Dispens från föreskrivna tekniska krav på ett fordon

Om du vill få ett fordon registrerat för användning trots att det inte uppfyller gällande krav, eller om du inte kan visa att fordonet uppfyller gällande krav, behöver du ansöka om dispens hos Transportstyrelsen.

Vi prövar ditt ärende om det finns skäl att göra undantag från vissa krav. Efter vår prövning får du ett beslut som anger om vi beviljar en dispens eller inte.

Så här ansöker du om dispens

Fyll i följande blankett och skicka den tilllsammans med eventuella bilagor med e-post till vag@transportstyrelsen.se. Fyll i blanketten noggrant enligt instruktionerna i blanketten.

Blankett: Ansökan om undantag - fordon

Du kan också skicka blanketten med brev till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge

Du får ett skriftligt beslut via brev eller e-post när ärendet är avgjort.

Vår handläggningstid är för närvarande: cirka 7 veckor.

Längre handläggningstider

Pågående pandemi medför ökade handläggningstider för ansökan och prövning av undantag. 

Vi ger inga ärenden förtur

Transportstyrelsen ger inga ärenden förturer. Vi handlägger ärenden i den ordning de kommer till oss.

Prövning av ärendet

Att pröva något i sak innebär att myndigheten prövar din begäran. Detta innebär att vi undersöker alla fakta och alla regler som är relevanta för ditt ärende.

Vi prövar ditt ärende utifrån Fordonsförordningen (2009:211) 8 kap 18§ samt andra gällande förordningar beslutade av riksdagen och gällande nationell föreskrift för ert fordon.

I de fall som prövningsavgift ska betalas återkopplar vi till sökande med information innan vi påbörjar handläggningen av ärendet.

Just nu finns en remiss av förslag till förändringar i föreskrifter om avgifter för prövning av undantag som du kan ta del av.

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Vill du underlätta vår handläggning av ditt ärende?

För dig som vill ha ditt ärende registrerat så snabbt som möjligt har vi några tips.

Om du som ansöker inte är ägare av fordonet behöver du ha en fullmakt från fordonsägaren. En fullmakt är en rättshandling som ger någon annan (fullmaktshavaren) rätt att agera i ditt (fullmaktsgivarens) ställe.

Fullmakten skickar du in tillsammans med din ansökan. Vi kan inte pröva ärendet utan fullmakt. 

Blankett för fullmakt (Word, 172 kb)

Våra blanketter är bland annat uppbyggda efter hur vår skanner tolkar uppgifterna och i vilken ordning vi lägger in uppgifterna i våra register. Om du använder våra blanketter och fyller i dem i din dator kommer registreringen att gå snabbare än om du använder egentillverkade blanketter.

Till dig som väljer att använda sätt att ansöka: Beskriv tydligt vad du vill, exempelvis om det är en komplettering eller ett nytt ärende.

Vi skannar alla handlingar som kommer in till oss. Du underlättar vårt arbete om du inte häftar ihop papperna. Använd gärna

  • gem istället för häftklammer
  • vitt A4-papper
  • C4-kuvert så att inte handlingarna viks
  • plastfickor.

Skicka in alla handlingar som hör till ett specifikt ärende samtidigt.

När ett ärende innehåller brister, tänk på att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Har du inte skrivit in någon e-postadress skickar vi meddelanden per post.

Har du frågor?

Om du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst för fordon. Kontaktuppgifter hittar du under sidan Kontakta oss.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!