Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. De fordon som berörs är nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret någon gång från och med den 1 juli 2018.

Klimatbonusen upphör den 8 november

Regeringen har lämnat besked om att klimatbonusen upphör den 8 november i år. Det innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter det datumet inte kommer att få någon klimatbonus.

Transportstyrelsen analyserar vilka förändringar som behöver göras i och med att klimatbonusen ska upphöra. Vi kommer att återkomma till dem som köpt eller beställt en klimatbonusbil med information om vad fordonsägaren behöver göra för att få bonus och vilka handlingar som behöver bifogas. I nuläget ska  fordonsägaren inte skicka in något till oss.

Läs mer på Regeringens webbplats

Bonus – till bilar med låg klimatpåverkan

Bonus innebär ett stöd för den som köper personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar med låg klimatpåverkan.

Läs mer och beräkna din bonus

Malus – förhöjd fordonsskatt

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer och beräkna din fordonsskatt

 

Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Bonus malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Utsläppen från nya bilar förväntas minska i en snabbare takt än tidigare, vilket även indirekt har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar.

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av bonus malus. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. Fordonsskatten förblir oförändrad för de bilar som rullar på vägarna redan i dag. Med nya menas fordon som blir skattepliktiga (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare. (Fordonet får inte ha varit påställt tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.) För malus gäller också att bilen har fordonsår 2018 eller senare.

  • Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar har tagits bort. De fordon som är berättigade till en femårig skattebefrielse påverkas inte.
  • Supermiljöbilspremien har ersatts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp.
  • För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.
  • För dieseldrivna fordon, som tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare, har bränslefaktorn ersatts med ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!