Registrering av operatör

Här kan du läsa om vem som kan eller ska registrera sig som drönaroperatör, hur du registrerar dig och vilket ansvar du som drönaroperatör har.

Har du fått en faktura gällande årlig registerhållningsavgift för drönaroperatörs-ID?

Om du har fått en faktura på den årliga registerhållningsavgiften betyder det att du varit registrerad som drönaroperatör den 1 januari 2024. Enligt transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105, 10 kap., § 7 (s. 22) måste den som varit registrerad som drönaroperatör 1 januari betala den årliga registerhållningsavgiften. 

Om du vill avregistrera dig som drönaroperatör kan du göra det via vår e-tjänst Drönarsidan. Om du avregistrerar dig senast 31 december 2024 får du ingen registerhållningsavgift 2025.

Gå till Drönarsidan

Om du har dubbel- eller överbetalat den årliga registerhållningsavgiften för drönaroperatörs-ID under 2022 eller 2023 kommer du få en återbetalning på felinbetald summa via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS).

Insättningen kommer vara märkt med texten "Transportst".

Frågor om registerhållningsavgiften

Har du frågor om den årliga registerhållningsavgiften för drönaroperatörs-ID?

Ställ dina frågor till våra handläggare via vår chatt.
När chatten är öppen ser du en klickbar chatt-ikon på sidans högra kant.

Du når oss även på telefonnummer: 0771-779 779

Drönarkundtjänsten är öppen mån-tors kl. 13.00-15.00

Så här registrerar du dig som operatör

Privatpersoner och organisationer kan enkelt registrera sig som operatör via Drönarsidan.

Registrera dig med e-legitimation

Kan du som privatperson eller firmatecknare för en organisation registrera dig med hjälp av e-legitimation är tjänsten helt automatisk och registreringen går på några minuter. Du kan betala med bankkort eller Swish.

Om du inte har någon e-legitimation

Har du inte möjlighet att använda dig av e-legitimation kan du ändå registrera ett ärende via följande e-tjänst. Du kommer att få en bekräftelse via mejl när ärendet är registrerat. Ärendet kommer sedan att handläggas manuellt. Du kan betala med bankkort, Swish eller faktura.

Den här tjänsten kan användas av organisationer som är registrerade hos Bolagsverket.

När du har registrerat dig kommer du tilldelas ett Operatörs-ID som du ska märka din drönare med. Du kan läsa mer om hur du märker din drönare längre ner på sidan.

Om du av någon anledning inte kan registrera dig digitalt kan du registrera dig med hjälp av följande blankett. Att registrera sig via blankett innebär en längre handläggningstid

Blankett - Registrering av operatör

För dig som har enskild firma

För att kunna registrera dig som operatör för enskild firma behöver du vara inloggad som privatperson, dvs. inte som firmatecknare för organisation.

Val av representant

Loggar du in på Drönarsidan med e-legitimation som firmatecknare för en organisation blir du automatiskt vald representant för organisationens ansökan.

Väljer du att registrera ett operatörs-ID för en organisation utan e-legitimation eller via blankett måste du välja en representant.

Är du inte inloggad som firmatecknare måste intyg på representantens ställning i organisationen i form av exempelvis firmateckning, registreringsbevis eller liknande bifogas med ansökan. Bifogas fullmakt måste fullmaktsgivarens ställning i organisationen intygas.

Representanten är enbart för själva registreringstillfället för att säkerställa att vald representant har befogenhet att ansöka om operatörs-ID för organisationen. Efter registreringen är det organisationens verksamhetsansvariga som har operatörsansvaret. Uppgifter kopplade till operatörsansvaret kan delegeras inom organisationen.

Observera att den endast är registrerad firmatecknare hos Bolagsverket som kan logga in för en organisation på Drönarsidan.

Om representanten (er kontaktperson) eller firmatecknare exempelvis byter tjänst är det fortfarande ni som organisation som innehar ett registrerat operatörs-ID. Om de kontaktuppgifter som uppgavs vid registreringstillfället blir inaktuella skall ni kontakta Transportstyrelsen för att uppdatera era kontaktuppgifter.

Om ni inte längre kan logga in på Drönarsidan kan det bero på att firmatecknare inte är uppdaterat i Bolagsverkets register. Transportstyrelsen för inget register på registrerade firmatecknare, endast kontaktuppgifter som uppgavs vid registreringen.

