Busstrafik inom EU/EES

Det krävs tillstånd för att få bedriva busstrafik till, från och/eller genom andra EU-länder. Bestämmelser om sådan trafik finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 från den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006.

Gemenskapstillstånd

Alla transportföretag som utför internationella persontransporter med buss ska ha ett gemenskapstillstånd. Dessa gemenskapstillstånd ska finnas antingen tillsammans med de rosa tillstånden för linjetrafik eller de gröna så kallade Waybill-häftena för beställningstrafik med buss. Tillståndet trycks på blått papper och giltighetstiden för tillstånd är tio år. En vidimerad kopia av tillståndet som är utfärdad av Transportstyrelsen ska finnas med i bussarna.

Använd blanketten "Ansökan om gemenskapstillstånd".

Linjetrafik

För att få bedriva linjetrafik krävs ett linjetrafiktillstånd.

Använd blanketten "Ansökan om linjetrafik inom EU/EES".

Ansökan ska skickas till den berörda myndigheten i ett land där en av linjens ändstationen finns. I Sverige ska ansökan skickas till Transportstyrelsen. Tillståndsprövningen innebär att myndigheten begär in yttrande eller synpunkter från de länder som berörs av linjen.

För varje linjesträckning utfärdas ett tillstånd som är giltigt för hela sträckan. Linjetrafiktillståndet trycks på rosa papper och har en giltighetstid på fem år. I varje buss som används i den internationella linjetrafiken ska det finnas en vidimerad kopia utfärdad av Transportstyrelsen.

Det är också ett krav att varje passagerare har en egen biljett.

Beställningstrafik

För att få bedriva beställningstrafik (tillfällig trafik) krävs ett kontrolldokument ett så kallat (Waybill). Du ansöker om Waybill-häfte hos Transportstyrelsen.

Använd blanketten "Ansökan om färdblad Waybill"

Kontrolldokumentet består av ett färdblad, som finns i häften om 25 löstagbara blad med kopia. Varje häfte är numrerat och trycks på grönt papper. Även färdbladen är numrerade från 1 till 25. Häftet ställs ut i transportföretagets namn och får inte överlåtas. Före varje resa ska transportföretaget eller föraren fylla i färdbladet i original och kopia.

De för resan aktuella färdbladen/färdbladet i original skall rivas ur häftet och förvaras i fordonet under hela resan, kopior på färdbladen ska förvaras på företagets kontor.

Cabotagetrafik

Cabotagetrafik är tillåten för beställningstrafik (tillfällig trafik) och linjetrafik, under förutsättning att linjetrafiken sker i samband med trafik på en linje som det finns ett linjetrafiktillstånd (rosa) för.

När det gäller cabotagetrafik som bedrivs i form av tillfällig trafik ska ett kontrolldokument (Waybill, grönt häfte) användas. Färdblad som har använts för cabotagetrafik ska återsändas till Transportstyrelsen när de har använts.

Nordisk överenskommelse

Enligt en nordisk överenskommelse behöver kontrolldokumentet (Waybill häftet) inte medföras i fordonen vid tillfällig busstrafik mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge. Däremot måste det finnas ett gemenskapstillstånd för persontransporter finnas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!