Stanna och parkera

Här finns vägledande beslut i ärenden om att stanna och parkera där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Utöver de allmänna reglerna om att stanna och parkera i trafikförordningen får kommuner och länsstyrelser meddela särskilda regler genom lokala trafikföreskrifter.

Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om att införa avgiftsplikt för fordon i Bromma

XX fullföljde genom överklagandet av länsstyrelsens beslut sitt överklagande av 289 lokala trafikföreskrifter om parkering mot avgift i området Bromma. Kommunens beslut fattades med en parkeringsstrategi och plan för gatuparkering samt vilka taxor som skulle gälla som grund.

Publicerades 2020-05-12

Inrättande av parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade med parkeringstillstånd

Fråga om begäran om lokala trafikföreskrifter om parkeringsplats för rörelsehindrade på gata. I den gällande detaljplanen angavs att en del av användningen på gatan är parkeringsplats avsedd för bilpool.

Publicerades 2019-09-17

Roslinvägen

Stockholms kommun har 2012 meddelat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Roslinvägen. Sökande begärde ändring av parkeringsreglerna.

Publicerades 2017-10-11

Fråga om parkeringsavgift på krankajen

Malmö kommun har meddelat lokala trafikföreskrifter om parkering på Krankajen endast mot avgift enligt taxa 1 Röd biljett. Transportstyrelsen ansåg att de lokala trafikföreskriföreskrifterna inte frångick kommunens trafikpolicy eller att den inte skulle behövas för att ordna trafiken.

Publicerades 2017-08-15

Förbud att parkera fordon med en bruttovikt överstigande 3,5 ton på Lidingö

Kommunen har beslutat om förbud att parkera fordon med en bruttovikt över 3,5 ton. Kommunens motiv till förbudet var att tunga fordon orsakar buller, är siktskymmande och kan orsaka trafikfara samt framkomlighetsproblem.

Publicerades 2016-03-01