Vid registreringen måste ansökan kompletteras med intyg på representantens ställning i organisationen i form av exempelvis firmateckning, registreringsbevis eller liknande. Utan bifogat intyg kommer er ansökan att behöva kompletteras vilket medför längre handläggningstid.

Vem ska registrera sig?

Om du som privatperson eller organisation ansvarar för en drönare eller modellflygplan, måste du registrera dig som operatör om drönaren eller modellflygplanet som du flyger utomhus

 • väger minst 250 gram, eller
 • kan överföra över 80 joule kinetisk energi vid en kollision mot en människa, eller
 • är utrustad med kamera, ljudupptagning eller annan sensor, eller
 • tillhör flygning i kategori specifik.

För att registrera sig som operatör och därmed få ett Operatörs-ID, så måste du som privatperson vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. En organisation ska ha sitt säte i Sverige.

Undantag från registrering gäller drönare eller modellflygplan som uppfyller kraven ovan men som enbart flygs inomhus. Undantaget gäller även linstyrda modellplan och i vissa fall drönare som är förankrade i marken med en upp till 15 meter kabel. Även sådant som är definierat som leksak är undantaget kravet på registrering.

Gör gärna vår digitala Drönarguide för att ta reda på om just din drönare och planerade flygning kräver att du ska registrera dig som operatör.

Kinetiska energin räknas ut genom formeln (m∙ v2)/2, där m är massa (kg) och v är hastigheten (meter/sekund).

Om drönaren är av kategorin flygplan, ska hastigheten vid planflykt användas. Alltså, då drönaren flygs på en bestämd höjd, rakt fram och inte lutar åt något håll.

För övriga kategorier av drönare ska termineringshastigheten användas, alltså maximal hastighet vid fritt fall då drönaren slår emot markytan.

Lite mer speciella konstruktioner (till exempel gyrokopter) kan kräva andra metoder.

Mer information om hur man beräknar termineringshastigheten på NASA:s webbplats.

Ditt ansvar som operatör

Att vara operatör innebär att du tar ansvar för hur en drönare används. Ansvaret i sig innebär att du för vissa typer av drönare ska registrera dig som operatör och därmed erhålla ett Operatörs-ID. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter.

Operatören ansvarar för att den planerade flygningen inte utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom genom att

 • ta fram operativa procedurer anpassade till flygningen och de risker som flygningen innebär. Se rubriken nedan för mer information om operativa procedurer.
 • säkerställa att all flygning på ett ändamålsenligt sätt använder och stöder en effektiv användning av radiospektret, så att skadliga störningar undviks.
 • utse en fjärrpilot med rätt kompetens för flygningen
 • säkerställa att fjärrpiloter som utför flygningen
  • har satt sig in i den användarmanual som tillhandahålls av drönartillverkaren
  • har lämplig kompetens att utföra sina uppgifter inom ramen för den underkategori av drönarflygning som ska utföras eller, när det gäller andra anställda än fjärrpiloter, har fullbordat en utbildning på arbetsplatsen som tagits fram av operatören
  • helt och hållet har satt sig in i drönaroperatörens operativa procedurer
  • får den information om geografiska zoner som är relevant för flygningen
 • uppdatera informationen i geomedvetenhetsystemet med hänsyn till den plats där flygningen ska ske
 • vid drift av ett obemannat luftfartyg i en av de klasser (C0–C4) som definieras i delarna 1–5 i delegerad förordning (EU) 2019/945 säkerställa
  • att drönaren åtföljs av den relevanta EU-försäkran om överensstämmelse, inklusive en hänvisning till relevant klass (C0–C4) och
  • att det relaterade märket för identifiering av denna klass (C0–C4) är fäst på det obemannade luftfartyget
 • samtliga medverkande personer som befinner sig i det område där flygningen sker har informerats om riskerna och uttryckligen har gått med på att delta (kategori A2 och A3).

Det kan finnas områden där flygmöjligheterna är tydligt begränsade med anledning av hänsyn till människor, djur, miljö eller egendom. I de fall man är osäker är det viktigt att bedömningen sker utifrån gällande regler och sunt förnuft, och där har operatören ett stort ansvar.

Operativa procedurer

Operatören ska ha operativa procedurer anpassade till verksamheten och dess risker.

Om operatören ansvarar för fler än en fjärrpilot, så måste operatören:

 1. ta fram operativa procedurer för verksamheten för att samordna aktiviteterna mellan fjärrpiloterna; och
 2. upprätta och underhålla en lista över fjärrpiloterna och deras tilldelade uppgifter.

