Lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling - yrkesvalidering

Den som har förvärvat en yrkeskvalifikation som lärare vid utbildning för en behörighet att köra moped klass II, snöskoter eller terränghjuling i en annan stat inom EES eller Schweiz kan ansöka till Transportstyrelsen om att få dessa yrkeskvalifikationer erkända i Sverige. Här kan du också läsa om vad som gäller för tillfällig yrkesutövning.

Yrkesbeskrivning

En lärare vid utbildning för förare av moped, snöskoter och terränghjuling som kräver förarbevis undervisar elever i teoretisk och praktisk förarutbildning inom någon av följande behörigheter:

 • förare av moped klass II
 • förare av snöskoter
 • förare av terränghjuling.

Samtliga behörigheter som anges ovan kräver idag förarbevis, beroende på när föraren är född eller om denne tagit körkort före ett visst datum. Läs mer om förarbevis här.

I utbildningen för respektive behörighet ingår att utbilda för att eleven, efter godkänt kunskapsprov, ska få ett förarbevis utfärdat. I texten nedan kommer vi därför utelämna begreppet förarbevis och istället endast ange utbildning eller undervisning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Krav för erkännande

För att få undervisa krävs att läraren 

 • har haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år.

Därutöver ska läraren

 • inneha körkort med behörighet A1, A2, A, eller
 • inneha körkort med behörighet B, och
  • inneha behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller genom utbyte av förarbevis för moped klass I, eller
  • inneha giltigt förarbevis för moped klass I eller klass II, eller
  • ha genomgått en utbildning av förare för behörighet AM eller en utbildning för förarbevis för moped klass II, som dokumenterats av behörig utbildare.

För att få undervisa krävs att läraren

 • innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år
 • innehar förarbevis för snöskoter.

För att få undervisa krävs att läraren

 • innehar och ha haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt tre av de tio senaste åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år
 • innehar förarbevis för terränghjuling.

En yrkeskvalifikation som lärare vid utbildning av förare av för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling och som har förvärvats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz kan under vissa förutsättningar erkännas för en motsvarande yrkesutövning som lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling i Sverige. En första förutsättning för detta är att sökanden är behörig att utöva detta yrke i den stat yrkeskvalifikationen har förvärvats.

Om lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden också kunna visa de kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs för att där få utöva detta yrke.

Om lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling inte är ett reglerat yrke i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats måste sökanden kunna visa kompetensbevis för en sådan yrkeskvalifikation. Om dessa inte utgör bevis för en reglerad utbildning måste sökanden också kunna visa att han eller hon har utövat yrket som lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling i den staten i minst ett år under de senaste tio åren.

Kompensationsåtgärder som kan krävas för erkännande

Om en förvärvad yrkeskvalifikation uppfyller kraven för att erkännas för en motsvarande yrkesutövning som lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling i Sverige, kan också eventuella kompensationsåtgärder komma att krävas. Dessa kan bestå av en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov, och får bland annat krävas om sökandens utbildning för yrkeskvalifikationen väsentligt avviker från de utbildningskrav som ställs i Sverige.

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer gör du på blankett som du hittar under relaterad information på den här sidan.

Till ansökan ska bifogas

 • bestyrkt kopia av giltigt pass
 • bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis (sådana kan avse behörighetsbevis, utbildnings- och examensbevis med tillhörande utbildningsbeskrivningar, bevis från yrkesprov etc. Läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer).
 • bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling i förekommande fall (läs mer under fliken Krav för erkännande av yrkeskvalifikationer).

Prövningsavgift

För ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer som lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling tas ingen prövningsavgift ut.

Handläggningstid

Vid ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer ska Transportstyrelsen fatta beslut inom tre månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Handläggningstiden får dock förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

Om något beslut inte har kunnat fattas inom ovan nämnda tidsgränser finns möjlighet för den sökande att föra dröjsmålstalan vid en allmän förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Falun. Dröjsmålstalan innebär att den sökande kan begära att förvaltningsrätten förelägger myndigheten som handlägger ärendet att snarast fatta beslut i ärendet.

Tillfällig yrkesutövning

En yrkesutövare som har förvärvat yrkeskvalifikationer för yrkesutövning som lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling i en annan stat inom EES eller i Schweiz får under vissa förutsättningar tillfälligt utöva detta yrke i Sverige utan föregående prövning från Transportstyrelsen.

Vid tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren använda etableringsstatens yrkestitel eller om sådan inte finns, ange sitt bevis på formella kvalifikationer.

Om yrket är reglerat

För sådan tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren vara lagligen etablerad i en annan stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva yrket som lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling, yrket måste också vara ett reglerat yrke i denna stat.

Om yrket inte är reglerat

Om yrket som lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling inte är reglerat i den stat inom EES, eller i Schweiz, där yrkesutövaren är lagligen etablerad, måste yrkesutövaren där ha utövat detta yrke i minst ett år under de senaste tio åren. Sådan yrkeserfarenhet krävs dock inte om utbildningen för yrket är reglerad i etableringsstaten.

Tillståndshavarens ansvar

Tillståndshavaren vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling ska kontrollera att kraven för tillfällig yrkesutövning är uppfyllda, innan denne får anmäla en tillfällig yrkesutövare i verksamheten.

Författningar

Föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer och krav för lärare vid utbildning av förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!