Om den nye ägaren har ett samordningsnummer som är registrerat som vilande hos Skatteverket, måste det förnyas för att ett ägarbyte ska kunna registreras. Den nya ägaren kan välja mellan två sätt:

  • Ansöka om att förnya samordningsnumret hos Skatteverket genom personligt besök, se mer information på Skatteverkets webbplats.

Eller

  • Bifoga en tydlig kopia i färg av alla sidor i ett giltigt hemlandspass eller nationellt identitetskort till anmälan om ägarbyte till Transportstyrelsen. Nationella identitetskort utfärdas endast av vissa länder inom EU/EES och av Schweiz. Kopian av identitetshandlingen ska vara vidimerad. Det betyder att en person (någon annan än köparen) intygar på kopian att kopian stämmer överens med originalet. (Exempel på formulering: "Jag intygar att kopian stämmer överens med originalet" eller "Vidimeras"). Personen ska också skriva sin underskrift, ett namnförtydligande och sitt telefonnummer på kopians fotosida (och inte på ett separat papper). Vidimeringen får inte skrivas över fotot eller andra uppgifter.
    Transportstyrelsen måste kunna styrka identiteten utifrån de handlingar som skickas in. Det innebär att vi med hjälp av den vidimerade färgkopian av identitetshandlingen ska fastställa uppgifter om den nya ägaren, bland annat namn, medborgarskap, födelseland och födelseort. Om det råder osäkerhet om någon uppgift, kan vi inte ansöka om ett samordningsnummer från Skatteverket. Saknas det uppgift om födelseort i identitetshandlingen? Då vill vi att den nya ägaren skriver uppgiften om födelseort på ett separat papper med sin underskrift och ett namnförtydligande. Papperet ska skickas in till Transportstyrelsen tillsammans med den vidimerade färgkopian av identitetshandlingen.

Tänk på att den nya ägaren – om fordonet är påställt – måste teckna en trafikförsäkring som gäller från och med den dag som anmäls som datum för ägarbyte.

För mer information kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16.

Mer information om samordningsnummer kan du få på Skatteverkets webbplats.