Längre och tyngre fordonståg (försök)

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för försöksverksamhet med fordonståg som är längre och tyngre än vad dagens regler tillåter. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva ett tillstånd.

Regeringen har beslutat om en ändring i trafikförordningen som gör det möjligt för Transportstyrelsen att meddela tillstånd för försöksverksamhet med längre och tyngre fordonståg för test av ny teknik och nya konstruktioner. Tillståndet är begränsat i tid och till en viss väg eller ett visst vägnät.

Vi kan återkalla tillståndet om försöket inte uppfyller förutsättningarna eller om det finns någon annan särskild anledning. Tillståndet kommer att vara förenat med villkor. Du som söker ett tillstånd måste kunna visa att verksamheten kan bedrivas utan att det uppstår fara för trafiksäkerheten.

Vill du bedriva försöksverksamhet?

För att behandla din ansökan behöver Transportstyrelsen information om försöksverksamheten, och därför finns det ett antal frågor som du behöver svara på.

 1. Kontaktuppgifter till den som söker

 2. namn på de personer som ansvarar för försöksverksamheten samt deras adress och person- organisationsnummer

 3. vilken tidsperiod som försöket avses pågå

 4. en övergripande beskrivning av syfte och mål med försöket

 5. uppgifter om vem som äger fordon som ingår i försöket

 6. en beskrivning av vilka nya tekniker eller konstruktioner som ska testas och utvärderas i försöket

 7. varför tekniken eller konstruktionen behöver provas på ett längre och/eller tyngre fordonståg

 8. en beskrivning av hur försöket kommer att genomföras och utvärderas

 9. uppgifter om vilket geografiskt område och på vilka gator och vägar försöket ska bedrivas

 10. yttranden från den eller de väghållningsmyndigheter som berörs av försöket

 11. en riskbedömning som visar att riskerna med försöket är hanterade till acceptabel nivå och att de kan provas i trafik utan att det uppstår fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller annan väsentlig olägenhet

 12. en teknisk beskrivning av de fordon som ingå i försöket

 13. uppgifter om hur fordonen och fordonstågen ligger utanför ramarna för vikter och dimensioner i förhållande till trafikförordningens bestämmelser

 14. behov av ett hastighetsundantag enligt 4 kap. 20 § trafikförordningen (1998:1276)

 15. övriga uppgifter av betydelse för prövningen av tillståndet.

En viktig förutsättning för att få ett tillstånd är att du kan visa att testverksamheten kan bedrivas på ett trafiksäkert sätt. Du behöver därför lämna en beskrivning av säkerheten för de nya teknikerna och konstruktionerna. Beskrivningen ska gälla både för dem som finns i fordonet och för omgivningen. Samtliga berörda väghållare behöver även ha lämnat ett yttrande.

Vi tar ut en avgift för att pröva tillstånd

Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska i huvudsak finansieras med avgifter. Transportstyrelsen kommer att ta ut en avgift för att pröva ett tillstånd att få bedriva försöksverksamhet med längre och tyngre fordonståg. Ta del av mer information om avgifter på vägtrafikområdet eller i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, ändrad genom TSFS 2018:4.

En ansökan skickas om tillstånd skickas till vag@transportstyrelsen.se

Om du har frågor om tillstånd för längre och tyngre fordonståg kan du kontakta utredare Pär Ekström via e-post: par.ekstrom@transportstyrelsen.se eller telefon: 010-495 55 13.