Registerkontroll inom luftfartsskyddet

Registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) ska göra. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen undersöker om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamheten förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller i uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen.

Transportstyrelsen ansvarar för att göra framställningar om registerkontroll till Säkerhetspolisen. Kontrollen är inte en engångskontroll, utan ligger aktiv tills dess att Transportstyrelsen meddelar Säkerhetspolisen att kontrollen ska upphöra.

Lansering av ett nytt IT-system för registerkontroll inom luftfartsskydd: REKON

Hanteringen av registerkontroller inom luftfartsskydd kommer att digitaliseras under 2023. Detta kommer att innebära en enklare och snabbare ansökningsprocess för både interna och externa användare.

Införandet av det nya IT-systemet, REKON, kommer bland annat att innebära automatiserad ärendehantering, kortare handläggningstid och mindre miljöpåverkan då merparten av all pappershantering försvinner.

Läs mer om REKON: Digitalisering av processen registerkontroller för luftfartsskydd

 

Inplacering i säkerhetsklass 3 inom luftfartsskyddet

Registerkontroll. Säkerhetsklass 3 ersätter 14 §

Tidigare har alla registerkontroller gjorts enligt 14 § gamla säkerhetsskyddslagen (1996:627). Den 1 april 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft och innebär att gamla registerkontroller enligt 14 § behöver förnyas för placering i säkerhetsklass 3. Den 31 december 2024 upphör registerkontroller enligt 14 § att gälla och de personer som inte har placerats i säkerhetsklass 3 innan dess kommer ej längre att vara säkerhetskontrollerade hos Säkerhetspolisen.

Läs mer om vad det innebär: Uppdatering av registerkontroll inom luftfartsskyddet.

Från och med den 1 april 2019 ska den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) tillämpas.

Enligt 3 kap 9 § nya säkerhetsskyddslagen ska en anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet placeras i en säkerhetsklass som motsvarar de krav på säkerhetsprövning som följer av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Den registerkontroll som tidigare gjordes med stöd av 14 § gamla säkerhetsskyddslagen (registerkontroll till skydd mot terrorism) kommer från och med den 1 april 2019 att övergå till placering i säkerhetsklass 3 med registerkontroll.

Det kan vara bra att känna till att de framställningar som Säkerhetspolisen hunnit hantera innan den 1 april 2019 har prövats i enlighet med 14 § gamla säkerhetsskyddslagen. De framställningar som Transportstyrelsen skickar och som Säkerhetspolisen hanterar från och med den 1 april 2019 eller senare prövas istället enligt den nya säkerhetsskyddslagen (säkerhetsklass 3).

De tjänster inom luftfartsskyddet som enligt Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSFS 2020:80) ska genomgå säkerhetsprövning är:

 • Befattning som medger oeskorterat tillträde till behörighetsområden och säkerhetsområden.
 • Befattning som certifierad säkerhetspersonal.
 • Befattning som innebär att en person i mer än ringa omfattning får tillgång till sekretesskyddad information som har betydelse för luftfartsskyddet.
 • Befattning som innebär att en person tilldelas ett identitetskort för besättningar.
 • Befattning som säkerhetsansvarig.
 • Befattning som instruktör som genomför utbildning av säkerhetspersonal och EDD-team.
 • Befattning som validerare av luftfartsskydd i EU.
 • Befattning som hundförare i ett EDD-team.
 • Befattning som innebär oeskorterat tillträde till identifierbar flygfrakt.
 • Befattning som innebär oeskorterat tillträde till förnödenheter för användning ombord.
 • Befattning som innebär oeskorterat tillträde till förnödenheter till flygplatsen.
 • Befattning som innebär att en person utför säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder utanför ett behörighetsområde.

Kontrollorsak

Under kontrollorsak ska det framgå varför den som registerkontrollen avser ska kontrolleras. Kontrollorsaken ska framgå tydligt genom att , t.ex. vilken typ av säkerhetskänslig verksamhet personen avses delta i och vilka arbetsuppgifter han eller hon avses få.

