Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänster

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Vilken myndighet vill du möta i framtiden?

Transportstyrelsen vill vara en myndighet som svarar upp mot de utmaningar som en föränderlig omvärld för med sig. Vi vill därför välkomna dig som har kontakt med oss i sjö- och flygrelaterade frågor att återkoppla till oss både vad du anser fungerar bra idag och vad du önskar att vi gör annorlunda i framtiden.

Publicerades 2016-12-01

Hinder och utmaningar för en fossilfri transportsektor

Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är komplext och det finns många olika förslag till lösningar. Det krävs samordning och engagemang för att nå dit. Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Transportstyrelsen och ett antal andra myndigheter gemensamt tagit fram en nulägesbeskrivning av dagens transportsystem.

Publicerades 2016-10-28

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har vi fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna. För sjö- och luftfart genomförs både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-10-20