Fordon som är EG-typgodkända

Typgodkännanden av personbilar, traktorer, motorcyklar och mopeder är helt harmoniserade inom EU.

När en tillverkare har fått ett typgodkännande av en modell så gäller det inom samtliga EU-länder.

EG-typgodkännande

I det här sammanhanget innebär ett EG-typgodkännande att hela fordonet i regel är godkänt utifrån de tekniska kraven som ställs för fordonet.

Fordonet kan var godkänd utifrån ett antal olika regelverk beroende på när fordonet är tillverkat och vilket regelverk som gällde då.

Ett EG-typgodkänt fordon är försett med en tillverkarskylt som innehåller fordonets godkännandenummer, till exempel e1*98/14*0004*01.

Dessutom intygar tillverkaren att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande genom ett CoC (Certificate of Conformity).

För ett nytillverkat fordon krävs ett CoC

Om fordonet är nytt men inte är registrerat i ursprungslandet, krävs ett så kallat CoC (Certificate of Conformity). Det är en handling där tillverkaren intygar att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande.

Ett fordon med CoC ska även ha en tillverkarskylt som anger att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande. Den skylten sitter i normala fall under motorhuven och där finns fordonstypens godkännandenummer samt fordonets identifieringsnummer (chassinummer).

Om fordonet är nytt görs inte någon teknisk kontroll av fordonet vid registreringsbesiktningen. Däremot görs en identifiering av fordonet och dokumenten.

Nytillverkade fordon utan typgodkännande

Är fordonet nytillverkat men saknar typgodkännande ska fordonet istället genomgå en så kallad provning för enskilt godkännande för att få registreras i Sverige.

Normalt handlar det om speciella fordon som tillverkats i små serier och där det inte lönar sig för tillverkaren att skaffa ett typgodkännande.

Kravet på enskilt godkännande gäller EG-motorfordon, dvs. personbilar, lastbilar, bussar samt tillhörande registreringspliktiga släpfordon.

Fordon som varit registrerat i annat EU-land

Är fordonet begagnat och det finns ett CoC (Certificate of Conformity), så kan du använda det för att styrka att de tekniska och miljömässiga kraven är uppfyllda vid registreringsbesiktningen.

En viss teknisk kontroll görs ändå, förutom identifiering av fordonet och dokumenten. Det här gäller både för privatpersoner och yrkesmässiga importörer.

Införsel av ett fordon som saknar CoC men som är nationellt godkänt i ett EES-land

Det är numera tillräckligt att genom ett registreringsbevis från det tidigare landet visa att fordonet uppfyller de svenska säkerhetskraven. Registreringsbeviset eller motsvarande ska vara utfärdat i ett EES-land.

Det här gäller serietillverkade fordon i standardutförande

  • med en totalvikt av högst 3 500 kg
  • som är eller har varit registrerat och godkänt i ett annat EES-land
  • som tagits i trafik i det landet.

Om ett giltigt CoC saknas, men ett typgodkännande framgår av en registreringshandling och tillverkarskylten på fordonet, godkänns fordonet utan att du behöver utnyttja eget bruk som importorsak.

Detsamma gäller om det finns ett giltigt CoC - oberoende av om fordonet tidigare varit registrerat i något EU-land eller om fordonet är nytt eller begagnat.

Någon begränsning av antalet fordon som får föras in finns inte. Fordonet måste vara i sitt ursprungliga utförande och överensstämma med de dokument som du lämnar in.

Det här gäller både för privatpersoner och yrkesmässiga importörer.

Kontaktuppgifter fordonsimport

Vid frågor kan du kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor.