Självdeklaration

I Sverige har Trafikverket fått regeringens uppdrag att administrera en så kallad nationell åtkomstpunkt ("single point of access") för data gällande vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation (akt C i ITS-direktivet). Sveriges åtkomstpunkt återfinns på trafficdata.se.

De organisationer som vill ansluta sig och lägga till data i åtkomstpunkten ska fylla i en självdeklaration för att säkerställa ett gemensamt informationsbruk och kvalité. Uppgifterna som man ombeds lämna i självdeklarationen är en sammanfattning av de krav som ställs på organisationen enligt direktivet.

Transportstyrelsen är i sin roll som behörigt nationellt organ den myndighet som ska återrapportera till kommissionen om hur anslutningen till den svenska nationella åtkomstpunkten går framåt. Uppgifterna i självdeklarationen är en del i arbetet med att få fram information om vilka som är anslutna till den svenska åtkomstpunkten, och även vilka som rimligen borde vara det.

En liknande självdeklaration kommer att tas fram när akt B om informationstjänster i realtid införlivas i svensk lagstiftning. Den kommer att publiceras här.

Ladda ned och skicka in självdeklarationen för akt C

För att underlätta för internationella företag har vi harmoniserat självdeklarationen inom EU-länderna. Den svenska versionen följer därför den engelska. Det är fritt att välja mellan att använda den svenska eller engelska versionen.

Självdeklarationen ska skickas in till vag@transportstyrelsen.se.