Busstrafik inom EU/EES

Det krävs tillstånd för att få bedriva busstrafik till, från och/eller genom andra EU-länder. Bestämmelser om sådan trafik finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006.

Gemenskapstillstånd

Alla transportföretag som utför internationella persontransporter med buss ska ha ett gemenskapstillstånd. Gemenskapstillståndet trycks på blått papper och är giltigt i 10 år. En bestyrkt kopia av tillståndet som är utfärdad av Transportstyrelsen ska finnas i varje buss som transportföretaget använder för att bedriva trafiken.

För att ansöka om gemenskapstillstånd använd blanketten "Ansökan om gemenskapstillstånd".

Linjetrafik

För att få bedriva internationell linjetrafik krävs ett linjetrafiktillstånd.

För att ansöka om linjetrafiktillstånd använd blanketten "Ansökan om linjetrafik inom EU/EES".

Du ansöker om linjetrafiktillstånd hos den behöriga myndigheten i något av de länder där linjens ändstationer finns. I Sverige ska ansökan skickas till Transportstyrelsen. När vi behandlar en ansökan begär vi in yttrande eller synpunkter från de länder som berörs av linjen.

För varje linjesträckning utfärdas ett tillstånd som är giltigt för hela sträckan. Linjetrafiktillståndet trycks på rosa papper och är giltigt i fem år. En bestyrkt kopia av tillståndet som är utfärdat av Transportstyrelsen ska finnas i varje buss som används i den internationella linjetrafiken. Dessutom ska varje passagerare ha en egen biljett.

Speciell linjetrafik

Med speciell linjetrafik avses linjetrafik som bara omfattar särskilda passagerarkategorier och som utesluter andra passagerare. Det kan t.ex. handla om transport av anställda mellan hemmet och arbetsplatsen eller transport av elever och studerande till och från lärosäten.

För att få bedriva speciell linjetrafik krävs, utöver gemenskapstillstånd, att det finns ett avtal mellan arrangören och transportföretaget.

Beställningstrafik

För att få bedriva beställningstrafik (tillfällig trafik) krävs, utöver gemenskapstillstånd, ett färdblad som kontrolldokument (ofta kallat Waybill). 

För att ansöka om färdbladshäfte använd blanketten "Ansökan om färdblad Waybill"

Färdbladen finns i häften om 25 löstagbara blad med kopia. Varje häfte är numrerat och trycks på grönt papper. Häftet får bara användas av transportföretaget som beställt det. Före varje resa ska transportföretaget eller föraren fylla i färdbladet i original och kopia.

De för resan aktuella färdbladen i original ska förvaras i fordonet under hela resan, medan kopior på färdbladen ska förvaras på företagets kontor.

Cabotagetrafik

Cabotagetrafik är tillåten för beställningstrafik (tillfällig trafik) och linjetrafik. När cabotagetrafik bedrivs i form av tillfällig trafik ska det finnas ett färdblad (ofta kallat Waybill) som förvaras i fordonet. Färdblad som har använts för cabotagetrafik ska återsändas till Transportstyrelsen när de har använts.

När cabotagetrafik utförs i samband med linjetrafik måste det finnas ett linjetrafiktillstånd. 

Nordisk överenskommelse

Enligt en nordisk överenskommelse behöver färdbladshäftet (ofta kallat Waybill) inte medföras i fordonen vid tillfällig busstrafik mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge. Däremot måste det finnas ett gemenskapstillstånd för persontransporter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!