Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. De fordon som berörs är nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret någon gång från och med den 1 juli 2018.

Klimatbonusen upphör den 8 november

Regeringen har beslutat att klimatbonusen upphör den 8 november. Den som har köpt eller beställt en klimatbonus senast den dagen, men blivit registrerad som ägare och ställt på bilen senare, kan dock fortfarande få bonus genom att

  • göra en ansökan till Transportstyrelsen på fastställd blankett
  • visa att bilen köptes eller beställdes senast den 8 november 2022
  • på heder och samvete intyga att uppgifterna är korrekta.

Transportstyrelsen arbetar för att ta fram och skicka ut information och en ansökningsblankett till dem som har ställt på en klimatbonusbil efter den 8 november 2022. I nuläget ska fordonsägaren inte skicka in något till oss.

Läs mer på Regeringens webbplats.

Mer information om bonus finns längre ner bland Vanliga frågor och svar.

Bonus – till bilar med låg klimatpåverkan

Bonus innebär ett stöd för den som köper personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar med låg klimatpåverkan.

Läs mer och beräkna din bonus

Malus – förhöjd fordonsskatt

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer och beräkna din fordonsskatt

 

Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Bonus malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Utsläppen från nya bilar förväntas minska i en snabbare takt än tidigare, vilket även indirekt har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar.

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av bonus malus. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. Fordonsskatten förblir oförändrad för de bilar som rullar på vägarna redan i dag. Med nya menas fordon som blir skattepliktiga (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare. (Fordonet får inte ha varit påställt tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.) För malus gäller också att bilen har fordonsår 2018 eller senare.

  • Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar har tagits bort. De fordon som är berättigade till en femårig skattebefrielse påverkas inte.
  • Supermiljöbilspremien har ersatts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp.
  • För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.
  • För dieseldrivna fordon, som tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare, har bränslefaktorn ersatts med ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!