Skattens storlek

Här hittar du information om hur fordonsskatten bestäms och beräknas för olika typer av fordon.

På sidan Skattepliktiga fordon kan du läsa om för vilka fordon fordonsskatt ska betalas och vilka undantag som finns, det vill säga för vilka fordon fordonsskatt inte ska betalas.

Om det gäller ett fordon som du äger, ser du uppgift om fordonsskatt genom att logga in i tjänsten Fordonsuppgifter - ditt fordon eller i vår app Mina fordon

Om det gäller ett fordon som någon annan äger, kan du använda tjänsten Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer.

Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas utifrån hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut. Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning.

Läs mer om hur den koldioxidbaserade fordonsskatten beräknas.

För personbilar som är av fordonsår 2005 eller äldre (och som inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid) beräknas skatten utifrån bilens tjänstevikt.

I fordonsskattetabellerna hos Skatteverket ser du vilken skatt som gäller för olika viktklasser.

Begreppet fordonsår används för att bestämma ett fordons ålder och ska inte förväxlas med vilken årsmodell ett fordon har. Fordonsåret fastställs enligt denna rangordning:

 1. årsmodell, om sådan finns registrerad.
 2. tillverkningsår eller
 3. det år när fordonet togs i trafik första gången.

Rangordningen ovan innebär att om uppgift om årsmodell saknas blir fordonsåret lika med tillverkningsår. Om även tillverkningsår saknas i registret, är fordonsår det år som fordonet första gången togs i bruk.

Observera att eu-typgodkända fordon aldrig ska ha en registrerad uppgift om årsmodell i registret och därför får sitt fordonsår fastställt utifrån kriterie 2 eller 3. Exempel på eu-typgodkända fordon är Personbilar, lastbilar, traktorer m.fl. Enbart tillverkaren kan bekräfta vilken årsmodell ett fordon har för de fordon som saknar uppgiften i registret.

Lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II (husbilar) som togs i trafik första gången den 1 januari 2011 eller senare beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. Om det saknas uppgift om fordonets koldioxidutsläpp, fastställs den administrativt genom en särskild beräkningsmetod. 

Läs mer om hur den koldioxidbaserade fordonsskatten beräknas.

Fordon som tagits i trafik före den 1 januari 2011 beskattas i stället utifrån skattevikt; fordonets totalvikt. I fordonsskattetabellerna hos Skatteverket ser du vilken skatt som gäller för olika viktklasser.

Varför är skatten så mycket högre på min husbil jämfört med andra likvärdiga?

Det kan bero på datumet när din husbil togs i trafik första gången, eftersom det avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp. (Se ovan.)

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Koldioxidkomponenten

Utsläppsvärdet som används för att beräkna koldioxidkomponenten är alltid antal gram koldioxid som släpps ut per kilometer vid blandad körning.

 • 22 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111 gram/kilometer.
 • 11 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111gram/kilometer för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas).

Koldioxidkomponenten för fordon med förhöjd fordonsskatt i 3 år (malus) där fordonet är tagit i trafik första gången

Malus – en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren – gäller för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar med fordonsår 2018 eller senare och tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land).

På sidan Malus kan du läsa mer information och även beräkna fordonsskatt för berörda fordon.

Bränslefaktor

För dieseldrivna fordon tagna i trafik första gången före 1 juli 2018 ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor om 2,37.

Bränsletillägg

Dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare samt tagna i trafik 1 juli 2018 eller senare får ett bränsletillägg i stället för en bränslefaktor. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Miljötillägg

För dieseldrivna fordon tillkommer ett miljötillägg:

 • För fordon tagna i trafik före 1 januari 2008 är miljötillägget 500 kronor.
 • För fordon tagna i trafik den 1 januari 2008 eller senare är miljötillägget 250 kronor.

Malus – en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren – gäller för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar med fordonsår 2018 eller senare och tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land).

På sidan Malus kan du läsa mer information och även beräkna fordonsskatt för berörda fordon.

Alla typer av motorcyklar har en skatt på 180 kronor per skatteår.

Lätta släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg är inte skattepliktiga. När det gäller släpvagnar med totalvikt på 751 kg och uppåt, hittar du information om hur mycket skatt du ska betala i fordonsskattetabellerna hos Skatteverket.

Släpvagnar och husvagnar blir inte skattebefriade efter 30 år. Det är bara motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik som blir skattebefriade.

Tunga fordon, traktorer klass 1 (trafiktraktor), motorredskap och släpvagnar har fordonsskatt som baseras på vikt.

Fordonets skattevikt är den uppgift som används i beräkningen. Vad skattevikten utgörs av varierar beroende på fordonskategorin.

Uttag av fordonsskatt beräknas

 • för traktorer och motorredskap = tjänstevikten,
 • för bussar, lastbilar, tunga terrängvagnar och andra släpvagnar än påhängsvagnar = totalvikten, dock den högsta bruttovikt som fordonet får föras på väg med BK1.  
 • för påhängsvagnar = den del av totalvikten som vilar på fordonets fasta axel eller fasta axlar, dock den högsta bruttovikt som fordonet får föras på väg med BK1.  

För vissa fordon påverkar också följande faktorer fordonsskatten:

 • Antal axlar 
 • Kopplingsanordningen mellan tunga lastbilar och släp påverkar beskattningen av fordonen. Exempel på kopplingsanordningar är vändskiva, bygel eller kulhandske.
 • Hur fordonets används (Gäller traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar). 
 • Om fordonet är undantaget från vägavgift. (Gäller lastbilar).

I fordonsskattetabellerna hos Skatteverket ser du vilken skatt som gäller för olika typer av fordon.

Den som är registrerad ägare till en personbil (klass I) och bor i en glesbygdskommun får ett avdrag på fordonsskatten med 384 kronor per år. Information om vilka kommuner som omfattas finns i Bilaga 1 i Vägtrafikskattelagen (2006:227).

Det är Skatteverket som hanterar ärenden som gäller omprövning av fordonsskatt.

Omprövning av fordonsskatt kan begäras via brev till:

Skatteverket
Fordonsskatt
871 87 Härnösand

eller via formulär på Skatteverkets webbplats.