Säkerhetstillsyn

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

I årsavgiften för tillsyn ingår planering, genomförande, resor och efterarbete. All hantering i samband med återkallanden av tillstånd ingår också i den årliga tillsynsavgiften. Avgiften består även av kostnader för avskrivning, drift och förvaltning av de it-system som används för verksamheten.

Järnvägsföretag med säkerhetsintyg

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag, som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige eller gemensamt säkerhetsintyg där de avsedda området för verksamheten omfattar Sverige.

För tillsynsobjekt som bedriver järnvägstrafik endast på sidospår är den årliga avgiften 30 000 kr.

För tillsynsobjekt som till någon del bedriver järnvägstrafik på huvudspår debiteras den årliga avgiften enligt tabell nedan.

Järnvägsföretagskategori Antal anställda Årlig avgift (kr)
Mikroföretag upp till 9  55 000
Småföretag 10-49  95 000
Medelstort företag 50-249  145 000
Storföretag 250-749  300 000
Makroföretag 750 eller fler  560 000

Klassificering av företagskategorier baseras på antalet anställda inklusive entreprenörer som är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet i Sverige som omfattas av järnvägsföretagets tillstånd som järnvägsföretag.

Järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

Järnvägsföretag som beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd ska betala en årsavgift på 120 000 kronor

Den som enbart bedriver trafik på privatägda järnvägsnät som ägaren eller en operatör använder för sin godsverksamhet ska istället betala en årsavgift på 20 000 kronor.

Infrastrukturförvaltare

Transportstyrelsen tar ut en avgift av den som har tillstånd för infrastrukturförvaltare. Nivån på avgiften skiljer sig åt beroende på om säkerhetstillståndet omfattar huvudspår eller inte.

Nationellt infrastrukturtillstånd

Infrastrukturförvaltare med beviljat nationellt infrastrukturtillstånd betalar en årsavgift enligt följande tabell.

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar Årsavgift (kr)
Sidospår < 1 km 7 000
Sidospår 1-10 km 9 000
Sidospår > 10-100 km 29 000
Sidospår > 100 35 000
Huvudspår < 100 km 59 000
Huvudspår 100-2000 km 258 000
Huvudspår > 2000 km 8 622 000

Säkerhetstillstånd

Uppgifterna avser antal spårkilometer som infrastrukturförvaltaren förvaltar och/eller bedriver trafikledning på.

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar och/eller bedriver trafikledning på Årlig avgift (kr)
sidospår < 1 km 7 000
sidospår 1 - 10 km 22 000
sidospår 1 - 10 km eget gods på egen infrastruktur 9 000
sidospår > 10 - 100 km 29 000
sidospår > 100 km 35 000
Huvudspår < 100 km 59 000
Huvudspår 100 -2 000 km 258 000
Huvudspår > 2 000 km 8 622 000
Huvudspår < 100 km, enbart trafikledning 1 500
Huvudspår 100 - 2 000 km, enbart trafikledning 8 500
Huvudspår > 2 000 km -, enbart trafikledning 27 500

Spårinnehavare och särskild trafikledningsverksamhet

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för säkerhetstillsyn av den som har tillstånd för drift av spåranläggning (spårinnehav) drift av spårtrafik (trafikutövning) eller särskild trafikledningsverksamhet.

Antal  spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar och/eller bedriver trafikledning på Årlig avgift (kr)
Spårinnehavare, < 10 km spårlängd 47 000
Spårinnehavare, 10 - 99 km spårlängd 71 000
Spårinnehavare, 100 - 199 km spårlängd 187 000
Spårinnehavare, > 200 km spårlängd 469 000
Trafikutövare, < 15 milj person km 47 000
Trafikutövare, 15 - 800 milj person km 117 000
Trafikutövare, < 800 milj person km 468 000
Särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg 16 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!