Ansökan om taxitrafiktillstånd

Du som söker ska uppfylla de krav som ingår i lämplighetsprövningen - krav på yrkeskunnande, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om trafiktillstånd. Först när avgiften är betald påbörjar Transportstyrelsen handläggningen av ärendet. När du söker trafiktillstånd måste ansökan styrkas av behörig företrädare (firmatecknare, VD).

Ansök via Transportstyrelsens e-tjänst eller genom att skicka in ansökningsblanketten till Transportstyrelsen. Förutom själva ansökan behöver den som söker trafiktillstånd bifoga olika handlingar för att Transportstyrelsen ska kunna genomföra prövningen och avgöra om du kan få trafiktillstånd. Du måste alltid bifoga en ekonomisk ställning till din ansökan som visar att du uppfyller ekonomikravet för det antal fordon du vill ha i din verksamhet.

Därutöver kan du behöva bifoga andra handlingar beroende på vem eller vilka personer som ska prövas i din ansökan.

Fysiska personer

 • Ansökan om trafiktillstånd (styrkt av behörig företrädare)
 • En ekonomisk redovisning enligt särskild blankett. Uppgifterna i sammanställningen får inte vara äldre än två månader.
 • Ekonomisk översikt från bank. Uppgifterna du angett i den ekonomiska redovisningen ska styrkas med en ekonomisk översikt som överensstämmer med det belopp du angett i den ekonomiska redovisningen
 • Värderingsintyg (om du angett i ekonomiskt ställning att du äger till exempel fordon eller fastighet)

Har du angett att du har till exempel fordon eller fastigheter i den ekonomiska redovisningen bifogar du värderingsintyg på samtliga fordon och fastigheter.

För fastighet gäller att det i första hand är taxeringsvärdet som ska anges. Om du har lån på till exempel en fastighet eller fordon bifogar du kopior av lånehandlingar. Om du amorterar på dina lån bifogar du även senaste låneavi med uppgift om amortering. Har du andra typer av lån ska även dessa anges i den ekonomiska redovisningen. Bifoga kopior av lånehandlingarna och om du amorterar på de lånen bifogar du även senaste låneavi med uppgift om amortering. 

Juridiska personer

 • Ansökan om trafiktillstånd (styrkt av behörig företrädare)
 • För aktiebolag: en aktieägarförteckning, till exempel en bestyrkt kopia av aktieboken. Aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive aktieägare ska framgå.
 • En ekonomisk redovisning enligt särskild blankett.  Uppgifterna i sammanställningen ska fyllas i från periodbokslut/balansrapport som inte är äldre än två månader eller från senaste årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader.
 • Kopia av periodbokslut, balansrapport, årsbokslut eller årsredovisning ska alltid bifogas

Ansökan om trafiktillstånd

Fyll i ansökningsblanketten eller använd e-tjänsten. Ange vem eller vilka som ska vara trafikansvariga och ange vilken anknytning personen/personerna har till den som söker trafiktillståndet. Skriv under ansökan (gäller även den som anmäls som trafikansvarig).

Ekonomisk redovisning

För såväl fysiska som juridiska personer gäller att du i den ekonomiska redovisningen (blankett prövning av ekonomiska resurser) anger hur många fordon du vill ha i verksamheten. Transportstyrelsen kontrollerar om kapital och reserver räcker till önskat antal fordon. Du som söker ska förfoga över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje ytterligare fordon du vill använda. Transportstyrelsen kan i sin prövning därefter komma att begära in ytterligare handlingar som belyser den ekonomiska situationen. I den ekonomiska ställningen (sida två på blanketten) ska du ange ekonomin för den fysiska eller juridiska personen.

Belastningsutdrag och skuldfrihetsintyg

Då Transportstyrelsen har infört nya regler vid ansökan av yrkestrafiktillstånd måste du skicka ett registerutdrag från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för registerutdrag. Du som söker yrkestrafiktillstånd måste också visa ett utdrag från Kronofogdemyndigheten eller annan myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet. Reglerna gäller till exempel de personer som har bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de senaste fem åren.

