Beslut utan prövning i sakfrågan

Här finns beslut i ärenden där Transportstyrelsen inte har tagit ställning till sakfrågan, exempelvis på grund av hur ärendet har hanterats i underinstanserna.

Synnerliga skäl för landshövding att överlåta beslut om lokala trafikföreskrifter

I ett antal beslut av Länsstyrelsen i Dalarnas län om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning hade beslutsrätten delegerats från landshövdingen till en handläggare.

Publicerades 2022-05-16

Rätt för statlig väghållningsmyndighet att överklaga länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter

Trafikverket region överklagade i egenskap av statlig  väghållningsmyndighet länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning. 

Publicerades 2022-05-16

För sent inkommen överklagan, bedömning enligt nya förvaltningslagen (2017:900)

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. När det gäller de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018, går det inte av handlingarna i ärendet att utläsa när klaganden fått del av besluten i den mening som sägs i 44 § förvaltningslagen (2017:900).

Publicerades 2019-11-26

För sent inkommen överklagan

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. Det är inte uteslutet att överklagandet inkommit till länsstyrelsen i rätt tid.

Publicerades 2018-01-30

Brålanda

Ett tättbebyggt område har endast bestått av vägsträckor och inte mellanliggande bebyggd terräng. Länsstyrelsen borde utgå från att trafikreglerna för trafik utom tättbebyggt område var tillämpliga.

Publicerades 2012-02-21