Försök med längre och tyngre fordonståg

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för försöksverksamhet med fordonståg som är längre och tyngre än vad dagens regler tillåter. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva ett tillstånd.

För test av ny teknik och nya konstruktioner får Transportstyrelsen med stöd av 4 kap. 17 d § trafikförordningen (1998:1276) meddela tillstånd för försöksverksamhet med längre och tyngre fordonståg på väg som inte är enskild.

Ett tillstånd är förenat med fordonstekniska villkor och är begränsat i tid och till en viss väg eller ett visst vägnät. Ett tillstånd kan återkallas om försöket inte uppfyller förutsättningarna eller om det finns någon annan särskild anledning. Du som söker ett tillstånd måste även kunna visa att verksamheten kan bedrivas utan att det uppstår fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Vill du bedriva försöksverksamhet?

För att behandla din ansökan behöver Transportstyrelsen information om försöksverksamheten, och därför finns det ett antal frågor som du behöver svara på.

 1. Kontaktuppgifter och kontaktpersoner för den sökande samt den som ska utöva försöksverksamheten.
 2. Faktureringsadress
 3. Vilken tidsperiod som försöket avses pågå.
 4. En beskrivning av syfte och mål med försöket.
 5. Uppgifter om vem som äger de fordon som ingår i försöket.
 6. En beskrivning av vilka nya tekniker eller konstruktioner som ska testas och utvärderas i försöket.
 7. Förklara varför tekniken eller konstruktionen behöver provas på ett längre eller tyngre fordonståg.
 8. En beskrivning av hur försöket kommer att genomföras och utvärderas.
 9. Uppgifter om vilket geografiskt område och på vilka gator och vägar försöket ska bedrivas.
 10. En redogörelse för den planerade färdvägen och där identifierade hinder eller begränsningar för framkomligheten ska framgå. En beskrivning på vilket sätt detta har genomförts ska också bifogas.
 11. En riskbedömning som visar att riskerna med försöket är hanterade till acceptabel nivå och att de kan provas i trafik utan att det uppstår fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller annan väsentlig olägenhet.
 12. En teknisk beskrivning av de fordon som ingå i försöket.
 13. Uppgifter om hur fordonen och fordonstågen ligger utanför ramarna för vikter och dimensioner i förhållande till trafikförordningens bestämmelser.
 14. Behov av undantag från hastighetsbestämmelserna i 4 kap. 20 § trafikförordningen. Undantag för färd inom ett län ansöks hos
  länsstyrelsen och undantag för färd i mer än ett län ansöks hos
  Transportstyrelsen.
 15. Övriga uppgifter av betydelse för prövningen av tillståndet.

En viktig förutsättning för att få ett tillstånd är att du kan visa att testverksamheten kan bedrivas på ett trafiksäkert sätt. Du behöver därför lämna en beskrivning av säkerheten för de nya teknikerna och konstruktionerna. Beskrivningen ska gälla både för dem som finns i fordonet och för omgivningen.

Vid bedömningen om tillstånd kan medges är det viktigt att de väghållare som berörs tillstyrker färd på de vägar som försöket avser. Transportstyrelsen kommer därför att begära in yttranden innan tillstånd medges.

Vi tar ut en avgift för att pröva tillstånd

Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska i huvudsak finansieras med avgifter. Transportstyrelsen kommer att ta ut en avgift för att pröva ett tillstånd att få bedriva försöksverksamhet med längre och tyngre fordonståg. Ta del av mer information om avgifter på vägtrafikområdet eller i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter. Prövningsavgift tas ut även vid ett avslag på ansökan.

En ansökan om tillstånd skickas till vag@transportstyrelsen.se

Om du har frågor om tillstånd för längre och tyngre fordonståg kan du kontakta utredare Pär Ekström via e-post: par.ekstrom@transportstyrelsen.se eller telefon: 010-495 55 13.