Anmäla överträdelse av skydd av informationskällan inom luftfart

Här hittar du information om när och hur du anmäler överträdelser av artikel 16 Skydd av informationskällan, (EU) nr 376/2014. 

Vad innebär artikel 16?

Artikel 16 handlar om skydd av informationskällan, dvs. skydd för dig som rapporterar och/eller personer som omnämns i luftfartshändelserapporter som ska rapporteras enligt EU-förordning (EU) nr 376/2014.

Vad kan jag anmäla?

Artikel 16 beskriver ett antal olika bestämmelser för att säkerställa skydd av informationskällan. Du kan anmäla överträdelser av de bestämmelser som fastställts i artikeln.

Nedan finner du en sammanställning av bestämmelserna:

 • Felaktig spridning av dina eller andras personuppgifter inom din organisation i annat syfte än att utreda händelser för att förbättra flygsäkerheten (punkt 2)
 • Felaktig registrering av dina eller andras personuppgifter i myndigheters databas (punkt 3)
 • Om det har inletts rättsliga förfaranden mot dig eller annan inom organisationen endast mot bakgrund av inlämnad händelserapport(er) (punkt 6)
 • Det har vidtagits disciplinära förfaranden mot dig enligt nationell rätt på grundval av information från händelserapporter (punkt 7)
 • Du har blivit föremål för efterräkningar från din arbetsgivare på grundval av information från händelserapport(er) (punkt 9)
 • Organisationen har inte antagit interna regler för rättvisekultur (punkt 11)
 • Du har blivit föremål för sanktioner för att ha anmält påstådda överträdelser av artikel 16 (punkt 12)

I vilka situationer gäller inte skyddet?

Skyddet för dig som rapporterar och/eller personer som omnämns i luftfartshändelserapporter gäller inte i situationer där avsiktlig vårdslöshet förekommit, vid allvarligt risktagande eller där brist på yrkesmässigt ansvar för situationen förekommit. Dessa situationer kan äventyra flygsäkerheten eller orsaka skada för person eller egendom.

Vad bör jag tänka på innan jag anmäler till Transportstyrelsen?

Innan du lämnar in en anmälan om påstådd överträdelse, läs igenom artikel 16 i EU-förordning (EU) nr 376/2014 och informera dig om bestämmelserna och vilka undantag som gäller för skyddet av informationskällan.

Det första lämpliga steget är att anmäla den påstådda överträdelsen internt inom din organisation. Det ger din organisation och rapportören möjlighet att hantera händelsen inom ramen för sitt lednings- och/eller säkerhetssystem och dra lärdomar om varför överträdelsen uppstod och vad som kan förhindra liknande överträdelser i framtiden.

Om detta av olika anledningar inte är möjligt eller lämpligt kan du anmäla överträdelsen till Transportstyrelsen. Faktorer som kan få dig att välja att anmäla till oss kan t.ex. vara att du inte har förtroende för din organisations rapporteringssystem eller att det enligt dig råder en bestraffande kultur inom organisationen. Vidare kanske du har anmält överträdelsen inom din organisation men att den inte har hanterats av organisationen eller att resultatet av hanteringen inte omhändertog de faktiska orsakerna till överträdelsen.

Hur anmäler jag?

Transportstyrelsen använder företaget 2Secure för att ta emot anmälningar om överträdelser enligt artikel 16 (EU) 376/2014, som är skyddet för dig som rapporterat en luftfartshändelse.

Vi ber dig att fylla i så många av fälten i anmälningsformuläret som möjligt. I första fritextfältet ”Beskriv händelsen” ber vi dig ange att anmälan handlar om ”skydd av informationskällan enligt artikel 16”.

Du kan anmäla på olika sätt

 • Fyll i formuläret på 2Secures webbplats. När du fyller i formuläret behöver du ange följande företagskod: 
  • Företagskod trn519 (oberoende av om din anmälan gäller din arbetsgivare eller myndighet använder du den här koden).
 • Ring 0771-77 99 77.
 • Begär ett fysiskt möte hos 2Secure.

