Frågor och svar om händelser inom civil luftfart

På den här sidan ges svar på några av de vanligaste frågorna som inkommit till Transportstyrelsen. 

Frågor och svar

Förordningen trädde ikraft i april 2014 och ska tillämpas från den 15 november 2015.

Artikel 4.6 i förordningen anger vilka utpekade personer som ska rapportera vissa definierade händelser inom den obligatoriska rapporteringen. Dessa personer är exempelvis anställda inom en organisation och personer vars tjänster har kontrakterats av en organisation.

Kravet på utpekade personer att rapportera vissa definierade händelser hindrar inte att andra personer kan rapportera inom den ordinarie rapporteringen inom respektive organisations säkerhetsledningssystem.

Den 30 juni 2015 publicerades Kommissionens genomförandeförordning som fastställer en förteckning som klassificerar vilka händelser inom den civila luftfarten som är obligatoriska att rapportera enligt EU nr 376/2014. Läs förordningen (EU) 2015/1018.

Personer rapporterar i första hand till sin organisation (dvs. den organisation som har uppgiftslämnaren i sin tjänst, kontrakterar denne eller anlitar dennes tjänster).

Organisationer som är certifierade eller godkända av EASA rapporterar i sin tur till EASA, och övriga organisationen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där organisationen är etablerad. 

Personer som inte tillhör någon organisation, exempelvis privatflygare, rapporterar i stället direkt till myndigheten.

Förordningen ålägger organisationer och utpekade myndigheter krav på hur den obligatoriska och den frivilliga inrapporteringen ska ske:

  • Kompabilitet med ECCAIRS och ADREP.
  • Användande av standardformat
  • Obligatoriska datafält
  • Säkerhetsriskklassificering
  • Processer för kontroll av datakvaliteten

Kraven är relaterade till de rapporter som registreras i organisationernas och myndigheternas respektive databaser.

Eccairs (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) är den programvara som används av de europeiska myndigheterna för lagring och hantering av händelserapporter. Mer information finns på Eccairs webbplats.

Taxonomin ADREP (Accident/Incident Data Reporting) är ICAO:s standardiserade format för insamling och rapportering av olyckor och tillbud. Mer information finns på ICAO:s webbplats.

Kompatibilitet med ADREP-taxonomin innebär att händelserapportering sker enligt den ADREP-taxonomi som är integrerad i ECCAIRS programvara. Kompatibilitet med ECCAIRS innebär rapportering som använder teknik och dataformat som möjliggör direkt överföring till ECCAIRS databas. Organisationer förväntas enas med den utpekade myndigheten om den tekniska lösningen för detta. Syftet med detta är att öka kvaliteten och effektivisera hanteringen av händelserapporter.

Även inrapportering via Transportstyrelsens webbformulär kommer att innebära att man lever upp till kompatibilitetskraven.

Tekniska detaljer kring händelserapportering enligt EU-förordning 376/2014 finns i följande dokument:

Teknisk information om inrapportering enligt EU 376/2014

Personer som är skyldiga att rapportera händelser ska göra det inom 72 timmar efter att de fått kännedom om dem. Organisationer ska rapportera så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar.

Preliminära analysresultat och åtgärder ska rapporteras av organisationen inom 30 dagar, om organisationen identifierar en faktisk eller potentiell flygsäkerhetsrisk till följd av en analys som är gjord av händelser eller grupper av händelser. Vid behov ska även analysens slutliga resultat rapporteras inom tre månader.

Redan innan förordning 376/2014 ska tillämpas finns ett starkt sekretesskydd för händelserapporter enligt artikel 14 i EU-förordning 996/2010. Skyddet innebär att händelserapporter inte får lämnas ut eller användas för andra ändamål än säkerhetsutredningar eller för att förbättra flygsäkerheten. Sekretessen har prövats i flera domar av Kammarrätten. Motsvarande formuleringar som finns i förordning 996/2010 finns även i förordning 376/2014.

Mer information om sekretessen för händelserapporter finns på sidan Händelserapportering och sekretess.

Med frivillig rapportering avses rapportering av händelser som inte är obligatoriska att rapportera enligt artikel 4.1, eller som rapporteras av personer som inte omfattas av krav på att rapportera enligt artikel 4.6.

Ja, enligt artikel 5.8 får information som mottagits genom frivillig och obligatorisk rapportering integreras i ett enda system.

I taxonomin förklaras de olika händelseklasserna. 

För att läsa definitionerna för varje händelseklass rekommenderas att;

  1. Öppna taxonomin 
  2. Fyll i "Occurrence class" eller "431" i sökrutan  
  3. Klicka på "Values"  
  4. Klicka på ett värde och läs definitionen under "Explanation"  

Transportstyrelsen är medveten om att ytterligare vägledning efterfrågas av våra rapportörer och vi jobbar därför tillsammans med EASA på att ta fram en sån vägledning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!