Utdragen ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Rikspolisstyrelsen och begära utdrag från belastningsregistret i det landet. Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen. Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Trafikansvarig

När du ansöker om taxitrafiktillstånd anger du även vem eller vilka som ska vara trafikansvariga. Fysiska personer som söker taxitrafiktillstånd måste själva vara trafikansvariga. För bolag och föreningar måste den som anmäls som trafikansvarig vara verkställande direktör om sådan finns i bolaget. I annat fall är det den styrelseledamot som bolaget (eller föreningen) utsett. Observera att om du söker taxitrafiktillstånd för kommanditbolag eller handelsbolag så är i normalfallet varje bolagsman trafikansvarig. Det betyder att om det finns flera bolagsmän är samtliga  trafikansvariga i bolaget (föreningen).

Fordonsanmälan

Du kan bifoga en fordonsanmälan till din ansökan om trafiktillstånd genom att bifoga blanketten fordonsanmälan. Om du väljer att inte bifoga en fordonsanmälan och du senare beviljas tillstånd måste du snarast komplettera ditt trafiktillstånd genom att anmäla ett fordon. Det gör du då genom Transportstyrelsens e-tjänst eller genom att skicka in Transportstyrelsens blankett. Observera att du inte kan anmäla ett fordon i yrkesmässig trafik via e-tjänsten innan du har ett trafiktillstånd.

Om du behöver komplettera ditt ärende

Om Transportstyrelsen informerar dig att du behöver komplettera din ansökan med ytterligare dokument kan du göra detta genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst. Du kan även komplettera ditt ärende genom att skicka dokumenten till Transportstyrelsen.

 • För dig som söker yrkestrafiktillstånd för aktiebolag är det viktigt att ange vem eller vilka personer eller bolag som äger aktierna. Transportstyrelsen påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan först efter att uppgifter om aktieägare kommit in. Du kan ange aktieägare på ansökningsblanketten (sida två).
 • Om Transportstyrelsen skickar en komplettering på den ekonomiska ställningen kan du använda e-tjänsten för att skicka in denna. Tänk på att det är ekonomin som styr hur många fordon du kan använda i verksamheten. Kontrollera att du uppfyller kraven för det antal fordon du önskar.
 •  Tänk på att belastningsutdrag och skuldfrihetsintyg från andra länder måste skickas i original.

Om du får en underrättelse 

Om Transportstyrelsen i sin prövning finner att en person som ingår i prövningskretsen (gäller även det bolag som sökt trafiktillstånd) inte uppfyller det goda anseendet så underrättas bolaget/personen som sökt trafiktillståndet samt även den aktuella personen (per post) och båda får tillfälle att yttra sig i ärendet. Den som får en sådan underrättelse från Transportstyrelsen kan välja att antingen gå vidare med ansökan med den person som underrättelsen gäller eller byta ut personen ifråga mot en annan person. En underrättelse kan till exempel grunda sig på en eller flera förekomster i belastningsregistret eller att personen varit delaktig i en konkurs. En annan orsak kan vara att en person eller ett bolag har skulder. I vissa fall kan även förekomst i Polisens misstankeregister utgöra hinder för en person. I samtliga fall gäller att den person (eller bolag) underrättelsen gäller riskerar att få en olämplighetstid. Du kan välja att skicka in ditt yttrande eller den ändring du vill ha gjord med post eller så kan du komplettera ditt ärende med ett dokument via e-tjänsten.

Transportstyrelsens beslut

När alla dokument kommit in till myndigheten kan ditt ärende prövas. Observera att Transportstyrelsen samarbetar med flera andra myndigheter för att göra den prövning som krävs för att bedöma om du som sökande uppfyller kraven för yrkestrafiktillstånd. När prövningen är klar fattar Transportstyrelsen beslut i ärendet.

Om du som söker har kompletterat ditt ärende och inte underrättats under ärendets gång om att det kan finnas hinder för person (eller bolag) väntar du in Transportstyrelsens beslut. För dig som underrättats under ärendets gång finns en risk att din ansökan får ett negativt beslut från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kan besluta om att person (eller bolag) får en olämplighetstid. Den tid en person (eller bolag) anses olämplig är från sex månader och upp till fem år.

Beslut skickas ut till tillståndshavaren med post. Om en person olämpligförklaras skickas beslut även till den personen. Observera att för dig som sökt trafiktillstånd och får ett positivt beslut (du får ditt trafiktillstånd) så gäller beslutet från den dag då beslutet registrerats hos Transportstyrelsen.

Att överklaga ett beslut

Det går att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen. Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Överklagandet måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten men du skickar ditt överklagande till Transportstyrelsen.