Avgifter för tillståndsprövning

Avgifter för tillståndsprövning, i förekommande fall i form av grundläggande avgifter och tilläggsavgifter, tas ut med de belopp som framgår av dessa föreskrifter.

För prövning av nya tillstånd och ändringar i gällande tillstånd eller motsvarande ärendehandläggning, inklusive handläggning av ansökningar om undantag, tas en avgift ut som baseras på nedlagd tid enligt tabellen nedan.

Typ av tillstånd Timtaxa per påbörjad
30-minutersperiod
Prövning av nya tillstånd och ändringar i gällande tillstånd 1 700 kr

Ingen avgift tas ut för prövning av trafikala tillstånd för luftfart i regelbunden trafik enligt 7 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) respektive charter- och taxiflygningar enligt 7 kap. 6 § luftfartsförordningen.

För tillsynsförrättningar som utförs utanför Sverige ska avgifter för restid och faktiska resekostnader betalas per tjänsteman och resa, utöver avgift enligt tabellen ovan. Avgifter för restid debiteras med löpande timtaxa enligt tabellen ovan.

Restid debiteras med maximalt åtta timmar per person och väg. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente samt övriga kostnader som orsakas av tillsynsförrättningen.

För standard- och massärenden debiteras en fast avgift.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!