Internationellt arbete - luftfart

Luftfarten är till sin karaktär internationell och mycket av den svenska luftfarten styrs därför av internationella regler. Världssamfundet började ta fram regler för det gemensamma luftrummet strax efter andra världskriget. 

Idag styrs flygresor och flygtransporter av internationellt arbete både inom FN och EU.
I detta arbete representeras Sverige bland annat av Transportstyrelsen som då agerar på uppdrag av regeringen. Genom att engagera sig i det internationella regelutvecklingsarbetet har Sverige större möjlighet att få genomslag för regler och rekommendationer som lämpar sig för svenska förhållanden. Nedan presenteras de viktigaste organen som Transportstyrelsen verkar i.

ICAO

Mot slutet av andra världskriget bjöd USA in ett antal stater till Chicago för att dra upp riktlinjerna för den framtida civila luftfarten. Mötet hölls i slutet av 1944 mellan 52 stater. Överläggningarna resulterade i den s k Chicagokonventionen. Sverige deltog i mötet och blev medlem av konventionen år 1946. Chicagokonventionen blev grunden för International Civil Aviation Organisation (ICAO) som idag är ett FN-organ. ICAO har som uppgift att främja utvecklingen av internationell civil luftfart, särskilt genom att ta fram internationella standarder och rekommendationer på luftfartens område. Organisationen, som har vuxit från 52 till dagens 193 medlemsstater, har sitt huvudkontor i Montréal, Kanada. Det finns dessutom 7 regionala kontor som anpassar ICAO:s regelverk till regionala förhållanden. Europaregionens kontor ligger i Paris. Transportstyrelsen deltar i arbetet genom att ha representanter i olika kommittéer, paneler och arbetsgrupper – både vid ICAO:s huvudkontor och vid Europaregionens kontor – där det tas fram förslag till nya internationella regler. Sverige, genom Transportstyrelsen, är även aktiva inom NORDICAO som är det nordiska samarbetet inom ICAO-arbetet.

ECAC

European Civil Aviation Conference (ECAC ) grundades 1955, innan EU hanterade transportfrågor. ECAC har 44 medlemsstater och har sitt huvudkontor i Paris. Det är ett samrådsorgan för europeiska luftfartsmyndigheter som syftar till att främja och harmonisera den europeiska luftfarten och är ett viktigt forum inom ICAO-arbetet. Sverige representeras i ECAC huvudsakligen av Transportstyrelsen.

EU

Inom EU är Transportstyrelsen delaktig i arbetet inom Kommissionens olika genomförandekommittéer på luftfartsområdet, i Rådets förhandlingar om nya eller ändrade rättsakter samt inom den europeiska luftfartssäkerhetsbyrån, European Aviation Safety Agency (EASA). Arbetet inom EU går både ut på att ta fram gemensamma regler för flygtrafiktjänst, tekniska krav för luftfartyg, kompetenskrav för piloter, säkerhetskrav för flygoperatörer m.m. och på att samordna gemensamma europeiska ståndpunkter i förhandlingarna inom ICAO. Transportstyrelsen ansvarar bland annat för att ta fram förslag till svenska ståndpunkter i förhandlingarna inom EU och för att genomföra de regler som förhandlingarna leder fram till.

EASA

European Union Aviation Safety Agency (EASA), EU:s byrå för luftfartssäkerhet, har sitt huvudkontor i Köln, Tyskland, och har cirka 700 anställda. EASA har ansvar för att föreslå nya rättsakter som sedan kan bli bindande EU-lag genom beslutsprocesser inom Kommissionen, Rådet och EU-parlamentet. Arbetet sker inom ett omfattande samarbete med medlemsstaternas luftfartsmyndigheter, t.ex. Transportstyrelsen, samt med flygindustrin. EASA har bl.a. ansvaret för att typcertifiera alla typer av luftfartyg utom de allra minsta, samt för att godkänna företag i tredjeland som ansöker om ett luftfartstillstånd giltigt inom EU. Bland EASA:s övriga uppgifter finns också att övervaka att EU:s gemensamma regelverk tillämpas på ett korrekt sätt i medlemsstaterna.

Eurocontrol

Eurocontrol är en mellanstatlig civil-militär organisation som bildades för att effektivisera den europeiska flygtrafikledningen med bibehållen flygsäkerhet. I takt med att flygtrafiken ökar behöver också kapaciteten inom flygledningstjänsten och på flygplatserna öka. Utvecklingen av kapaciteten görs huvudsakligen via organisationen Single European Sky ATM Research Joint Undertaking (SESAR), som grundats av Eurocontrol tillsammans med Europeiska Kommissionen. Eurocontrol tar också in undervägsavgifter på uppdrag av sina medlemsstater genom sitt centrala avgiftskontor (CRCO). Det är ett regionalt kostnadsåtervinningssystem, i linje med ICAO: s avgiftspolicy och reglerna för det gemensamma europeiska luftrummet. Inom Eurocontrol finns också Network Manager (NM) som hanterar det europeiska luftrummet genom att koppla ihop det europeiska flygtrafikledningssystemet. NM fokuserar på prestanda för det europeiska nätverket och ser till att flygen når sin destination säkert, i tid, med minsta möjliga påverkan på miljön och på ett kostnadseffektivt sätt. EU har utsett Eurocontrol att vara Network Manager för Europa under perioden 2019-2029. Eurocontrol är inte en renodlad EU-organisation utan inkluderar fler medlemmar än enbart de 27 EU-medlemsstaterna. Den har 41 medlemsstater och har sitt huvudkontor i Bryssel.