Obligatoriska datafält

De datafält som är obligatoriska att rapportera listas i bilaga 1 i händelserapporteringsförordningen.

Datafälten som anges i bilagans första del ska finnas med i alla händelserapporter som skickas till Transportstyrelsen. De kallas gemensamma obligatoriska datafält (”common mandatory data fields”).

Beroende på vilken typ av händelse som inträffat ska även ytterligare datafält rapporteras. De anges i bilagans andra del och kallas särskilda obligatoriska datafält (”specific mandatory data fields”). Dessa är endast obligatoriska att rapportera för vissa specifika händelser, exempelvis då minst ett luftfartyg varit involverat.

Datafälten är obligatoriska att rapportera för att säkerställa att Transportstyrelsen och andra luftfartsmyndigheter inom EASA får tillräcklig data för att ta fram statistik och analysera händelserna och därefter kunna följa upp flygsäkerhetsarbetet.

Obligatoriska datafält får inte lämnas tomma

Organisationer har ett ansvar att säkerställa att händelserapporter i den egna databasen som sedan skickas till Transportstyrelsen innehåller alla obligatoriska datafält som är relevanta för respektive händelse. De obligatoriska datafälten får inte lämnas tomma – om informationen saknas eller är okänd ska värdet ”Unknown” anges. Undvik dock att använda ”Unknown” och ange i möjligaste mån ett relevant värde. Det går bra att komplettera med ett relevant värde senare i en uppföljande rapport om informationen då blivit känd.   

Organisationer ska ha upprättade rutiner för datakvalitetskontroll för att säkerställa kvaliteten på den information som finns i databasen och som skickas över till Transportstyrelsen. Om ett obligatoriskt datafält lämnats tomt eller har rapporterats felaktigt, kan Transportstyrelsen komma att begära komplettering av händelserapporten.

Standardiserat sätt att rapportera

De databaser som lagrar händelserapporter hos organisationerna ska använda format som är standardiserade för att underlätta informationsutbyte. De ska också vara kompatibla med ECCAIRS-programvaran och dess taxonomi ADREP, se artikel 7.4 i (EU) 376/2014. ADREP-taxonomin består av fält, attribut och värdelistor som just skapar ett mer standardiserat sätt att rapportera händelser.

EASA Network of Analysts har tagit fram ett omfattande material med vägledning och tips på hur de obligatoriska datafälten ska rapporteras. Transportstyrelsen rekommenderar alla som ska skicka en händelserapport att följa den guiden.

Guide från EASA Network of Analysts (pdf, 688 kB)

Transportstyrelsens kodningsguide

Till er hjälp har vi tagit fram en översikt över alla obligatoriska datafält på svenska med förtydliganden från Transportstyrelsen. Använd gärna kodningsguiden som stöd i er rapportering.

Transportstyrelsens guide till de obligatoriska datafälten (pdf, 188 kB)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!