Att ansöka om behörighet för kontaktpersoner (referensperson) som ska ansöka om registerkontroll inom luftfartsskydd

För att Transportstyrelsen ska veta att en person blir kontrollerad på rätt grunder ska verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) först sända in blanketten "Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd".

Blanketten finns även översatt till engelska, se "Authorisation for check of criminal records for aviation security".

Endast de kontaktpersoner som anmälts på ovanstående sätt är behöriga att ansöka om registerkontroll för verksamhetsutövarens räkning.

Vart ska ansökan om behörighet för kontaktpersoner (referenspersoner) som ska ansöka om registerkontroll inom luftfartsskydd skickas?

Blanketten ska sändas i original till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för säkerhetsskydd,
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Att ansöka om registerkontroll inom luftfartsskydd

Ansökan

Ansökan om registerkontroll ska göras på blanketten "Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd".

Blanketten finns även översatt till engelska, se "Application for check of criminal records for aviation security".

Det är viktigt att alla uppgifter i blanketten fylls i. Om väsentlig information saknas kan det medföra att handläggningen fördröjs, eftersom Transportstyrelsen då måste be om kompletterande uppgifter. Kontrollera därför att alla relevanta fält fyllts i innan blanketten skickas in.

Ansökan om registerkontroll ska undertecknas av en referensperson som föranmälts till Transportstyrelsen som behörig att ansöka om registerkontroll (se blanketten "Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd").

Blanketten finns även översatt till engelska, se "Authorisation for check of criminal records for aviation security".

Hemvistland utanför Sverige under de senaste fem åren

När en verksamhetsutövare anställer en person som har haft hemvistland* utanför Sverige de senaste fem åren ska personen kunna visa upp utdrag från belastningsregister eller motsvarande från myndigheterna i respektive hemvistland/hemvistländer som visar att inga brott begåtts. Utdraget ska vara på engelska eller svenska alternativt översatt till något av dessa språk och komma från en myndighet eller en officiell källa. Utdrag från andra EU-länder som följer den mall som används av polisen uppfyller språkkravet och behöver inte översättas. Utdraget ska bifogas ansökan om registerkontroll. Om utdrag inte bifogas är ansökan inte komplett.

Utdrag från annat EU-land kan sökas via Polismyndigheten, se mer information på polisens webbplats: Utdrag från annat EU-lands kriminalregister (polisen.se)

*Hemvistland – det land i vilket en person har varit bosatt utan avbrott i minst sex månader; ett avbrott innebär oredovisad tid i mer än 28 dagar i anställnings- eller utbildningsförteckningen.

Samtycke från den som registerkontrollen avser

Den som registerkontrollen avser ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll utförs. Samtycket ska dokumenteras på ansökningsblanketten genom att denne skriver under i rutan för samtycke.

Registerkontroll av personer under 18 år

Om den som registerkontrollen avser är yngre än 18 år skall blanketten "Bilaga till ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd, för personer under 18 år" bifogas till ansökan.

Uppdragsgivare, underentreprenör och bemanning

Ny process för anlitad personal utanför den egna organisationen

I och med pågående digitalisering av registerkontroller för luftfartsskydd har vi noggrant genomlyst processen och kommit fram till att vissa förändringar behöver göras för att Transportstyrelsen ska behandla personuppgifter på ett korrekt sätt. Detta kommer att påverka ansökningsprocessen gällande all anlitad personal från annan verksamhet än den egna organisationen.

Här kan ni ta del av hur ni senast fr.o.m. 14 augusti ska ansöka om registerkontroll för anlitad personal från annan verksamhet:

Uppdaterad ansökningsblankett:

Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd

Flera arbetsgivare

Även om en person har en aktiv registerkontroll sedan tidigare, ska det skickas in en ny ansökan från den nya arbetsgivaren.

Tidsbegränsning

Om uppdraget som kräver registerkontroll är tidsbegränsat ska detta anges på ansökan. Registerkontrollens giltighet upphör då när den angivna tidsperioden löpt ut.

Tjänstgöringsplats

Här anges vilken tjänstgöringsplats/flygplats som ansökan gäller.

