSFS 2010:176

2009-07-01 

 

 

 

 

2010-01-01

 

2011-01-01

2009:23

Föreskrifter och allmänna råd om svensk isklass för trafik på Vänern

Ändrad genom:
TSFS 2009:113
Ändrad genom:         
TSFS 2011:97   

2009-06-01

 

 

2010-01-01

2012-01-01

2009:2

Föreskrifter och allmänna råd om tillsyn inom sjöfartsområdet

 

Ändrad genom:

TSFS 2009:109 

Ändrad genom:

TSFS 2010:14

Ändrad genom:

TSFS 2010:99

Ändrad genom:

TSFS 2010:104

Ändrad genom:

TSFS 2010:178
Rättelseblad:
2010:178

Ändrad genom

TSFS 2011:3

Ändrad genom:

TSFS 2011:49 (Omtryck)

2009-03-01

 

 

 

2010-01-01

 

2010-04-01

 

2010-07-01

 

2010-07-01

 

2011-01-01

 



2011-04-01

 

2011-06-17

2009:1

Föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006

Ändrad genom:
TSFS 2009:108

Ändrad genom:

TSFS 2010:22
Ändrad genom:
TSFS 2011:119

2009-03-01 




2010-01-01

2010-04-01

2012-01-01