Godkännande som utbildningsledare

En trafikskola ska ha, minst en, godkänd utbildningsledare som ansvarar för utbildningen. På den här sidan hittar du information om hur man ansöker om godkännande och vilka regler som gäller. 

Förtydligande om arbetsgivarintyg

För godkännande som utbildningsledare ska du bland annat

 • bifoga arbetsgivarintyg från arbetsgivaren som styrker att du har arbetat heltid som godkänd trafiklärare i minst 2 år.

Ansökan ska inte göras innan du har arbetat heltid som trafiklärare i minst  2 år och har arbetsgivarintyg från arbetsgivaren som styrker det.

Av arbetsgivarintyget ska framgå

 • att du har arbetat hos arbetsgivaren
 • var du har varit anställd
 • under vilken tidsperiod du arbetat
 • vilka arbetssysslor du har utfört
 • i vilken omfattning du har arbetat (heltid eller deltid).

Krav för att bli godkänd

För godkännande som utbildningsledare skall sökanden:

 • ha fyllt 21 år
 • ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet
 • ha den behörighet som utbildningen avser
 • vara godkänd trafiklärare och ha arbetat som det i minst två år, och
 • med hänsyn till sina kunskaper om trafiksäkerhet och sina personliga förhållanden anses lämplig som utbildningsledare.

Ett godkännande som utbildningsledare kan begränsas till att avse utbildning för en eller flera behörigheter.

För att ett redan befintligt godkännande som utbildningsledare ska omfatta även utbildning på motorcykel, tung lastbil eller buss, krävs att sökanden har genomgått särskild utbildning för utbildare av förare för motorcykel, tung lastbil eller buss.

Vad som ska bifogas ansökan

 • bestyrkt kopia av examensbevis från högskolans kurs för utbildningsledare
 • arbetsgivarintyg eller motsvarande som visar att du arbetet minst två år som trafiklärare.

Bevis om godkännande från särskild utbildning.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om din ansökan är komplett med bilagor enligt ovan, beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Författningar

Regler om godkännande som utbildningsledare finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges godkännande. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

 

Ansök om godkännande av kompetens  

Frågor och svar om godkännande som utbildningsledare

Transportstyrelsen kan inte ge förhandsbesked om godkännande som utbildningsledare. Kraven för att kunna få sådant godkännande regleras bland annat i lagen och förordningen om trafikskolor, där Transportstyrelsen ska göra en prövning av om alla krav är uppfyllda. Utöver de uppgifter som sökanden själv ska bifoga sin ansökan, hämtar Transportstyrelsen in uppgifter från bland annat Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister. Sådana uppgifter får hämtas in först i samband med att en ansökan om godkännande kommer in och handläggningen påbörjas.

 • eventuella domar och strafförelägganden hämtas in
 • en preliminär bedömning görs utifrån inhämtade uppgifter
 • om de inhämtade uppgifterna bedöms påverka lämplighetsprövningen underrättas sökanden om de inhämtade uppgifterna för att få möjlighet att yttra sig över dessa. Ärendet avgörs inte förrän tiden för yttrande har gått ut
 • en ny bedömning görs utifrån samtliga uppgifter i ärendet.

Lämplighetsprövningen ska ske med hänsyn till elevernas skyddsintressen och samhällets krav på god förarutbildning i trafikskola. Exempel på belastningar som är särskilt tungt vägande i en prövning för godkännande som utbildningsledare är:

 • trafikrelaterade brott och förseelser
 • narkotikabrott
 • vapenbrott
 • brott mot liv och hälsa
 • sexualbrott
 • andra grova brott.

Andra faktorer som kan ha betydelse för lämplighetsprövningen är

 • tidsfaktorn och risken för att begå nya brott – t.ex. hur länge sedan det eventuella brottet har begåtts, en lagakraftvunnen dom har meddelats och en eventuell frihetsberövande påföljd har avtjänats
 • frekvensen – om det har rört sig om upprepade brott och förseelser
 • brottens allvarlighet och omständigheterna för dessa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!