Skriftliga procedurer är inte nödvändiga om operatören också är fjärrpiloten.
Fjärrpiloten kan då istället använda de procedurer som tillverkaren definierat i drönarens användarmanual.

Märkning av drönare

Transportstyrelsen kommer inte att ge ut dekaler eller liknande vid genomförd registrering, utan det är operatörens ansvar att förse drönaren med korrekt, synligt och läsbart Operatörs-ID.

Till en början var det inte att möjligt att programmera de drönare som fanns på marknaden med nätverks-ID, då ska du märka din drönare fysiskt.

Operatörs-ID:et till din drönare eller ditt modellflygplan ska vara placerat på flygkroppen och läsbart, åtminstone när din drönare är på marken och utan andra hjälpmedel än glasögon eller linser. En QR-kod kan användas. Operatörs-ID:et kan i undantagsfall placeras inuti batteriutrymmet vid något av följande tillfällen:

 • om storleken på drönaren eller modellflygplanet inte tillåter att Operatörs-ID:et visas på ett synligt sätt på flygkroppen
 • när drönaren eller modellflygplanet är byggt för att efterlikna ett verkligt flygplan, där placering av Operatörs-ID:et skulle förstöra byggets realism.

Giltighetstid och avgifter

När du har registrerat dig som operatör och fått ditt Operatörs-ID, kommer du att vara registrerad i operatörsregistret och ha ett giltigt Operatörs-ID tills du själv väljer att avregistrera dig.

Mer information om operatörsregistret

Vid registrering tas en registreringsavgift ut och sedan en årlig registerhållningsavgift.

Aktuella avgifter för drönaroperatörer

Avregistrera dig som operatör

Om du inte längre behöver ditt Operatörs-ID, ska du avregistrera dig som operatör hos Transportstyrelsen.

Tänk på att en årlig registerhållningsavgift ska betalas och för att undvika denna avgift för nästkommande år, måste du avregistrera dig innan 1 januari.

Du som är privatperson eller firmatecknare för en organisation kan genomföra en avregistrering med hjälp av e-legitimation via e-tjänsten på Drönarsidan.

Har du inte möjlighet att logga in på Drönarsidan med e-legitimation, kontakta Transportstyrelsen via mejl till operatorsregistrering.dronare@transportstyrelsen.se.

Möjligheter inom EU

Om du har ett Operatörs-ID i Sverige, kan du flyga med det inom EU. Om du däremot flyttar utomlands inom EU och folkbokför dig där, måste det svenska Operatörs-ID:et avregistreras. En ny registrering behöver sen göras i det aktuella landet.

Om du ska flyga med din drönare i ett land utanför EU behöver du kontrollera vilka regler som gäller i det landet innan du flyger. 

Frågor och svar

När en annan operatör ska överta ansvaret för en redan ID-märkt drönare, tänk då på att ta bort drönarens operatörs-ID och den programmerade elektroniska identifieringen. Den nya operatören måste märka drönaren med sitt eget operatörs-ID.

Om du ändrar din drönare så att dess prestanda eller vikt hamnar utanför de specifikationer eller instruktioner som tillverkaren har tillhandahållit, uppfyller inte drönaren de krav som anges av CE-märkningen. Drönaren anses då som privatbyggd.

Byte av till exempel en propeller eller annan del i samma utförande och med i övrigt samma egenskaper anses dock inte vara ett brott mot de krav som faller inom den aktuella CE-märkningen. Tillverkaren bör tillhandahålla instruktioner för sina produkter för underhåll och ändringar. Så länge instruktionerna följs är produkten fortsatt CE-märkt.

Nej, varje juridisk person kan bara få ett enda Operatörs-ID.

Så här säger reglerna:

 • UAS-operatörer som är juridiska personer ska från och med den 31 december2020 registrera sig i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Registret ska bland annat innehålla juridiska personers "identifieringsnummer". Operatörerna ska säkerställa att deras registreringsuppgifter är korrekta.
 • Medlemsstaterna ska utfärda ett unikt digitalt registreringsnummer till UAS-operatörer och till UAS som måste vara registrerade, så att de kan identifieras på individuell nivå.

Om organisationen har ett organisationsnummer för all verksamhet, så anges det numret vid registreringen. Eftersom organisationsnumret är det identifieringsnummer som används för juridiska personer, kan Transportstyrelsen endast tilldela ett unikt Operatörs-ID-nummer till varje juridisk person.

Det framgår av artikel 14 och artikel 23 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!