Busstrafik inom EU/EES

Som medlem i EU omfattas Sverige av EES-avtalet. Förutom EU-länderna gäller nedanstående regler om busstrafik också Island, Liechtenstein och Norge,  som är de EFTA-länder som är anslutna till EES-avtalet.

Gemenskapstillstånd

Alla transportföretag som utför internationella persontransporter med buss ska ha ett gemenskapstillstånd. Dessa gemenskapstillstånd ska finnas antingen tillsammans med de rosa tillstånden för linjetrafik eller de gröna så kallade Way-bill-häftena för beställningstrafik med buss. Tillståndet trycks på blått papper och giltighetstiden för tillstånd är tio år.

Tillståndet söks hos Transportstyrelsen och en speciell ansökningsblankett finns. En vidimerad kopia av tillståndet som är utfärdad av Transportstyrelsen ska finnas med i bussarna.

Linjetrafik

För linjetrafik krävs tillstånd. En speciell ansökningsblankett ska användas. Ansökan ska skickas till den berörda myndigheten i ett land där en av ändstationen på linjesträckningen finns. I Sverige ska ansökan skickas till Transportstyrelsen.

Tillståndsprövningen innebär att myndigheten begär in yttrande eller synpunkter från de berörda länderna. För varje linjesträckning utfärdas ett tillstånd och det är giltigt för hela sträckan. Linjetrafiktillståndet trycks på rosa papper och har en giltighetstid på fem år.

I varje buss som används i den internationella linjetrafiken ska det finnas en vidimerad kopia utfärdad av Transportstyrelsen. Varje passagerare ska ha en egen biljett.

Beställningstrafik

För beställningstrafik (tillfällig trafik) krävs ett kontrolldokument (Way-bill, grönt häfte). Du ansöker om att få ett Way-bill-häfte hos Transportstyrelsen.

Kontrolldokumentet består av ett färdblad, som finns i häften om 25 löstagbara blad med kopia. Varje häfte är numrerat. Även färdbladen är numrerade från 1 till 25. Häftet ställs ut i trafikföretagets namn. Det får inte överlåtas. Före varje resa ska transportföretaget eller föraren fylla i färdbladet i original och kopia.

De för resan aktuella färdbladen/färdbladet i original skall rivas ur häftet och förvaras i fordonet under hela resan, kopior på färdbladen ska förvaras på företagets kontor.

Cabotagetrafik

Cabotagetrafik är tillåten för beställningstrafik (tillfällig trafik) och linjetrafik, under förutsättning att linjetrafiken sker i samband med trafik på en linje som det finns ett tillstånd (rosa) för.

När det gäller cabotagetrafik som bedrivs i form av tillfällig trafik ska ett kontrolldokument (Way-bill, grönt häfte) användas. Färdblad som har använts för cabotagetrafik ska återsändas till Transportstyrelsen när de har använts.

Nordisk överenskommelse

Enligt en nordisk överenskommelse behöver kontrolldokumentet (Way-bill häftet) inte medföras i fordonen vid tillfällig busstrafik mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge. Däremot måste ett gemenskapstillstånd för persontransporter finnas.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!