Registerkontroll inom luftfartsskyddet

Registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) ska göra på personal som innehar/söker en befattning som finns i 4 kap 4 § Transporstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen undersöker om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamheten förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller i uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen. 

Transportstyrelsen ansvarar för att göra framställningar om registerkontroll till Säkerhetspolisen. Kontrollen är inte en engångskontroll, utan ligger aktiv tills dess att verksamhetsutövaren meddelar Transportstyrelsen om upphörande av registerkontroll. I och med det avanmäler Transportstyrelsen registerkontrollen till Säkerhetspolisen och kontrollen avslutas.

Release note REKON

Syftet med release notes är att kommunicera de huvudsakliga förändringarna i denna release av REKON som genomfördes den 10 juni 2024.

I dokumentet Release notes REKON 1.3 listas ny funktionalitet som har implementerats. Dessutom har ett antal mindre funktionella justeringar genomförts samt förbättringar inom teknisk funktionalitet och för att öka systemets säkerhet och driftstabilitet.

Lansering av REKON

Transportstyrelsen kommer från och med den 10 juni öppna upp REKON för samtliga användare för registerkontroll inom luftfartsskydd.

Logga in här: Inloggning REKON

Observera att ni måste ansöka om att bli säkerhetshandläggare respektive referensperson i REKON för att kunna logga in och digitalt ansöka om registerkontroller.

Mer information om hur man ansöker om behörighet som referensperson finner ni här:
Ansökan om behörighet som referenspersoner i REKON

Blankett för att ansöka om behörighet som säkerhetshandläggare finns här:
Ansökan om behörighet som säkerhetshandläggare i REKON

Lathundar och manualer för REKON finns under Relaterade dokument.

Den som ska registerkontrolleras måste signera en samtyckesblankett. Samtycket innebär ett medgivande till utförande av registerkontroll. Samtyckesblanketten ska förvaras hos verksamheten tillsammans med grundutredningen och finnas tillgänglig vid tillsyn.

Blankett - Samtycke till registerkontroll för luftfartsskydd

Inplacering i säkerhetsklass 3 inom luftfartsskyddet

Registerkontroll. Säkerhetsklass 3 ersätter 14 §

Tidigare har alla registerkontroller gjorts enligt 14 § gamla säkerhetsskyddslagen (1996:627). Den 1 april 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft och innebär att gamla registerkontroller enligt 14 § behöver förnyas för placering i säkerhetsklass 3. Den 31 december 2024 upphör registerkontroller enligt 14 § att gälla och de personer som inte har placerats i säkerhetsklass 3 innan dess kommer ej längre att vara säkerhetskontrollerade hos Säkerhetspolisen.

Läs mer om vad det innebär: Uppdatering av registerkontroll inom luftfartsskyddet.

Enligt 3 kap 9 § nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska en anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet placeras i en säkerhetsklass som motsvarar de krav på säkerhetsprövning som följer av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

De tjänster (befattningar) inom luftfartsskyddet som ska genomgå säkerhetsprövning framgår av 4 kap 4 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

Flera arbetsgivare

Även om en person har en aktiv registerkontroll sedan tidigare, ska den nya arbetsgivaren genomföra en säkerhetsprövning och ansöka om registerkontroll för den egna organisationen.

Att ansöka om behörighet för kontaktpersoner (referenspersoner) som ska ansöka om registerkontroll inom luftfartsskydd

För att kunna ansöka om registerkontroll måste ansökande verksamheter först anmäla sig och sina kontaktpersoner (referenspersoner) till Transportstyrelsen via blanketten Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd.

Läs noga igenom bifogad information gällande de behörigheter och ansvar som referenspersonen måste förhålla sig till innan behörighetsansökan skickas in.

Blanketten finns även översatt till engelska, se Authorisation for check of criminal records for aviation security.

Endast de kontaktpersoner som anmälts på ovanstående sätt är behöriga att ansöka om registerkontroll för verksamhetsutövarens räkning.

Att ansöka om registerkontroll inom luftfartsskydd

Ansökan om registerkontroll ska göras på blanketten Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd.

