Operativ licens

Avgifter för att utfärda eller ändra operativa licenser (OL) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen tas ut med de belopp som motsvarar nedlagd arbetstid och kostnader enligt Avgifter för tillståndsprövning. 

Årsavgifter för tillsyn över operativa licenser tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

Kategori A avser flygföretag med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är 10 ton eller mer och/eller har 20 säten eller fler.
Kategori B avser flygföretag med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är mindre än 10 ton och/eller har färre än 20 säten.

Flygföretag som har luftfartyg i både kategori A och B ska betala en avgift som motsvarar den högsta taxan.

Avser antal luftfartyg upptagna på flygföretagets drifttillståndÅrsavgift
i kr
Fler än 20 luftfartyg i kategori A 130 000
4 till 20 luftfartyg i kategori A  56 000
Högst 3 luftfartyg i kategori A 37 000
Oavsett antal luftfartyg i kategori B  12 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!