För att ett ägarbyte ska kunna registreras måste den nya ägaren ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer som är aktivt. Om han eller hon saknar ett sådant, ansöker Transportstyrelsen om ett samordningsnummer från Skatteverket, alternativt ansöker om att samordningsnumret aktiveras. Vi gör en ansökan när anmälan om ägarbyte kommer in. Se också information på Skatteverkets webbplats om möjligheten att själv ansöka om samordningsnummer i vissa fall. 

Till anmälan om ägarbyte ska en tydlig kopia i färg av alla sidor i ett giltigt hemlandspass eller nationellt identitetskort bifogas. (Nationella identitetskort utfärdas endast av vissa länder inom EU/EES och av Schweiz). Kopian av identitetshandlingen ska vara vidimerad. Det betyder att en person (någon annan än köparen) intygar på kopian att kopian stämmer överens med originalet. (Exempel på formulering: "Jag intygar att kopian stämmer överens med originalet" eller "Vidimeras".) Personen ska också skriva sin underskrift, ett namnförtydligande och sitt telefonnummer på kopians fotosida (och inte på ett separat papper). Vidimeringen får inte skrivas över fotot eller andra uppgifter.

Transportstyrelsen måste kunna styrka identiteten utifrån de handlingar som skickas in. Det innebär att vi med hjälp av den vidimerade färgkopian av identitetshandlingen ska fastställa uppgifter om den nya ägaren, bland annat namn, medborgarskap, födelseland och födelseort. Om det råder osäkerhet om någon uppgift, kan vi inte ansöka om ett samordningsnummer från Skatteverket. Saknas det uppgift om födelseort i identitetshandlingen? Då vill vi att den nya ägaren skriver uppgiften om födelseort på ett separat papper med sin underskrift och ett namnförtydligande. Papperet ska skickas in till Transportstyrelsen tillsammans med den vidimerade färgkopian av identitetshandlingen.

Tänk på att den nya ägaren – om fordonet är påställt – måste teckna en trafikförsäkring som gäller från och med den dag som anmäls som datum för ägarbyte.

För mer information kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16. 

Mer information om samordningsnummer kan du få på Skatteverkets webbplats.