Blanketten finns även översatt till engelska, se Application for check of criminal records for aviation security.

Det är viktigt att alla uppgifter i blanketten fylls i. Om väsentlig information saknas kan det medföra att handläggningen fördröjs, eftersom Transportstyrelsen då måste be om kompletterande uppgifter. Kontrollera därför att alla relevanta fält fyllts i innan blanketten skickas in.

Ansökan

Ansökan om registerkontroll ska undertecknas av en referensperson som föranmälts till Transportstyrelsen och tilldelats behörighet att ansöka om registerkontroll enligt ovan.

Intygan grundutredning

I ansökan ska referenspersonen med säkerhet kunna intyga att av verksamhetsutövaren godkänd grundutredning har genomförts innan ansökan om registerkontroll skickas in.

Mer information om säkerhetsprövning finns under rubriken Säkerhetsprövning via nedanstående länk.

Stödmaterial till företag som är eller vill bli Känd leverantör - Transportstyrelsen

Uppdragsgivare, underentreprenör och bemanning

Ny process för anlitad personal utanför den egna organisationen

I och med pågående digitalisering av registerkontroller för luftfartsskydd har vi noggrant genomlyst processen och kommit fram till att vissa förändringar behöver göras för att Transportstyrelsen ska behandla personuppgifter på ett korrekt sätt. Detta kommer att påverka ansökningsprocessen gällande all anlitad personal från annan verksamhet än den egna organisationen.

Här kan ni ta del av hur ni senast fr.o.m. 14 augusti ska ansöka om registerkontroll för anlitad personal från annan verksamhet:

Uppdaterad ansökningsblankett: Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd.

Bemanningsföretag

Information om hur man ansöker om registerkontroll som bemanningsföretag finns på Bemanning (transportstyrelsen.se)

Tidsbegränsning

Om uppdraget som kräver registerkontroll är tidsbegränsat ska detta anges på ansökan. Registerkontrollens giltighet upphör då när den angivna tidsperioden löpt ut.

Utländska medborgare

I samband med ansökan om registerkontroll görs en kontroll via Skatteverkets folkbokföring om personen har ett svenskt eller utländskt medborgarskap.

För ansökningar gällande utländska medborgare ska kopior på giltigt hemlandspass eller nationellt ID-kort bifogas ansökan. Kopiorna ska vara i färg och omfatta relevanta sidor som innehåller uppgift om passnummer/id-kortets nummer, fotografi, personnummer, fullständigt namn, namnunderskrift, födelseland, kön, giltighetstid och MRZ-kod. Till relevanta sidor räknas även pärmen på passet. Kopiornas riktighet ska vidimeras/bestyrkas. Bestyrkandet ska skrivas på vardera kopia av identitetshandlingarna dock inte så att information på kopiorna döljs eller blir svårare att tolka. Bestyrkandet ska innehålla följande uppgifter:

  1. Denna kopia överensstämmer med originalet
  2. Underskrift och namnförtydligande.
  3. Telefonnummer

Transportstyrelsen har tagit fram en riktlinje för fastställande av identitet vid ansökan om registerkontroll. Riktlinjen innebär bland annat att om andra myndigheter tagit ställning till, eller rekommenderar att inte godta hemlandspass eller nationella identitetskort från vissa länder, gäller detsamma för oss i vår granskning. Det innebär att det finns motsvarande begränsningar vad gäller handlingar som används av arbetsgivaren vid ID-kontroll i samband med säkerhetsprövningen. Det kommer i praktiken att innebära förhinder att inneha en befattning som kräver placering i säkerhetsklass 3, då säkerhetsprövningen och registerkontrollen kräver att identiteten kan fastställas.

Det gäller för närvarande pass och ID-handlingar från Afghanistan, Somalia och vissa serier av pass från Irak. Kompletterande uppgifter kan komma att begäras avseende handlingar från Eritrea och Palestina.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om olika länder och handlingar.

