Bedriva riskutbildning

Den som vill bedriva riskutbildning behöver ansöka om tillstånd för det hos Transportstyrelsen.

Syfte och mål med riskutbildningen

Riskutbildning för behörighet A del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för motorcyklister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa.

Utbildningen syftar också till att ge eleven kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning samt andra faktorer som medför ökade risker. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.

Riskutbildning för behörighet A del 2 ska belysa riskerna med motorcykelkörning, vanliga olyckssituationer och farliga beteenden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning.

Utbildningen ska även öka elevens riskmedvetande, självinsikt och medvetande om sina egna begränsningar. Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och förarbeteende, samt dess betydelse vid trafikolyckor.

Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få bättre förståelse för betydelsen av att vara förutseende och anpassa sin hastighet, samt få ökad motivation att köra med stora säkerhetsmarginaler.

Övningarna ska vara verklighetsförankrade och relatera till vanliga trafiksituationer och olyckor, samt även visa konsekvenser av misslyckanden. De färdighetsinriktade inslagen ska begränsas och fokus ska vara mer på hur man undviker att hamna i risksituationer än hur man tar sig ur dem. Riskerna med överskattning ska fortlöpande belysas.

Eleven ska fortlöpande ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under utbildningen.

Riskutbildning för behörighet B del 1 syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.

Riskutbildning för behörighet B del 2 ska belysa svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning.

Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få förståelse för betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmarginaler och undvika risker. Utbildningen syftar dessutom till att ge eleven möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga.

Eleven ska ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under utbildningen.

Krav för att få tillstånd

Tillstånd att bedriva riskutbildning får ges till fysiska och juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning.

Särskilda krav för riskutbildning A, del 1

 • undervisningstiden ska vara minst 180 minuter, exklusive raster
 • vid utbildningen får högst 16 elever deltaga.

Särskilda krav för riskutbildning A, del 2

 • undervisningstiden ska vara minst 240 minuter, exklusive raster
 • vid utbildning får högst 16 elever deltaga, i de praktiska momenten får dock högst 4 elever deltaga
 • det ska finnas tillgång till minst en motorcykel per elev vid praktiska moment
 • läraren ska själv köra motorcykel under utbildningen för att förevisa övningar.

Gemensamma krav för riskutbildning A, del 1 och del 2

 • undervisning ska bedrivas enligt en, till Transportstyrelsen, inlämnad undervisningsplan
 • undervisning ska bedrivas av lärare som anmälts till Transportstyrelsen
 • lärare ska ha och ha haft körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
 • lärarna i riskutbildning ska kontinuerligt genomföra utbildning och årligen genomgå fortbildning på minst 7 timmar. Dessa utbildningstillfällen ska dokumenteras och sparas i 2 år
 • register ska föras över elever samt sparas i 5 år
 • innan rapportering av genomförd utbildning ska den som varit lärare vid utbildningen ansvara för att en identitetskontroll sker
 • rapportering av utbildning ska ske omgående till Transportstyrelsen när utbildning har genomförts
 • utbildningslokalen ska vara lämplig med hänsyn till antal elever och undervisningsmetodik
 • lärare och elever ska samtidigt närvara i utbildningslokalen respektive vid      trafikövningsplatsen.

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:26) om riskutbildning för behörighet A1, A2 och A.

Särskilda krav för riskutbildning B, del 1

 • Vid utbildning får högst 16 elever deltaga.

Särskilda krav för riskutbildning B, del 2

 • vid utbildning får högst 16 elever deltaga, i de praktiska momenten får dock högst 4 elever deltaga.

Gemensamma krav för riskutbildning B, del 1 och del 2

 • undervisningstiden ska vara minst 180 minuter, exklusive raster
 • undervisning ska bedrivas enligt en, till Transportstyrelsen, inlämnad undervisningsplan
 • undervisning ska bedrivas av lärare som anmälts till Transportstyrelsen
 • lärare ska ha och ha haft körkort med behörighet B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren
 • lärarna i riskutbildning ska kontinuerligt genomföra utbildning och årligen genomgå fortbildning på minst 7 timmar. Dessa utbildningstillfällen ska dokumenteras och sparas i 2 år
 • innan rapportering av genomförd utbildning ska den som varit lärare vid utbildningen ansvara för att en identitetskontroll sker
 • register ska föras över elever samt sparas i 5 år
 • rapportering av utbildning ska ske omgående till Transportstyrelsen när utbildning har genomförts
 • utbildningslokalen ska vara lämplig med hänsyn till antal elever och undervisningsmetodik
 • lärare och elever ska samtidigt närvara i utbildningslokalen respektive vid      trafikövningsplatsen.

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:40) om riskutbildning för behörighet B.

 • bevis från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis från Bolagsverket, (avser juridisk person), bevisen får inte vara äldre än 3 månader.1
 • namn och person- eller samordningsnummer på de lärare som ska undervisa - kan lämnas i undervisningsplanen
 • intyg om lärarkompetensen om läraren inte är godkänd trafiklärare
 • uppgifter som styrker att den lokal som ska användas vid undervisning är lämplig, exempelvis skiss och foto
 • undervisningsplan som anger innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska uppnås samt den tidsmässiga omfattningen.

Om ansökan avser riskutbildning del 2 ska därutöver bifogas

 • säkerhetsbestämmelser för verksamheten vid trafikövningsplatsen
 • karta och skalenlig skiss samt foto som tydligt visar hur anläggningen är utformad
 • en beskrivning av trafikövningsplatsen och hur kraven på en trafikövningsplats för riskutbildning del 2 ska uppnås - se detaljerade krav nedan.

1. Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Krav på lärare

För att få undervisa ska läraren

 • ha giltigt körkort med behörighet A och B
 • ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren och ha vana och skicklighet att köra motorcykel
 • med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som lärare vid riskutbildning
 • ha genomgått särskild lärarutbildning för riskutbildning del 1, för behörighet A.

Och dessutom ska läraren

 • vara godkänd av Transportstyrelsen som trafiklärare för motorcykel,  eller
 • ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår, ha dokumenterad erfarenhet av arbete som lärare under minst 1 år och ha genomfört ett godkänt praktiskt test (det test som används för antagning till den särskilda utbildningen för utbildare av förare för motorcykel).

För att få undervisa i riskutbildning del 2, för behörighet A, ska läraren utöver kraven ovan dessutom

 • ha genomgått särskild lärarutbildning för riskutbildning del 2, för behörighet A.

Lärare som inte är godkända som trafiklärare av Transportstyrelsen ska därutöver

 • ha en utbildning som kan anses likvärdig med utbildning för trafiklärare*
 • ha dokumenterad erfarenhet av arbete som lärare under minst 1 år
 • ha genomfört ett godkänt praktiskt test, och
 • ha genomgått särskild utbildning för utbildare av förare för motorcykel (minst 40 timmar).

* En sådan utbildning bör omfatta minst motsvarande utbildningstid och innehålla minst motsvarande omfattning av undervisningsmetodik.

För att få undervisa ska läraren

 • ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B
 • ha haft ett sådant körkort under sammanlagt minst 3 av de senaste
 • tio åren
 • ha genomgått den särskilda lärarutbildningen för riskutbildning del 1, för behörighet B
 • med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som lärare vid riskutbildning, och
 • ha dokumenterad pedagogisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare under minst ett år.

För att få undervisa i riskutbildning del 2, för behörighet B, ska läraren dessutom

 • ha genomgått den särskilda lärarutbildningen för riskutbildning del 2, för behörighet B, och
 • vara godkänd av Transportstyrelsen som trafiklärare, eller ha motsvarande kompetens.*

* Med motsvarande kompetens menas att sökanden ska ha en sådan utbildning som kan anses likvärdig med utbildning för trafiklärare. Utbildningen bör omfatta minst motsvarande utbildningstid och innehålla minst motsvarande omfattning av undervisnings­metodik.

Krav på trafikövningsplats

 • En trafikövningsplats ska vara så utformad att utbildning kan genomföras i enlighet med kursplanen och målen för riskutbildning del 2. De praktiska övningarna ska kunna genomföras i en hastighet som ger eleven möjlighet att uppleva det som målen syftar till. Upplevelsetiden ska vara sådan att eleven kan tillgodogöra sig intryck av och förståelse för olika risksituationer. Vid trafikövningsplatsen ska det finnas tillgång till undervisningslokaler i anslutning till den praktiska utbildningen och i övrigt den utrustning som behövs för den praktiska utbildningen.
 • Anläggningen ska vara utformad på lämpligt sätt med hänsyn till övningarnas utformning och säkerheten. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda på övningsområdet vid genomförande av praktiska övningar:
 1. Banan ska ha en belagd och jämn yta.
 2. Banans bredd ska vara minst 5 m där bromsning och kurvtagning sker samt minst 7 m där undanmanöver sker.
 3. För att medge acceleration, retardation och utrymme för misslyckad inbromsning, ska banans längd där bromsning sker vara minst 200 m varav den del där inbromsning sker ska vara minst 60 m.
 4. På övningsområdet ska det finnas en kurva med ca 180 graders sväng och en innerradie av minst 10 m.
 5. Vid sidan av banan ska det finnas en säkerhetszon som minskar skaderisken om en avåkning skulle inträffa. Säkerhetszonen ska vara utformad så att den är fri från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Säkerhetszonens bredd ska vara anpassad efter underlagets lutning och fartdämpande egenskaper samt till den hastighet och typ av övning som genomförs på aktuell del av banan. In- och utfarter till trafikövningsplatsen ska vara så anordnade att obehörigt tillträde förhindras.
 • En trafikövningsplats ska vara så utformad att utbildning kan genomföras i enlighet med kursplanen och målen för riskutbildning del 2. De praktiska övningarna ska kunna genomföras i en hastighet som ger eleven möjlighet att uppleva det som målen syftar till. Upplevelsetiden ska vara sådan att eleven kan tillgodogöra sig intryck av och förståelse för olika risksituationer.
 • Friktionsförhållandet mellan däck och halkyta ska vara sådan att bromssträckan vid maximal inbromsning blir omkring 80 m från en hastighet av lägst 45 km/tim och högst 70 km/tim.
 • In- och utfarter till trafikövningsplatsen ska vara så anordnade att obehörigt tillträde förhindras.
 • Anläggningen ska vara utformad på lämpligt sätt med hänsyn till säkerheten och den föreskrivna utbildningen. Vid trafikövningsplatsen ska det finnas fordon som är lämpliga för utbildningen och som tillhandahålls eleven samt den utrustning som i övrigt behövs för den praktiska utbildningen. Däcken på fordonen ska ha ett kvarvarande profildjup i huvudmönstret på minst 1,6 mm.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Personaladministratör

För att själva kunna registrera personalförändringar och få en översikt över vilken personal som finns registrerad behöver ni ha en personaladministratör registrerad. 

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Registret är till för att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.
 • Transportstyrelsen ansvarar för utbildarregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av Internettjänsten sker på rätt sätt.
 • Uppgiftslämnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för de som har behörighet till tjänsten.
 • Uppgiftslämnaren får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att uppgiftslämnaren inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Registrera personalförändringar och ansök om att få registrera på vår sida om personalförändringar inom förarutbildning.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som anordnar riskutbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när utbildningen har genomförts av den sökande.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Författningar

Regler om att bedriva riskutbildning finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Ansök om tillstånd   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!