Ny kategori av taxitrafik

Riksdagen har beslutat att det från och med den 1 januari 2021 ska införas en ny kategori av taxitrafik. Beslutet innebär att möjligheten att få dispens från kravet på att ha taxameter i taxifordon tas bort. Istället måste den tillståndshavare som idag har en sådan dispens välja mellan att utrusta sitt taxifordon med taxameterutrustning eller med en särskild utrustning för taxifordon.

Om du redan i dag använder fordon som har taxameter behöver du inte göra någonting utan kan fortsätta att använda ditt fordon precis som vanligt.

Ingen förlängning av dispens från krav på taxameterutrustning

Regeringen skickade hösten 2020 ut ett förslag om att möjligheten att ansöka om dispens från kravet på taxameterutrustning skulle återinföras tillfälligt under 2021. Den 25 november 2020 meddelade regeringen att det inte blir någon sådan förlängning.

Detta betyder att möjligheten att få dispens från kravet på taxameterutrustning upphör den 31 december 2020. Från och med den 1 januari 2021 måste därför alla taxifordon vara utrustade med taxameterutrustning eller särskild utrustning för taxifordon. Redan beviljade dispenser gäller till dess de löper ut.

Transportstyrelsen kommer som längst att medge undantag från kravet på taxameterutrustning till den 31 januari 2021.

Den som väljer att skaffa taxameter är skyldig att överföra taxameteruppgifter till en redovisningscentral, medan den som väljer att skaffa särskild utrustning för taxifordon är skyldig att ansluta fordonet till en tillståndspliktig beställningscentral.

De tillståndspliktiga beställningscentralerna ska ta emot beställningar och fördela köruppdrag till de innehavare av taxitrafiktillstånd som anslutit fordon till centralen. Beställningscentralen ska ha en certifierad teknisk utrustning som kan samla in, lagra och lämna ut de uppgifter som Skatteverket behöver för sin skattekontroll av taxiförare och taxiföretag i den nya kategorin.

Den som väljer att ansluta sig till den nya kategorin får bara utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris. Beställningscentralen är skyldig att före färden till beställaren lämna ett bevis om priset för den överenskomna färden eller pris för den tid som fordonet ska stå till förfogande. Betalning ska göras till den beställningscentral som fördelat köruppdraget och får inte ske genom taxiförarens eller taxitillståndshavarens medverkan.

Man kan ansöka om att bli tillståndspliktig beställningscentral från den 1 september 2020. Särskild utrustning för taxifordon får användas från den 1 januari 2021.

Nya föreskrifter

Transportstyrelsen har den 19 december 2019 beslutat att ge ut föreskrifter om den nya kategorin av taxitrafik. Föreskrifterna innehåller bland annat följande:

  • Krav på de tillståndspliktiga beställningscentralerna: till exempel hur de ska hantera beställningar, köruppdrag och ersättningar samt vilka uppgifter de ska samla in, lagra och lämna ut för att Skatteverkets kontrollverksamhet ska kunna genomföras.

  • Krav på den tekniska utrustning som de tillståndspliktiga beställningscentralerna ska använda i sin verksamhet: till exempel att den ska certifieras och att den ska kunna kommunicera med den särskilda utrustningen för taxifordon.

  • Krav på den särskilda utrustningen för taxifordon: till exempel att den ska certifieras av ett ackrediterat organ, att den ska klara av att hämta in uppgifter från fordonet den är fastsatt i samt hur den ska plomberas och besiktigas.

Ta del av de nya föreskrifterna:  TSFS 2020:1, TSFS 2020:2, TSFS 2020:3, TSFS 2013:41 och TSFS 2016:48.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!