Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Vilken myndighet vill du möta i framtiden?

Transportstyrelsen vill vara en myndighet som svarar upp mot de utmaningar som en föränderlig omvärld för med sig. Vi vill därför välkomna dig som har kontakt med oss i sjö- och flygrelaterade frågor att återkoppla till oss både vad du anser fungerar bra idag och vad du önskar att vi gör annorlunda i framtiden.

Publicerades 2016-12-01

System för rapportering av bränsleförbrukning från fartyg införs 2018

FN:s sjöfartsorganisation har beslutat om att införa ett obligatoriskt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fartyg globalt. Systemet ska börja gälla från 1 januari 2018.

Publicerades 2016-11-01

Hinder och utmaningar för en fossilfri transportsektor

Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är komplext och det finns många olika förslag till lösningar. Det krävs samordning och engagemang för att nå dit. Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Transportstyrelsen och ett antal andra myndigheter gemensamt tagit fram en nulägesbeskrivning av dagens transportsystem.

Publicerades 2016-10-28