Regler för nationell sjöfart

Reglerna innebär bland annat att du som är fartygsägare får en större flexibilitet i utformningen av ditt fartyg och din verksamhet men också ett större ansvar för att systematiskt kontrollera och dokumentera att ditt fartyg är säkert och att din verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. Reglerna gäller fartyg i yrkesmässig trafik med en skrovlängd av minst 5 meter och alla passagerarfartyg.

Transportstyrelsens regler för nationell sjöfart (TSFS 2017:26) är funktionsbaserade. Att en regel är funktionsbaserad innebär att regeln talar om vad som ska uppnås men inte hur det ska uppnås. Det medför att det ofta finns flera olika lösningar för att uppfylla regeln.

Reglerna bygger på att egenkontroll genomförs och ett systematiskt sjösäkerhetsarbete. Egenkontroll innebär att du som är fartygsägare ska se till att planerat underhåll och planerade kontroller genomförs och dokumenteras.

Regelverkets uppbyggnad

Allmänna bestämmelser och sakområden

Föreskriften är indelad i 14 kapitel där det 1:a kapitlet innehåller allmänna bestämmelser, till exempel för vilka fartyg reglerna ska tillämpas, vad som behöver göras för existerande fartyg, kraven för systematiskt sjösäkerhetsarbete och egenkontroll samt vilken dokumentation som krävs. 2:a kapitlet innehåller allmänna regler för hur fartygen ska utformas och hur det får användas. Övriga 12 kapitel innehåller regler för respektive sakområde, till exempel livräddningssystem och brandskydd.

Regler, allmänna råd och kompletterande upplysningar

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart hittar du de regler som gäller. Reglerna kompletteras med allmänna råd och kompletterande upplysningar. Reglerna utgörs i många fall av funktionskrav som anger vad som ska uppfyllas, men inte hur. Det finns vanligen fler sätt att uppfylla funktionskraven. De allmänna råden visar det sätt som Transportstyrelsen rekommenderar. Det står dig fritt att välja ett annat sätt att uppfylla regeln om du kan motivera och dokumentera detta på ett relevant sätt. Den valda lösningen ska dock vara i nivå med den lösning som presenteras i de allmänna råden. De kompletterande upplysningarna innehåller information som förtydligar innehållet i föreskriften regler och allmänna råd, information om lämpliga lösningar, samt hänvisningar till andra relevanta föreskrifter, regler, standarder, lagar och förordningar.

Sammanfattningsvis finns det alltså tre nivåer att ta hänsyn till:

  • Regler (föreskrifter) – ska uppfyllas
  • Allmänna råd – rekommenderat sätt att uppfylla regeln
  • Kompletterande upplysningar – information som underlättar tillämpning av regler och allmänna råd och som innehåller hänvisningar till relevanta föreskrifter, regler, standarder och lagar.

Retroaktiva krav

Några få krav är retroaktiva, det vill säga kraven måste tillämpas även om fartyget är byggt i enlighet med äldre regler. Det gäller anslutning till landbaserat elnät (5 kap. 7 §) och branddetektering (brandvarnare, 6 kap. 2§5). Om kraven är relevanta för ditt fartyg måste dessa krav vara uppfylla från och med den 1 april 2020.

Under sidan Regler och kompletterade upplysningar finns hela regelverket samlat.