Dispens från föreskrivna tekniska krav på ett fordon

Om du vill få ett fordon registrerat för användning trots att det inte uppfyller gällande krav, eller om du inte kan visa att fordonet uppfyller gällande krav, behöver du ansöka om dispens hos Transportstyrelsen.

Vi prövar ditt ärende om det finns skäl att göra undantag från vissa krav. Efter vår prövning får du ett beslut som anger om vi beviljar en dispens eller inte.

Avgift

Från och med 1 januari 2022 omfattas, i de flesta fall, en ansökan av en prövningsavgift. Avgiften ger dig som sökande inte rätt till ett medgivande utan kan även vara ett avslag så se över dina alternativ innan du ansöker om undantag från tekniska krav.

Omfattas ansökan av en prövningsavgift återkopplar vi till sökande med information om avgiften. Separat faktura skickas och prövningen påbörjas när avgiften är betald. Om du ångrar dig och inte vill få ditt ärende prövat så vill vi att du meddelar oss så att ärendet kan avslutas utan avgift.

Avgift för undantag från krav på fordon

Mer information om avgifter finns i Transportstyrelsens föreskrifter:

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:115) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Så här ansöker du om dispens

Fyll i blanketten noggrant och skicka den tillsammans med eventuella bilagor enligt instruktion i blanketten.

Blankett: Ansökan om undantag - fordon

Blankett: Ansökan om undantag för fordon i slutserie

Beslut

Du får ett skriftligt beslut via brev eller e-post när ärendet är avgjort.

Handläggningstid

Vår handläggningstid, efter att betalning inkommit, är för närvarande : cirka 12 veckor.

Prövning av ärendet

Att pröva något i sak innebär att myndigheten prövar din begäran. Detta innebär att vi undersöker alla fakta och alla regler som är relevanta för ditt ärende.

Vi prövar ditt ärende utifrån Fordonsförordningen (2009:211) 8 kap 18§ samt andra gällande förordningar beslutade av riksdagen och gällande nationell föreskrift för ert fordon.

Vill du underlätta vår handläggning av ditt ärende?

För dig som vill ha ditt ärende registrerat så snabbt som möjligt har vi några tips.

Om du som ansöker inte är ägare av fordonet behöver du ha en fullmakt från fordonsägaren. En fullmakt är en rättshandling som ger någon annan (fullmaktshavaren) rätt att agera i ditt (fullmaktsgivarens) ställe.

Fullmakten skickar du in tillsammans med din ansökan. Vi kan inte pröva ärendet utan fullmakt. 

Våra blanketter är bland annat uppbyggda efter hur vår skanner tolkar uppgifterna och i vilken ordning vi lägger in uppgifterna i våra register. Om du använder våra blanketter och fyller i dem i din dator kommer registreringen att gå snabbare än om du använder egentillverkade blanketter.

Till dig som väljer att använda sätt att ansöka: Beskriv tydligt vad du vill, exempelvis om det är en komplettering eller ett nytt ärende.

Vi skannar alla handlingar som kommer in till oss. Du underlättar vårt arbete om du inte häftar ihop papperna. Använd gärna

  • gem istället för häftklammer
  • vitt A4-papper
  • C4-kuvert så att inte handlingarna viks
  • plastfickor.

Skicka in alla handlingar som hör till ett specifikt ärende samtidigt.

När ett ärende innehåller brister, tänk på att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Har du inte skrivit in någon e-postadress skickar vi meddelanden per post.

Har du frågor?

Om du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst för fordon. Kontaktuppgifter hittar du under sidan Kontakta oss.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!