Hemvistland utanför Sverige under de senaste fem åren

När en verksamhetsutövare anställer en person som har haft hemvistland* utanför Sverige de senaste fem åren ska personen kunna visa upp utdrag från belastningsregister eller motsvarande från myndigheterna i respektive hemvistland/hemvistländer som visar att inga brott begåtts. Utdraget ska vara på engelska eller svenska alternativt översatt till något av dessa språk och komma från en myndighet eller en officiell källa. Utdrag från andra EU-länder som följer den mall som används av polisen uppfyller språkkravet och behöver inte översättas. Utdraget ska bifogas ansökan om registerkontroll. Om utdrag inte bifogas är ansökan inte komplett.

Utdrag från annat EU-land kan sökas via Polismyndigheten. Läs mer om utdrag från annan EU-lands kriminalregister på Polisens webbplats.

*Hemvistland – det land i vilket en person har varit bosatt utan avbrott i minst sex månader; ett avbrott innebär oredovisad tid i mer än 28 dagar i anställnings- eller utbildningsförteckningen.

Kontrollorsak

Här anges den befattning inom luftfartsskyddet som ska genomgå säkerhetsprövning enligt 4 kap 4 § Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSFS 2020:80) som motsvarar personens tjänst.

Beskriv de tilltänkta arbetsuppgifterna

Här anges vilken typ av säkerhetskänslig verksamhet personen avses delta i och vilka arbetsuppgifter denne avses få.

Samtycke från den som registerkontrollen avser

Den som registerkontrollen avser ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll utförs. Samtycket ska dokumenteras på ansökningsblanketten genom att denne skriver under i rutan för samtycke.

Registerkontroll av personer under 18 år

För sökande under 18 år krävs godkännande från vårdnadshavare att registerkontroll får genomföras. I dessa fall skall blanketten Bilaga till ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd, för personer under 18 år bifogas till ansökan.

Vart ska ansökan om registerkontroll skickas?

Om den som registerkontrollen avser ska få tillträde till ett behörighetsområde på en flygplats ska det ansökande företaget skicka ansökan om registerkontroll till berörd flygplats för undertecknande. Flygplatsen skickar sedan ansökan till Transportstyrelsen.
I övriga fall ska det ansökande företaget skicka ansökan direkt till Transportstyrelsen.

Postadress

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för säkerhetsskydd,
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Hur lång tid tar en registerkontroll?

Normal handläggningstid är ca 3-4 veckor, men kan variera under året beroende på hur många ansökningar som kommer in. Handläggningstiden kan inte påverkas eller påskyndas, utan varje ansökan behandlas i turordning.

Avgift

Transportstyrelsen debiterar en administrativ avgift för registerkontroll som sker på grund av placering i säkerhetsklass 3 inom luftfartsskyddet. Se aktuell avgift för registerkontroll.

Avanmälan av registerkontroll inom luftfartsskydd

En registerkontrollerad person övervakas löpande i de register som angivits ovan. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) gör en avanmälan till Transportstyrelsen när personen avslutar sin anställning eller byter till en tjänst som inte kräver registerkontroll.

Avanmälan ska göras av en till Transportstyrelsen anmäld behörig referensperson på blanketten Avanmälan av registerkontrollerad person inom luftfartsskydd.

Blanketten finns även översatt till engelska, se Deregistering records check personnel for aviation security.

Transportstyrelsens behandling av personuppgifter enligt GDPR

Här kan du läsa om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter för referensperson och säkerhetshandläggare samt för person som ska registerkontrolleras:

Kontakt

För allmänna frågor gällande handläggning av ansökan om registerkontroll, kontakta oss enligt nedan.

Observera att om din fråga rör ett specifikt ärende är det endast den kontaktperson (referensperson) som anmälts som behörig att ansöka om registerkontroll till Transportstyrelsen som vi kan lämna svar till. Vid den typen av frågor ber vi er att kontakta oss per telefon.

Ingen telefontid

För tillfället har vi ingen telefontid på grund av hög arbetsbelastning.

Telefon: 010-495 37 65
Telefontid: mån-fre 10.00-11.30

E-postadress: registerkontroll@transportstyrelsen.se

Postadress:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för säkerhetsskydd,
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!