Om en båtägare bryter mot utsläppsförbudet kan det bli böter, enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. Det är polis eller kustbevakning som kan utöva sådan kontroll.