Tillverkning

Används i de fall då tillverkning av produkt, delar och utrustningar sker av en godkänd tillverkningsorganisation inom luftfarten. Dessa kan vara godkända enligt förordning (EU) 748/2012, kapitel F eller G, eller nationellt godkända genom Transportstyrelsens författningssamling, TSFS, för de luftfartyg som är undantagna från EU förordningar, s.k. Annex II. Release (frisläppande) av tillverkade delar och anordningar sker inom en kapitel F eller G organisation med ett EASA Form 1. Inom nationell tillverkning med ett tillverkningsintyg.

Fabrikation

Används inom Part 145(AMC 145.A.42(c)) och MF (AMC M.A.603(c)) för fabrikation av vissa reservdelar ingående i reparation/underhåll av luftfartyg. Tillstånd att fabricera delar inom Part 145 eller MF, ger inte rätten att vidareförsälja den tillverkade delen till annan organisation, eller att utfärda ett EASA Form 1, utan får bara användas inom Part145 eller MF tillståndet som delen tillverkats, och mot det kontrakterade luftfartyg för underhåll som delen framtagits för. Möjlighet finns att tillverka kommande beräknade åtgång, men ska användas inom organisationen mot kontrakterade luftfartyg. Märkning skall ske av organisationen enligt ritningsunderlag. Fabriceringen kan innefatta t.ex. svetsning och ytbehandling, om kompetens och procedurer finns i godkänd handbok. Dessa egentillverkade delar ska dessutom vara fysiskt åtskilda från andra nytillverkade delar eller anordningar, som inkommit med korrekta certifieringshandlingar, t.ex. EASA Form 1, FAA Form 8130-3 etc.