Trafiklärare - yrkesvalidering

Den som har förvärvat en yrkeskvalifikation som trafiklärare vid trafikskola i en annan stat inom EES eller Schweiz kan ansöka till Transportstyrelsen om att få dessa yrkeskvalifikationer erkända i Sverige för att få godkännande som trafiklärare. Här kan du också läsa om vad som gäller för tillfällig yrkesutövning.

Yrkesbeskrivning

En trafiklärare får, vid sidan av trafikskolans utbildningsledare, bedriva teoretisk och praktisk körkortsundervisning till elever i trafikskola. Trafikläraren ska i detta arbete bland annat följa utvecklingen inom författnings- och trafiksäkerhetsområdet, hålla sig underrättad om föreskrifter som berör undervisningen och bedriva undervisning i enlighet med trafikskolans undervisningsplaner.

Krav för godkännande och erkännande

I Sverige krävs för att få godkännande som trafiklärare att sökanden

  1. har fyllt 21 år
  2. har ett körkort med behörighet B utfärdat inom EES och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft ett sådant körkort
  3. har ett sådant körkort med den behörighet som utbildningen avser
  4. har genomgått yrkeshögskoleutbildning till trafiklärare och
  5. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som trafiklärare.

Ett godkännande som trafiklärare kan begränsas till att avse utbildning för en eller flera körkortsbehörigheter. För att godkännandet även ska omfatta utbildning för motorcykel, tung lastbil och buss måste sökanden även ha genomgått särskild utbildning för sådan undervisning i enlighet med 6 kapitlet Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om trafikskolor.

Utbildningen till trafiklärare 

Utbildningen till trafiklärare inom yrkeshögskolan (yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare) är en reglerad yrkesförberedande utbildning omfattande 300 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ska ge den studerande de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs av arbetslivet för ett yrke som trafiklärare i trafikskola. I utbildningen ingår delkurserna arbetsmiljö- och ansvar, fordonssäkerhet och miljö, författningskunskap, trafikpsykologi, trafiksäkerhetsarbete, yrkespedagogik 1 och 2 samt lärande i arbete 1 och 2 (yrkespraktik i trafikskola). I utbildningen ska även ingå ett examensarbete.

En yrkeskvalifikation för trafiklärare som har förvärvats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz kan under vissa förutsättningar erkännas för en motsvarande yrkesutövning som trafiklärare i Sverige. En första förutsättning för detta är att sökanden är behörig att utöva detta yrke i den stat yrkeskvalifikationen har förvärvats.

Om trafiklärare är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden också kunna visa de kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs för att där få utöva detta yrke.

Om trafiklärare inte är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden kunna visa kompetensbevis för en sådan yrkeskvalifikation. Om dessa inte utgör bevis för en reglerad utbildningmåste sökanden också kunna visa att han eller hon har utövat yrket som trafiklärare i den staten i minst ett år under de senaste tio åren.

Kompensationsåtgärder som kan krävas för erkännande

Om en förvärvad yrkeskvalifikation uppfyller kraven för att erkännas för en motsvarande yrkesutövning som trafiklärare i Sverige, kan också eventuella kompensationsåtgärder komma att krävas. Dessa kan bestå av en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov, och får bland annat krävas om sökandens utbildning för yrkeskvalifikationen väsentligt avviker från de utbildningskrav som ställs i Sverige.

I Sverige krävs en godkännandeprövning för att få arbeta som trafiklärare. I denna måste sökanden bland annat uppfylla de körkorts- och lämplighetskrav som framgår ovan under ”Nationella krav för godkännande som trafiklärare”. Dessa körkorts- och lämplighetskrav ställs även för den som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. Därför gör Transportstyrelsen även en godkännandeprövning i samband med erkännandeprövningen där körkorts- och lämplighetskraven kontrolleras.

Ansökan om godkännande som trafiklärare genom erkännande av yrkeskvalifikationer

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer och godkännande som trafiklärare görs på samma blankett. Blankett för ansökan hittar du under relaterad information på den här sidan.

  • bestyrkt kopia av giltigt pass
  • bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis (sådana kan avse behörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov etc., Läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer)
  • bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som trafiklärare i förekommande fall (läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer).

Därutöver ska följande bifogas:

  • Intyg från behörig myndighet som visar att sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig för yrket. Intyg ska finnas från den eller de behöriga myndigheterna i det eller de länder sökanden har vistats i under de tre senaste åren. Intyg får inte vara äldre än tre månader (läs mer under fliken Krav för godkännande som trafiklärare för den som kommer från en annan stat)
  • Uppgifter från behörig körkortsmyndighet som visar hur länge sökanden har innehaft körkortsbehörighet och dess giltighetstid och om körkortsinnehavaren har haft några körkortsingripanden. Redovisning av körkortsingripanden ska göras för de föregående tio åren eller körkortsinnehavets längd, om den är kortare än tio år (läs mer under fliken Krav för godkännande som trafiklärare för den som kommer från en annan stat).

Uppgifter från belastnings- och misstankeregister

I samband med handläggningen av ansökan, kan Transportstyrelsen inhämta uppgifter från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister.

Prövningsavgift

En prövningsavgift, enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter, kommer att tas ut för prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till Transportstyrelsen. För mer information, se vår webbsida om avgifter.

Handläggningstid

Vid ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer ska Transportstyrelsen fatta beslut inom tre månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Handläggningstiden får dock förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

Om något beslut inte har kunnat fattas inom ovan nämnda tidsgränser finns möjlighet för den sökande att föra dröjsmålstalan vid en allmän förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Falun. Dröjsmålstalan innebär att den sökande kan begära att förvaltningsrätten förelägger myndigheten som handlägger ärendet att snarast fatta beslut i ärendet.

Tillfällig yrkesutövning

En yrkesutövare som har förvärvat yrkeskvalifikationer för yrkesutövning som trafiklärare i en annan stat inom EES eller i Schweiz får under vissa förutsättningar tillfälligt utöva detta yrke i Sverige utan föregående prövning från Transportstyrelsen.

Vid tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren använda etableringsstatens yrkestitel eller om sådan inte finns, ange sitt bevis på formella kvalifikationer.

Om yrket är reglerat

För sådan tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren vara lagligen etablerad i en annan stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva yrket som trafiklärare, yrket måste också vara ett reglerat yrke i denna stat.

Om yrket inte är reglerat

Om yrket som trafiklärare inte är reglerat i den stat inom EES, eller i Schweiz, där yrkesutövaren är lagligen etablerad, måste yrkesutövaren där ha utövat detta yrke i minst ett år under de senaste tio åren. Sådan yrkeserfarenhet krävs dock inte om utbildningen för yrket är reglerad i etableringsstaten.

Tillståndshavarens ansvar

Tillståndshavaren för trafikskola ska kontrollera att kraven för tillfällig yrkesutövning är uppfyllda, innan denne får anmäla en tillfällig yrkesutövare i verksamheten.

Författningar

Föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer och om godkännande som trafiklärare finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!