Registerkontroll inom luftfartsskyddet

Registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) ska göra. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen undersöker om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamheten förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller i uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen.

Transportstyrelsen ansvarar för att göra framställningar om registerkontroll till Säkerhetspolisen. Kontrollen är inte en engångskontroll, utan ligger aktiv tills dess att Transportstyrelsen meddelar Säkerhetspolisen att kontrollen ska upphöra.

Inplacering i säkerhetsklass 3 inom luftfartsskyddet

Från och med den 1 april 2019 ska den nya säkerhetsskyddslagen (2018:658) tillämpas.

Enligt 3 kap 9 § nya säkerhetsskyddslagen ska en anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet placeras i en säkerhetsklass som motsvarar de krav på säkerhetsprövning som följer av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Den registerkontroll som tidigare gjordes med stöd av 14 § gamla säkerhetsskyddslagen (registerkontroll till skydd mot terrorism) kommer från och med den 1 april 2019 att övergå till placering i säkerhetsklass 3 med registerkontroll.

Det kan vara bra att känna till att de framställningar som Säkerhetspolisen hunnit hantera innan den 1 april 2019 har prövats i enlighet med 14 § gamla säkerhetsskyddslagen. De framställningar som Transportstyrelsen skickar och som Säkerhetspolisen hanterar från och med den 1 april 2019 eller senare prövas istället enligt den nya säkerhetsskyddslagen (säkerhetsklass 3).

De tjänster inom luftfartsskyddet som enligt Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSFS 2016:1) ska genomgå säkerhetsprövning är:

 • Befattning som medger oeskorterat tillträde till behörighetsområden och säkerhetsområden.
 • Befattning som certifierad säkerhetspersonal.
 • Befattning som innebär att en person i mer än ringa omfattning får tillgång till sekretesskyddad information som har betydelse för luftfartsskyddet.
 • Befattning som innebär att en person tilldelas ett identitetskort för besättningar.
 • Befattning som säkerhetsansvarig.
 • Befattning som instruktör som genomför utbildning av säkerhetspersonal och EDD-team.
 • Befattning som validerare av luftfartsskydd i EU.
 • Befattning som hundförare i ett EDD-team.
 • Befattning som innebär oeskorterat tillträde till identifierbar flygfrakt.
 • Befattning som innebär oeskorterat tillträde till förnödenheter för användning ombord.
 • Befattning som innebär oeskorterat tillträde till förnödenheter till flygplatsen.
 • Befattning som innebär att en person utför säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder utanför ett behörighetsområde.

Kontrollorsak

Under kontrollorsak ska det framgå varför den som registerkontrollen avser ska kontrolleras. Kontrollorsaken ska framgå tydligt genom att , t.ex. vilken typ av säkerhetskänslig verksamhet personen avses delta i och vilka arbetsuppgifter han eller hon avses få.

Att ansöka om behörighet för kontaktpersoner (referensperson) som ska ansöka om registerkontroll inom luftfartsskydd

För att Transportstyrelsen ska veta att en person blir kontrollerad på rätt grunder ska verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) först sända in blanketten "Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd".

Blanketten finns även översatt till engelska, se "Authorisation for check of criminal records for aviation security".

Endast de kontaktpersoner som anmälts på ovanstående sätt är behöriga att ansöka om registerkontroll för verksamhetsutövarens räkning.

Vart ska ansökan om behörighet för kontaktpersoner (referenspersoner) som ska ansöka om registerkontroll inom luftfartsskydd skickas?

Blanketten ska sändas i original till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för sjöpersonal
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Att ansöka om registerkontroll inom luftfartsskydd

Ansökan

Ansökan om registerkontroll ska göras på blanketten "Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd".

Blanketten finns även översatt till engelska, se "Application for check of criminal records for aviation security".

Det är viktigt att alla uppgifter i blanketten fylls i. Om väsentlig information saknas kan det medföra att handläggningen fördröjs, eftersom Transportstyrelsen då måste be om kompletterande uppgifter. Kontrollera därför att alla relevanta fält fyllts i innan blanketten skickas in.

Ansökan om registerkontroll ska undertecknas av en sådan kontaktperson (referensperson) som föranmälts till Transportstyrelsen som behörig att ansöka om registerkontroll (se blanketten "Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd").

Blanketten finns även översatt till engelska, se "Authorisation for check of criminal records for aviation security".

Samtycke från den som registerkontrollen avser

Den som registerkontrollen avser ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll utförs. Samtycket ska dokumenteras på ansökningsblanketten genom att denne skriver under i rutan för samtycke.

Uppdragsgivare och underentreprenör

Förekommer uppdragsgivare eller underentreprenör ska detta anges på blanketten. Dessa ska även underteckna blanketten.

Bemanningsföretag

Rutin gällande ansökan om registerkontroll för bemanningsföretag.

Flera arbetsgivare

Även om en person har en aktiv registerkontroll sedan tidigare, ska det skickas in en ny ansökan från den nya arbetsgivaren.

Tidsbegränsning

Om uppdraget som kräver registerkontroll är tidsbegränsat ska detta anges på ansökan. Registerkontrollens giltighet upphör då när den angivna tidsperioden löpt ut.

Tjänstgöringsplats

Här anges vilken tjänstgöringsplats/flygplats som ansökan gäller.

Kopia på pass/nationellt ID-kort

Kopia på giltigt pass alternativt nationellt ID-kort ska bifogas för utländska medborgare

Vart ska ansökan om registerkontroll skickas?

Om den som registerkontrollen avser ska få tillträde till ett behörighetsområde på en flygplats ska det ansökande företaget skicka ansökan om registerkontroll till berörd flygplats för undertecknande. Flygplatsen skickar sedan ansökan till Transportstyrelsen.
I övriga fall ska det ansökande företaget skicka ansökan direkt till Transportstyrelsen.

Blanketten ska skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för sjöpersonal
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Hur lång tid tar en registerkontroll?

Normal handläggningstid är ca 3-4 veckor, men kan variera under året beroende på hur många ansökningar som kommer in. Handläggningstiden kan inte påverkas eller påskyndas, utan varje ansökan behandlas i turordning.

Avgift

Transportstyrelsen debiterar en administrativ avgift för registerkontroll som sker på grund av placering i säkerhetsklass 3 inom luftfartsskyddet. Här hittar du aktuell avgift för registerkontroll.

Avanmälan av registerkontroll inom luftfartsskydd

En registerkontrollerad person övervakas löpande i de register som angivits ovan. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) gör en avanmälan till Transportstyrelsen när personen avslutar sin anställning eller byter till en tjänst som inte kräver registerkontroll.
Avanmälan ska göras av en till Transportstyrelsen anmäld behörig person. Avanmälan gör ni på blanketten "Avanmälan av registerkontrollerad person inom luftfartsskydd". Blanketten finns även översatt till engelska, se "Deregistering records check personnel for aviation security"

Blanketten ska skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för sjöpersonal
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Kontakt

För allmänna frågor gällande handläggning av ansökan om registerkontroll, kontakta oss enligt nedan.

Observera att om din fråga rör ett specifikt ärende är det endast den kontaktperson (referensperson) som anmälts som behörig att ansöka om registerkontroll till Transportstyrelsen som vi kan lämna svar till. Vid den typen av frågor ber vi er att kontakta oss per telefon.

E-postadress: registerkontroll@transportstyrelsen.se

Telefon: 010-495 37 65
Telefontid: mån-fre 10.00-11.30 och 13.00-14.30

Postadress:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för sjöpersonal
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!