Information för utländska medborgare

När det gäller alla utländska medborgare ska kopior på giltigt hemlandspass eller nationellt ID-kort bifogas ansökan. Kopiorna ska vara i färg och omfatta relevanta sidor som innehåller uppgift om passnummer, fotografi, personnummer, fullständigt namn, namnunderskrift, födelseland, kön, giltighetstid och MRZ-kod. Till relevanta sidor räknas även pärmen på passet. Kopiorna ska vidimeras/bestyrkas av en referensperson som föranmälts till Transportstyrelsen som behörig att ansöka om registerkontroll.

Bestyrkandet ska skrivas på vardera kopia av identitetshandlingarna dock inte så att information på kopiorna döljs eller blir svårare att tolka. Bestyrkandet ska innehålla följande uppgifter:

a. Denna kopia överensstämmer med originalet
b. Underskrift och namnförtydligande.
c. Telefonnummer

I samband med ansökan om registerkontroll görs också en kontroll via Skatteverkets folkbokföring om personen har ett svenskt eller utländskt medborgarskap.

Transportstyrelsen har tagit fram en riktlinje för fastställande av identitet vid ansökan om registerkontroll. Riktlinjen innebär bland annat att om andra myndigheter tagit ställning till, eller rekommenderar att inte godta hemlandspass eller nationella identitetskort från vissa länder, gäller detsamma för oss i vår granskning. Det innebär att det finns motsvarande begränsningar vad gäller handlingar som används av arbetsgivaren vid ID-kontroll i samband med säkerhetsprövningen. Det kommer i praktiken att innebära förhinder att inneha en befattning som kräver placering i säkerhetsklass 3, då säkerhetsprövningen och registerkontrollen kräver att identiteten kan fastställas.

Det gäller för närvarande pass och ID-handlingar från Afghanistan, Somalia, Syrien och vissa serier av pass från Irak. Det kan också finnas begränsningar avseende handlingar från Eritrea, Palestina och för statslösa Palestinier.

På Migrationsverkets hemsida finns mer information om olika länder och handlingar.

Vart ska ansökan om registerkontroll skickas?

Om den som registerkontrollen avser ska få tillträde till ett behörighetsområde på en flygplats ska det ansökande företaget skicka ansökan om registerkontroll till berörd flygplats för undertecknande. Flygplatsen skickar sedan ansökan till Transportstyrelsen.
I övriga fall ska det ansökande företaget skicka ansökan direkt till Transportstyrelsen.

Hur lång tid tar en registerkontroll?

Normal handläggningstid är ca 3-4 veckor, men kan variera under året beroende på hur många ansökningar som kommer in. Handläggningstiden kan inte påverkas eller påskyndas, utan varje ansökan behandlas i turordning.

Avgift

Transportstyrelsen debiterar en administrativ avgift för registerkontroll som sker på grund av placering i säkerhetsklass 3 inom luftfartsskyddet. Här hittar du aktuell avgift för registerkontroll.

Avanmälan av registerkontroll inom luftfartsskydd

En registerkontrollerad person övervakas löpande i de register som angivits ovan. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) gör en avanmälan till Transportstyrelsen när personen avslutar sin anställning eller byter till en tjänst som inte kräver registerkontroll.
Avanmälan ska göras av en till Transportstyrelsen anmäld behörig person. Avanmälan gör ni på blanketten "Avanmälan av registerkontrollerad person inom luftfartsskydd". Blanketten finns även översatt till engelska, se "Deregistering records check personnel for aviation security"

Blanketten ska skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för säkerhetsskydd,
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Kontakt

För allmänna frågor gällande handläggning av ansökan om registerkontroll, kontakta oss enligt nedan.

Observera att om din fråga rör ett specifikt ärende är det endast den kontaktperson (referensperson) som anmälts som behörig att ansöka om registerkontroll till Transportstyrelsen som vi kan lämna svar till. Vid den typen av frågor ber vi er att kontakta oss per telefon.

E-postadress: registerkontroll@transportstyrelsen.se

Telefon: 010-495 37 65
Telefontid: mån-fre 10.00-11.30

Postadress:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
Sektionen för säkerhetsskydd,
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!