Utländsk behörighet

Sjöbefäl med behörigheter och specialbehörigheter utfärdade av annan stat än Sverige som ska tjänstgöra på svenska fartyg måste först få sina utländska behörigheter och specialbehörigheter erkända av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen erkänner behörigheter som är utfärdade av medlemsstater inom EES-området samt stater med vilka Tranportstyrelsen har avtal om erkännande. För närvarande Filippinerna och Indien.

Erkännande utfärdas med samma giltighetstid som originaldokumentet, dock högst fem år.

Ansök om erkännande 

Ansökan ska vara skriftlig och vidimerade kopior på följande handlingar ska bifogas:

  • Skriftlig ansökan där det framgår vilka behörigheter du vill ha erkända.
  • Giltigt behörighetsbevis.
  • Dokument som visar i vilka befattningar, fartyg och fartområden behörigheten eller specialbehörigheten ger dig rätt att tjänstgöra i. Av dokumenten ska det tydligt framgå enligt vilken regel i STCW-konventionen som behörigheten eller specialbehörigheten har utfärdats mot.
  • Läkarintyg som inte är äldre än två år där det tydligt framgår att krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.
  • Bevis om godkänd genomgången utbildning i svensk författningskunskap. Behövs endast vid ansökan om rättigheter som omfattas av STCW-konventionen regel II/2, III/2, III/3 eller VII/1.
  • Två välliknande fotografier med yttermått 35 × 45 mm, eller digitalt foto.
  • Uppgift om vilket rederi och fartyg som du ska tillträda. Detta behöver endast anges om du har en behörighet utfärdad utanför EES-området.

För dig som saknar svenskt personnummer

För sjömän som saknar svenskt personnummer behöver Transportstyrelsen uppgift om svenskt samordningsnummer. Detta kan ditt rederi hjälpa till med.

Transportstyrelsen kan ansöka om ett samordningsnummer för dig som inte har en anställning i ett rederi. Då behöver du bifoga en vidimerad kopia på ditt giltiga pass.

Utbildning i svensk författningskunskap

För mer information angående utbildning i svensk författningskunskap kontakta Öckerö Maritime Center.

Ansökan sänds per brev till sektionen för sjöpersonal 

sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen

Sektionen för sjöpersonal

60173 Norrköping

För aktuell avgift för prövning av ansökan om erkännande av utländsk behörighet se sidan om avgifter för behörighetsbevis och certifikat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!