Du får en bekräftelse på att anmälan är mottagen inom sju dagar från mottagandet. 2Secure lämnar sedan över anmälan till myndigheten för hantering.

Om du väljer att ange dina kontaktuppgifter kommer 2Secure att ge kontaktuppgifterna till Transportstyrelsen samtidigt som anmälan lämnas över till myndigheten för hantering.  

Du kan enkelt följa upp din anmälan via wb.2secure.se. Spara ärendenumret och lösenordet som skapas när du gör anmälan.

Vad händer med min anmälan?

När du lämnar en anmälan till oss får du automatiskt en bekräftelse på att den mottagits. Därefter kommer din anmälan skickas vidare av 2Secure till Transportstyrelsen. Anmälan kommer därefter att bedömas och hanteras av handläggare på Transportstyrelsens sektion för analys. Sektionen är utpekat organ för att ta emot anmälan om påstådda överträdelser enligt artikel 16. Du kan välja mellan att vara anonym om du vill och följa ditt ärende på 2Secures hemsida genom det ärendenummer och lösenord du fick när anmälan lämnades.

För att kunna samla in viktig och tillräcklig information kopplat till överträdelsen är det fördelaktigt om vi kan komma i kontakt med dig. Vi kan då t.ex. be om kompletteringar, förtydliganden etc. Det ger även dig möjlighet att informera dig om handläggningen. En konsekvens av att inte kunna kontakta dig i ärendet är att vi eventuellt får begränsat informationsunderlag vilket kan påverka vår möjlighet som tillsynsmyndighet att utreda och vid behov åtgärda den påstådda överträdelsen. Dina kontaktuppgifter är sekretesskyddade.

Transportstyrelsens handläggning av inkommen anmälan kan skilja sig beroende på olika faktorer som överträdelsens allvarlighetsgrad, tillgängligt informationsunderlag, involverade aktörer etc. Hantering av anmälan kan resultera i att Transportstyrelsen för samtal med berörd arbetsgivare/myndighet/organisation eller att vi genomför extra tillsynsinsatser inom ramen för artikel 16 etc. Oberoende av hanteringens karaktär har du som anmälare alltid möjlighet att själv välja din nivå av delaktighet. Du kan t.ex. bidra med kompletteringar och förtydliganden och samtidigt välja att vara anonym gentemot din arbetsgivare eller annan organisation när och om vi t.ex. inleder samtal med denne. Den anmälda överträdelsen hanteras inom Transportstyrelsens sektion för analys tillsammans med berörd inspektör(er) och eventuell jurist vid behov. I händelse av att Transportstyrelsen själv utgör en del av orsakskedjan i den påstådda överträdelsen hanteras den anmälda överträdelsen enbart av sektionen för analys. Detta görs för att säkerställa en oberoende intern hantering av anmälan.

Om du har frågor kan du kontakta sektionen för analys på avdelning Sjö- och luftfart.

Personuppgifter

Transportstyrelsen kommer att behandla personuppgifter i samband med att du gör en anmälan. Personuppgifter är alla uppgifter som kan härledas till en levande fysisk person.

Inledningsvis registreras den information som du som anmälare lämnar. Vid en utredning kommer den information som behövs för att utreda ärendet att registreras. Information kommer sedan att hämtas från de källor som anses nödvändiga för att utreda den anmälda överträdelsen.

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är att administrera och handlägga överträdelseanmälan. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig
• på grund av en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c dataskyddsförordningen och
• för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Det är fastställt i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart att ett av medlemsstaten utpekat organ ska ta emot överträdelseanmälningar. Transportstyrelsen är utpekat organ i Sverige.

Transportstyrelsen får inte behandla personuppgifter längre än vad som behövs för ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna gallras enligt gallringsbeslut som gäller för dessa ärenden.

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Vi använder oss av 2Secure som personuppgiftsbiträde.

Mer information om Transportstyrelsens personuppgiftsbehandling och dina rättigheter samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten hittar du på sidan Så här tar vi hand om din personliga integritet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!