Begreppsförklaring för regler

BegreppFörklaring
Allmänna råd Generella rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas i olika hänseenden. 
Bemyndigande Befogenhet att besluta föreskrifter. 
EU-direktiv EU-rättsakt som måste omformas till en svensk författning för att vara bindande mot enskild. 
Fulltextversion Ett annat ord för konsoliderad version. 
Föreskrifter Den beteckning som används i 8 kap. regeringsformen för rättsregler som är bindande för myndigheter och enskilda. 
Författning Benämning på lagar, förordningar och andra föreskrifter. 
Författningssamling En publikation där författningar kungörs. 
Förordning En författning som innehåller föreskrifter beslutade av regeringen. 
Grundförfattning (grund) En ny författning.
Gällande  En författning som är i kraft. 
I kraft Den dag en författning börjar gälla.  
Kommande En författning som tryckts men som ännu inte trätt i kraft. 
Konsoliderad version En version av författningen där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version av författningen visar författningen i dess senast gällande lydelse. 
Kungörande Publiceringen av en författning i en författningssamling eller på annat tillåtet sätt. 
Lag En författning som innehåller föreskrifter beslutade av riksdagen. 
Omtryck En författning som tryckts om och där alla ändringar har förts in.   
Rättelseblad (rättelse) En korrigering som ges ut för att rätta uppenbara skrivfel i en författning.  
Tillkännagivande Information om faktiska förhållanden.
Upphävd En författning som upphört att gälla. 
Ändringsförfattning (ändring)  En författning som ges ut för att ändra i eller upphäva en grundförfattning. När en ändringsförfattning har trätt i kraft ingår den ändrade lydelsen i grundförfattningen, som därmed har fått ett nytt innehåll.