Förordningen trädde ikraft i april 2014 och ska tillämpas från den 15 november 2015.